Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810.278 401
Fax: 2810.390 107
E-mail: tod@otenet.gr

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός επιβατικού και ενός φορτηγού οχήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήϑεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω1ΣΜΟΡ1Θ-6ΥΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 2.518,92 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 9891 " ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ". ΠΟΕ
22-01-2018 14:41:01    22-01-2018 14:41:01      324
69ΩΧΟΡ1Θ-4ΟΛ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 339,61 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 072 ΚΑΕ 9891 " ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ". ΠΟΕ
22-01-2018 14:38:58    22-01-2018 14:38:58      323
ΨΓ1ΔΟΡ1Θ-ΤΦΟ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 2.089,02 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071 ΚΑΕ 9891 " ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ". ΠΟΕ
22-01-2018 14:34:51    22-01-2018 14:34:51      322
ΩΛΝΣΟΡ1Θ-Ε1Θ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 163,68 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071 ΚΑΕ 9873 " ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ". ΠΟΕ
22-01-2018 14:21:43    22-01-2018 14:21:43      321
ΨΗΥ3ΟΡ1Θ-3ΜΖ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 4.344,44 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 9851 " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ". ΠΟΕ
22-01-2018 14:17:52    22-01-2018 14:17:52      320
ΩΨΔΕΟΡ1Θ-1ΩΤ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 5.242,91 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071 ΚΑΕ 9851 " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ". ΠΟΕ
22-01-2018 14:16:17    22-01-2018 14:10:20      318
68ΙΠΟΡ1Θ-ΤΘΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 415,40 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 072 ΚΑΕ 9851 " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ". ΠΟΕ
22-01-2018 14:13:23    22-01-2018 14:13:23      319
72ΔΖΟΡ1Θ-ΦΣΠ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1.543,30 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071 ΚΑΕ 9844 " ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ". ΠΟΕ
22-01-2018 14:03:00    22-01-2018 14:03:00      316
Ψ36ΧΟΡ1Θ-ΑΔ8
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1.275,17 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073, ΚΑΕ 9843 " ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ". ΠΟΕ
22-01-2018 13:59:29    22-01-2018 13:59:29      315
ΨΜ7ΩΟΡ1Θ-ΤΓΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 555,87 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 072 ΚΑΕ 9843 " ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ". ΠΟΕ
22-01-2018 13:56:30    22-01-2018 13:54:06      314