Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή: 2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email: tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια και στους χώρους που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2021 και μέχρι 31-03-2022.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτύπωσης (αυθεντικά ή ισοδύναμα μελάνια/toner/drum για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτές και πολυμηχανήματα), ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, για τη κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το έτος 2021 και μέχρι 28-02-2022, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Εξυπηρέτηση κοινού της Δ/νσης Οικονομικού

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για ένα έτος (από 01/4/2020 έως 31/3/2021)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων μετά από διαπραγμάτευση της τιμής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2020 έως 31/7/2021.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΟΗΤΟΡ1Θ-8ΒΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1906 999.0200000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 1.220,00 ΕΥΡΩ
14-05-2021 10:28:04    14-05-2021 10:28:04      1790
6ΟΦ8ΟΡ1Θ-ΞΩ4
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1906 999.0200000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 170,39 ΕΥΡΩ
14-05-2021 10:25:36    14-05-2021 10:25:36      1791
ΩΚΕΩΟΡ1Θ-ΨΨΝ
ΑΠΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1906 999.0200000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 810,00 ΕΥΡΩ
14-05-2021 10:22:47    14-05-2021 10:22:47      1802
ΨΥΡΥΟΡ1Θ-ΙΘΥ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 168,71 ΕΥΡΩ
14-05-2021 10:19:47    14-05-2021 10:19:47      1803
6ΙΝΓΟΡ1Θ-ΕΜ5
AAY 1906 999.0200000 2410302001 ΠΟΣΟΥ 522,29 ΕΥΡΩ
14-05-2021 09:57:33    14-05-2021 09:57:33      1789
99ΒΑΟΡ1Θ-Κ0Ν
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2410203001 ΠΟΣΟΥ 173,60 ΕΥΡΩ
11-05-2021 14:16:45    11-05-2021 14:16:45      1711
ΨΓ87ΟΡ1Θ-Γ2Λ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420989001 ΠΟΣΟΥ 74,40 ΕΥΡΩ
11-05-2021 14:13:39    11-05-2021 14:13:39      1710
ΩΖΧΗΟΡ1Θ-04Τ
Ορισμός υπαλλήλων σε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
05-05-2021 12:51:35    05-05-2021 12:51:35      1598
ΩΘΤΛΟΡ1Θ-ΟΓ7
‘‘Έγκριση εξάλειψης υποθήκης του αρ. ΑΚ 1728 ανταλλάξιμου κτήματος.’’
05-05-2021 12:25:41    05-05-2021 12:25:41      1203
6Ω5ΚΟΡ1Θ-4ΜΧ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 500,00 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 250,00 ΕΥΡΩ
28-04-2021 14:21:19    28-04-2021 14:21:19      1663