Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα είδη των ομάδων Α και Γ σύμφωνα με τους όρους της αρ. 4916+3669+3668/15-11-2018 διακήρυξης

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προϋπολογισμού εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (76.943,55€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 95.410,00€ (ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2019.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου)  της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), Περιφερειακού εξοπλισμού, εκτυπωτών, σαρωτών, μονάδων αποθήκευσης δεδομένων Η/Υ και κεντρικού τριφασικού συστήματος αδιάλειπτης ενέργειας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης -
Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Σεπτέμβριος 2018.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΨΥΒΟΡ1Θ-ΟΩ0
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420189001 ΠΟΣΟΥ 744,00 ΕΥΡΩ
24-04-2019 13:39:58    24-04-2019 13:39:58      2531
ΩΑ16ΟΡ1Θ-ΗΤΟ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2410902001 ΠΟΣΟΥ 158,72 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
24-04-2019 13:32:07    24-04-2019 13:32:07      1739
ΨΖΣ4ΟΡ1Θ-5ΘΨ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 3120301001 ΠΟΣΟΥ 1.500,00 ΕΥΡΩ
23-04-2019 13:17:05    23-04-2019 13:17:05      2334
ΨΛΛ4ΟΡ1Θ-2ΚΓ
ΑΑΥ 1906/999.0200000 2410989899 ΠΟΣΟΥ 251,30 ΕΥΡΩ
23-04-2019 12:28:02    23-04-2019 12:28:02      2663
ΩΖΠΩΟΡ1Θ-Ο6Ρ
«Τροποποίηση της αριθ.5684/27-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΘΦ8ΟΡ1Θ-ΩΝΠ) απόφασης περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων (άρθρου 98 του Π.Δ 284/88) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων».
17-04-2019 14:13:31    17-04-2019 14:13:31      2539
6ΡΠΜΟΡ1Θ-Ζ6Τ
ΑΑΥ 999.0200000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 100,00 ΕΥΡΩ
16-04-2019 10:31:48    16-04-2019 10:31:48      2513
6ΥΘ0ΟΡ1Θ-ΙΡΦ
ΑΑΥ 999.0300000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 620,00 ΕΥΡΩ
16-04-2019 10:24:04    16-04-2019 10:24:04      2511
7ΜΩΧΟΡ1Θ-5ΕΘ
ΑΑΥ 999.0300000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 144,00 ΕΥΡΩ
16-04-2019 09:57:19    16-04-2019 09:57:19      2512
Ψ0ΓΑΟΡ1Θ-1ΦΞ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2410207001 ΠΟΣΟΥ 282,72 ΕΥΡΩ "ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"
10-04-2019 11:33:25    10-04-2019 11:33:25      2385
7ΧΔΝΟΡ1Θ-ΖΤ7
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420389001 "ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ" ΠΟΣΟΥ 62,00 ΕΥΡΩ
10-04-2019 11:29:25    10-04-2019 11:29:25      2283