Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ.2 της οδηγίας2014/24/ΕΕ), για ανάδειξη αναδόχων που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων / δικύκλων / πλωτών μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ( μέρος των ΟΜΑΔΩΝ 1,2,3 της αρ.3929/2-7-2019 διακήρυξης).

Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και την παροχή  υπηρεσιών συντηρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων (μέρος της Ομάδας 1),  δικύκλων (μέρος της Ομάδας 2)  και πλωτών μέσων (μέρος της Ομάδας 3) της Απεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019 και μέχρι τις 30-09-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τους όρους της αρ.2776/09-05-2019 αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ: Ω00ΤΟΡ1Θ-ΡΕΙ/ΑΔΑΜ:19PROC004921810 2019-05-10).

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των ζώων και πτηνών που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα :"Καθαριότητα-Συλλογή και Απομάκρυνση απορριμμάτων εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2019"

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω510ΟΡ1Θ-6ΓΠ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2120211001 ΠΟΣΟΥ 500,00 ΕΥΡΩ
10-10-2019 08:59:01    10-10-2019 08:59:01      5759
6ΞΜΑΟΡ1Θ-ΣΔΠ
ΑΑΥ 1906 999.0100000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 300,00 ΕΥΡΩ
09-10-2019 10:44:56    09-10-2019 10:44:56      5761
6ΡΙΣΟΡ1Θ-Ε15
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 500,00 ΕΥΡΩ
09-10-2019 10:40:35    09-10-2019 10:40:35      5798
64ΒΧΟΡ1Θ-Κ1Ι
AAY 1906 999.0300000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 200,00 ΕΥΡΩ
09-10-2019 10:38:01    09-10-2019 10:38:01      5829
ΩΠ6ΒΟΡ1Θ-ΞΛΤ
Χ.Ε. 60071/2019
08-10-2019 12:35:59    08-10-2019 12:35:59      60071
ΩΚΗΙΟΡ1Θ-ΣΕΠ
Χ.Ε. 60508/2019
08-10-2019 12:24:36    08-10-2019 12:24:36      60508
Ω5ΦΜΟΡ1Θ-ΜΞΔ
Χ.Ε 58519/2019
08-10-2019 12:14:14    08-10-2019 12:14:14      58519
Ψ5ΚΥΟΡ1Θ-ΠΜΙ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420389001 ΠΟΣΟΥ 44,37 ΕΥΡΩ
07-10-2019 12:51:29    07-10-2019 12:51:29      5769
ΩΧ37ΟΡ1Θ-24Τ
«Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμών παραλίας και τυχόν υπάρχοντος παλαιού αιγιαλού στις θέσεις ¨Κάμπος¨ και ¨Πλάκα¨ της παραλίας Ταυρωνίτη, εκτός σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά, ΠΕ Χανίων»
03-10-2019 09:31:04    03-10-2019 09:31:04      5151
6Ν59ΟΡ1Θ-ΠΙΕ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2120201001 ΠΟΣΟΥ 48.800,000 ΕΥΡΩ "ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"
03-10-2019 08:30:42    03-10-2019 08:30:42      5695