Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

2Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

1Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/21-3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων.

 

1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

1Ε/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/1-2-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων και δύο (2) θέσεων με ειδικότητα στην Πληροφορική στη Βουλή των Ελλήνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

1ΠΔ/2018 Πρόσκληση - Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20.12.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017, από προσληφθέντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), από 1.1.2008 μέχρι 31.10.2010, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΟΖ9ΟΡ1Θ-ΛΞΛ
H αρ. 109/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης,έλεγχος νομιμότητας
21-02-2020 12:03:28    21-02-2020 12:03:28      1487
6ΧΨΑΟΡ1Θ-Ν2Ξ
Η αρ. 49/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Η.,έλεγχος νομιμότητας
21-02-2020 10:29:26    21-02-2020 10:29:26      1174
ΨΨΖΛΟΡ1Θ-6Μ7
H υπ’ αριθμ. 43/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
21-02-2020 10:26:45    21-02-2020 10:26:45      1304
6Ξ1ΔΟΡ1Θ-ΧΧΣ
Η υπ’ αριθμ. 139/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
20-02-2020 09:36:08    20-02-2020 09:36:08      1376
ΩΩΛ8ΟΡ1Θ-8Υ3
Η υπ’ αριθμ. 1632/2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
20-02-2020 09:32:59    20-02-2020 09:32:59      1377
Ψ17ΣΟΡ1Θ-Σ1Ν
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 18/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
20-02-2020 09:31:51    20-02-2020 09:29:50      1240
6ΚΔ4ΟΡ1Θ-6ΝΦ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 12/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
20-02-2020 09:14:19    20-02-2020 09:14:19      1236
62ΩΑΟΡ1Θ-ΘΑ7
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 194/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου,
20-02-2020 09:11:56    20-02-2020 09:11:56      1238
ΩΦ7ΒΟΡ1Θ-ΗΥΥ
Η αρ. 36/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου ,έλεγχος νομιμότητας
20-02-2020 09:08:43    20-02-2020 09:08:43      1211
6Τ66ΟΡ1Θ-Ν1Τ
Ορισμός του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με πλήρη απασχόληση και αμοιβή.
20-02-2020 08:44:35    20-02-2020 08:44:35      13664/2019