Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ.2 της οδηγίας2014/24/ΕΕ), για ανάδειξη αναδόχων που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων / δικύκλων / πλωτών μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ( μέρος των ΟΜΑΔΩΝ 1,2,3 της αρ.3929/2-7-2019 διακήρυξης).

Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και την παροχή  υπηρεσιών συντηρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων (μέρος της Ομάδας 1),  δικύκλων (μέρος της Ομάδας 2)  και πλωτών μέσων (μέρος της Ομάδας 3) της Απεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019 και μέχρι τις 30-09-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τους όρους της αρ.2776/09-05-2019 αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ: Ω00ΤΟΡ1Θ-ΡΕΙ/ΑΔΑΜ:19PROC004921810 2019-05-10).

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των ζώων και πτηνών που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα :"Καθαριότητα-Συλλογή και Απομάκρυνση απορριμμάτων εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2019"

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΗΖ0ΟΡ1Θ-66Ε
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420189001 ΠΟΣΟΥ 41,00 ΕΥΡΩ
14-08-2019 12:16:46    14-08-2019 12:16:46      4823
6ΧΧΒΟΡ1Θ-ΝΧΩ
Χ.Ε. 63731/06-06-19 (ΤΙΜ. 336/15-04-19)
12-08-2019 08:41:32    12-08-2019 08:41:32      63731
6Ξ9ΜΟΡ1Θ-Β65
«Επανακαθορισμός αιγιαλού και καθορισμός παραλίας στην περιοχή Αμμουδάρας Δήμου Μαλεβιζίου έμπροσθεν ξενοδοχειακής μονάδας Creta Beach, Ν. Ηρακλείου».
09-08-2019 13:16:47    09-08-2019 13:16:47      3516
ΨΓ3ΘΟΡ1Θ-Τ1Ι
Χ.Ε. 36121/17-04-19
09-08-2019 11:33:39    09-08-2019 11:33:39      36121
6ΜΘ6ΟΡ1Θ-ΕΗΕ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420905001 ΠΟΣΟΥ 279,00 ΕΥΡΩ
07-08-2019 08:34:28    07-08-2019 08:34:28      4722
ΩΘΚ3ΟΡ1Θ-1ΚΥ
AAY 1906 999.0300000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 20,00 ΕΥΡΩ "ΕΞΟΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"
07-08-2019 08:31:15    07-08-2019 08:31:15      4721
6ΓΑ2ΟΡ1Θ-ΜΤ7
ΑΑΥ 1906 999.0100000 2420389001 ΠΟΣΟΥ 714,24 ΕΥΡΩ
06-08-2019 09:56:10    06-08-2019 09:56:10      4673
67ΚΨΟΡ1Θ-5Σ4
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420389001 ΠΟΣΟΥ 2.043,52 ΕΥΡΩ
06-08-2019 09:47:04    06-08-2019 09:47:04      4675
ΩΤΑΠΟΡ1Θ-Λ5Δ
ΑΑΥ 1906 2420389001 1.582,24 ΕΥΡΩ
06-08-2019 09:21:39    06-08-2019 09:21:39      4674
ΩΒ6ΜΟΡ1Θ-ΙΚΥ
ΑΑΥ 1906 501.0000000 2420389001 ΠΟΣΟΥ 300,08 ΕΥΡΩ
06-08-2019 08:55:10    06-08-2019 08:55:10      4676