Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή: 2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email: tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα απο 1/4/2019 μέχρι 30/03/2020

Νέα διευκρίνιση-διόρθωση της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC004461647 2019-02-14/ΑΔΑ: ΨΟΧ5ΟΡ1Θ-3ΛΡ)

Διευκρίνιση-διόρθωση της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:19PROC004461647 2019-02-14/ΑΔΑ: ΨΟΧ5ΟΡ1Θ-3ΛΡ)

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και υλικών εκτύπωσης (αυθεντικών ή ισοδύναμων) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς σε διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας μετά από διαπραγμάτευση υγρών
καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΠΤΚΟΡ1Θ-Ψ13
ΣΑΕ 584 ΠΟΣΟ 2.424,68 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 201458400000
16-04-2021 13:18:07    16-04-2021 12:14:41      1505
9ΡΛΗΟΡ1Θ-ΦΤ8
ΣΑΕ 584 ΠΟΣΟ 999,81 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2019ΣΕ58400000
16-04-2021 12:30:10    16-04-2021 12:30:10      1506
ΨΔ92ΟΡ1Θ-ΟΡ2
Χ.Ε. 14148/2021
24-03-2021 10:02:13    24-03-2021 10:02:13      14148
Ω800ΟΡ1Θ-4Β3
Χ.Ε. 13394/2021
24-03-2021 09:57:44    24-03-2021 09:57:44      13394
ΩΦΜ4ΟΡ1Θ-ΙΙΜ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2410989899 ΠΟΣΟΥ 806,00 ΕΥΡΩ
19-03-2021 09:16:54    19-03-2021 09:16:54      1053
ΨΒΓΘΟΡ1Θ-Ρ7Ω
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420389001 ΠΟΣΟΥ 42,16 ΕΥΡΩ
19-03-2021 09:14:35    19-03-2021 09:14:35      1057
ΩΚΚΕΟΡ1Θ-Ι7Θ
AAY 1906 999.0200000 3120102001 ΠΟΣΟΥ 590,00 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420989001 ΠΟΣΟΥ 136,40 ΕΥΡΩ
19-03-2021 09:11:09    19-03-2021 09:11:09      1056
65ΨΛΟΡ1Θ-9ΗΑ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2410989899 ΠΟΣΟΥ 148,80
17-03-2021 07:12:44    17-03-2021 07:12:44      940
ΩΚ52ΟΡ1Θ-3ΤΗ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΑΕ584 ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΑΣΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.470,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ 2019ΣΕ58400000, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΠΑΝΑΣΑΚΗΣ Ν.
11-03-2021 09:08:41    11-03-2021 09:08:41      1060
Ω8Γ0ΟΡ1Θ-9Α3
ΑΠΟΦΑΣΗ eΠΔΕ 761/10-03-2021
11-03-2021 08:49:32    11-03-2021 08:49:32      761