Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προϋπολογισμού εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (76.943,55€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 95.410,00€ (ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2019.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου)  της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), Περιφερειακού εξοπλισμού, εκτυπωτών, σαρωτών, μονάδων αποθήκευσης δεδομένων Η/Υ και κεντρικού τριφασικού συστήματος αδιάλειπτης ενέργειας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης -
Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Σεπτέμβριος 2018.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ1ΤΕΟΡ1Θ-ΠΦ0
Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 4ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ084/2/2018 με κωδ. 2014ΣΕ08420001 (Δικαιούχος: Σαμαριτάκης Βασίλειος).
14-12-2018 11:10:30    14-12-2018 11:10:30      8509
9ΟΤΣΟΡ1Θ-6ΘΡ
Τροποποίηση της αρ. 1447/15-3-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΘ8ΟΡ1Θ-ΤΕΜ) Απόφασης της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: «Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
13-12-2018 14:26:15    13-12-2018 14:26:15      8560
Ψ0Τ7ΟΡ1Θ-Θ9Φ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 0845 ΠΟΣΟΥ 181,04 ΕΥΡΩ
13-12-2018 12:46:35    13-12-2018 12:46:35      8758
6ΘΛΧΟΡ1Θ-ΖΧΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 0721 ΠΟΣΟΥ 60,00 ΕΥΡΩ
13-12-2018 12:42:36    13-12-2018 12:42:36      9057
62Ψ2ΟΡ1Θ-ΓΡΩ
Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 1ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2018 με κωδ. 2014ΣΕ058400005. (Δικαιούχος: Ε. & Κ. Μαλιχούτη Ε.Π.Ε.)
13-12-2018 09:33:10    13-12-2018 09:33:10      8594
69Α4ΟΡ1Θ-12Β
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 071 ΚΑΕ 0719 ΚΑΙ 0721 ΠΟΣΟΥ 160,00 ΚΑΙ 80,00 ΕΥΡΩ
12-12-2018 13:49:09    12-12-2018 13:49:09      8937
ΨΤ94ΟΡ1Θ-Θ4Υ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Αύξηση ΚΑΕ 0845 (071) : 201,150€ - Μείωση ΚΑΕ 0899 (071) : 201,15€)
12-12-2018 12:34:39    12-12-2018 12:34:39      94910/2018/Οικ.8998
6ΥΝ3ΟΡ1Θ-4ΩΕ
«Ορισμός Εισηγητή Εκκαθάρισης δαπανών έργου ΣΑ Ε 575/2018»
12-12-2018 08:56:17    12-12-2018 08:56:17      8671
ΨΠΙ9ΟΡ1Θ-ΙΦΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 1231 ΠΟΣΟΥ 252,41 ΕΥΡΩ
10-12-2018 14:48:54    10-12-2018 14:48:54      8703
6ΓΡΙΟΡ1Θ-Ψ46
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 204/06-02-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΑΖΟΡ1Θ-ΒΥ4) Απόφασης της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: "Συγκρότηση επιτροπών για τις ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2018".
10-12-2018 13:14:11    10-12-2018 13:14:11      8847