Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/20.6.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

7Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/14-06-2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

7Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/14-06-2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/22.5.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

5Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/15-5-2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΨΟ1ΟΡ1Θ-Ι96
Εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου
18-09-2019 14:38:58    18-09-2019 14:38:58      10495
Ψ18ΜΟΡ1Θ-ΒΡ3
Η υπ’ αριθμ. 439/2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
18-09-2019 14:38:34    18-09-2019 14:38:34      10476
Ω07ΦΟΡ1Θ-69Υ
Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτικών & αναπληρωματικών) του Δήμου Μαλεβιζίου
18-09-2019 14:35:07    18-09-2019 14:35:07      10492
6ΜΖΗΟΡ1Θ-Ω3Ω
«Έλεγχος νομιμότητας του από 8-9-2019 πρακτικού εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαιστού »
18-09-2019 08:30:16    17-09-2019 15:07:02      10455
6Υ1ΣΟΡ1Θ-ΥΗΟ
Εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για την πρώτη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου
17-09-2019 15:32:31    17-09-2019 15:32:31      10474
ΨΙ2ΤΟΡ1Θ-ΩΟΟ
Η αριθμ. 185/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Μινώα Πεδιάδας, έλεγχος νομιμότητας
17-09-2019 14:37:39    17-09-2019 14:37:39      10029
6Ζ29ΟΡ1Θ-ΠΙΣ
Εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού, έλεγχος νομιμότητας
17-09-2019 14:34:45    17-09-2019 14:34:45      10456
ΨΦΧΨΟΡ1Θ-ΓΙΖ
Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτικών & αναπληρωματικών) του Δήμου Ηρακλείου.
16-09-2019 15:30:13    16-09-2019 15:30:13      10479
9909ΟΡ1Θ-ΒΗΒ
Εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας, έλεγχος νομιμότητας
16-09-2019 15:24:19    16-09-2019 15:24:19      10410
ΨΘΩΑΟΡ1Θ-ΖΣ3
Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτικών & αναπληρωματικών) του Δήμου Μινώα Πεδιάδας,έλεγχος νομιμότητας
16-09-2019 15:21:16    16-09-2019 15:21:16      10405