Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων μετά από διαπραγμάτευση της τιμής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2020 έως 31/7/2021.

 

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός (Κάτω των ορίων) για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ.2 της οδηγίας2014/24/ΕΕ), για ανάδειξη αναδόχων που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων / δικύκλων / πλωτών μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ( μέρος των ΟΜΑΔΩΝ 1,2,3 της αρ.3929/2-7-2019 διακήρυξης).

Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και την παροχή  υπηρεσιών συντηρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων (μέρος της Ομάδας 1),  δικύκλων (μέρος της Ομάδας 2)  και πλωτών μέσων (μέρος της Ομάδας 3) της Απεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019 και μέχρι τις 30-09-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τους όρους της αρ.2776/09-05-2019 αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ: Ω00ΤΟΡ1Θ-ΡΕΙ/ΑΔΑΜ:19PROC004921810 2019-05-10).

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΚΥΙΟΡ1Θ-ΡΦΦ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 2410203001 - 1906.101.0000000 2.000,00€ / 2420403001 - 1906.501.0000000 1.000,00€ / 2420404001 - 1906.501.0000000 1.000,00€ / 2440101001 - 1906.999.0300000 1.482,12€ ΜΕΙΩΣΗ 2410201001 - 1906.999.0300000 5.482,12€)
21-01-2020 14:51:34    21-01-2020 14:51:34      3290/Οικ.327
ΩΚ8ΧΟΡ1Θ-ΒΡΛ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Λογιστική τακτοποίηση αρνητικών υπολοίπων μισθοδοσίας οικονομικού έτους 2019)
21-01-2020 14:27:34    21-01-2020 14:27:34      7531
Ψ2ΩΑΟΡ1Θ-Μ86
Χ.Ε. 111922/2019
20-01-2020 14:01:10    20-01-2020 14:01:10      111922
6Ι8ΧΟΡ1Θ-Ι2Θ
ΧΕ 151057/2019
20-01-2020 13:58:19    20-01-2020 13:58:19      151057
9ΟΣΖΟΡ1Θ-ΞΑΡ
ΧΕ 151059/2019
20-01-2020 13:56:20    20-01-2020 13:56:20      151059
ΨΟΛΓΟΡ1Θ-Σ2Ψ
Χ.Ε. 151004/2019
20-01-2020 13:54:16    20-01-2020 13:54:16      151004
Ω1ΦΔΟΡ1Θ-ΛΒΘ
ΑΑΥ 1906 999.0100000 3120189001 ΠΟΣΟΥ 198,40 ΕΥΡΩ
20-01-2020 13:35:37    20-01-2020 13:35:37      165
ΨΗΠΙΟΡ1Θ-79Π
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2410203001 ΠΟΣΟΥ 320,00 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420301001 ΠΟΣΟΥ 140,00 ΕΥΡΩ
20-01-2020 13:33:26    20-01-2020 13:33:26      222
ΩΤΔΗΟΡ1Θ-ΑΓ2
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΦΟΡΕΑΣ 999.0100000 ΚΑΤΑ ΑΛΕ
17-01-2020 09:28:07    13-01-2020 10:18:10      7805
9Ψ2ΚΟΡ1Θ-Ε5Κ
«Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου»
16-01-2020 15:25:10    16-01-2020 15:25:10      208