Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς σε διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας μετά από διαπραγμάτευση υγρών
καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Фορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Νοέμβριος 2018.

Επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα είδη των ομάδων Α και Γ σύμφωνα με τους όρους της αρ. 4916+3669+3668/15-11-2018 διακήρυξης

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προϋπολογισμού εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (76.943,55€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 95.410,00€ (ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2019.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΗΧΘΟΡ1Θ-545
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1906 999.01.0000000 κατα ΚΑΕ 2120101001, 2190202001, 2190201003 & 2190201002 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
17-05-2019 10:20:56    17-05-2019 10:20:56      2957
60ΑΟΟΡ1Θ-ΓΦΟ
AAY 1906 999.0200000 2420404001 2420403001 2420405001 ΠΟΣΟΥ 44,60 320,00 150,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
14-05-2019 12:12:34    14-05-2019 12:12:34      3059
ΩΥΨΥΟΡ1Θ-Υ2Ξ
AAY 1906 101.0000000 2420989001 190,00 ΕΥΡΩ
14-05-2019 11:55:04    14-05-2019 11:55:04      2960
ΩΡΤΤΟΡ1Θ-9Γ3
AAY 1906 501.0000000 2420989001 POSOY 190.00 ΕΥΡΩ
14-05-2019 11:48:43    14-05-2019 11:48:43      2961
Ψ623ΟΡ1Θ-0ΒΠ
ΑΑΥ 1906 999.0100000 2420989001 ΠΟΣΟΥ 430,00 ΕΥΡΩ
14-05-2019 11:41:31    14-05-2019 11:41:31      2962
6ΕΒΟΟΡ1Θ-ΟΗΔ
AAY 1906 999.0200000 2420989001 ΠΟΣΟΥ 2.360,00 ΕΥΡΩ
14-05-2019 10:36:42    14-05-2019 10:36:42      2964
ΨΨΙΑΟΡ1Θ-ΘΣ2
AAY 1906 999.0300000 2420989001 ΠΟΣΟΥ 1.830,00 ΕΥΡΩ
14-05-2019 09:56:58    14-05-2019 09:56:58      2851
7ΜΑΩΟΡ1Θ-5ΓΣ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2410989899 ΠΟΣΟΥ 500,00 ΕΥΡΩ
14-05-2019 09:45:16    14-05-2019 09:45:16      2965
78Ι7ΟΡ1Θ-ΙΓΔ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420189001 ΠΟΣΟΥ 73,00 ΕΥΡΩ
13-05-2019 11:11:40    13-05-2019 11:11:40      3034
65ΙΑΟΡ1Θ-4ΗΛ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 ΑΛΕ 2410902001 1.605,00 ΕΥΡΩ "ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"
13-05-2019 10:55:04    13-05-2019 10:55:04      2852