Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης -
Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Σεπτέμβριος 2018.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Αύγουστος 2018.

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Ιούλιος 2018.

Έγκριση κίνησης κρατικών οχημάτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΞ6ΦΟΡ1Θ-Ρ60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 1731/071 : 17.410,47€ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ1641/071 : 1.856,09€, ΚΑΕ1711/071: 0,02€, ΚΑΕ1711/072: 0,01€, ΚΑΕ1711/073: 0,02€, ΚΑΕ 1712/071: 1.724,30€, ΚΑΕ 1712/072 : 0,02€, ΚΑΕ 1712/073 : 0,46€, ΚΑΕ 1713/071 : 6.850,00€, ΚΑΕ 1725/071 : 2.217,69€, ΚΑΕ 1725/072 : 0,02€, ΚΑΕ 1725/073 : 245,45€, ΚΑΕ 1729/071 : 3.582,44€, ΚΑΕ 1729/073 : 933,95€)
17-10-2018 14:12:05    17-10-2018 14:12:05      79519/2018/Οικ.6762
ΩΑΙΩΟΡ1Θ-87Ε
Αποφ. της ΑΔΚ : Επανασυγκρότηση Επιτροπής Εκμίσθωσης & Εκποίησης Δημοσίων & Ανταλλαξίμων Κτημάτων (Άρθρου 101 του Π.Δ.284/88) Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου
16-10-2018 13:42:44    16-10-2018 13:42:44      6490
ΩΡΗ1ΟΡ1Θ-Ρ45
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 2799 ΠΟΣΟΥ 446,40 ΕΥΡΩ "ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ"
15-10-2018 08:52:10    15-10-2018 08:52:10      6463
ΨΔΩ9ΟΡ1Θ-5ΗΤ
Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 3ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2018 με κωδ. 2014ΣΕ58400000 (Δικαιούχος: Ι. ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε).
11-10-2018 13:00:44    11-10-2018 13:00:44      6261
Ω6ΧΖΟΡ1Θ-ΟΡ1
Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 2ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2018 με κωδ. 2014ΣΕ58400000 (Δικαιούχος: ΑΓΡΟΧΟΥΜ Α.Ε.).
11-10-2018 12:53:54    11-10-2018 12:53:54      6239
Ψ49ΟΟΡ1Θ-184
Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 1ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2018 με κωδ. 2014ΣΕ58400000 (ERGO KAΛOΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.).
11-10-2018 12:48:05    11-10-2018 12:48:05      5909
ΨΒΛ9ΟΡ1Θ-ΜΕ1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 072 ΚΑΕ 1699 ΠΟΣΟΥ 153,26 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ¨ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ"
04-10-2018 14:45:19    04-10-2018 14:45:19      6272
7ΥΞΨΟΡ1Θ-ΘΔΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 1699 ΠΟΣΟΥ 135,40 ΕΥΡΩ
04-10-2018 14:41:57    04-10-2018 14:41:57      6274
ΨΝΖΤΟΡ1Θ-8ΙΨ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 500,00 ΕΥΡΩ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0721
04-10-2018 14:24:08    04-10-2018 14:24:08      6321
6ΞΨΔΟΡ1Θ-ΥΤΠ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 790,00 ΕΥΡΩ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0721
04-10-2018 14:21:27    04-10-2018 14:21:27      6322