Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς σε διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας μετά από διαπραγμάτευση υγρών
καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Фορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Νοέμβριος 2018.

Επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα είδη των ομάδων Α και Γ σύμφωνα με τους όρους της αρ. 4916+3669+3668/15-11-2018 διακήρυξης

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προϋπολογισμού εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (76.943,55€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 95.410,00€ (ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2019.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
69ΕΡΟΡ1Θ-ΚΧΓ
‘‘Έγκριση εξάλειψης υποθήκης του αρ. 14900 ανταλλάξιμου κτήματος.’’
16-07-2019 13:18:01    16-07-2019 13:18:01      οικ.4360
ΩΖ0ΒΟΡ1Θ-ΣΜ1
Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 1ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2019 με κωδ. 2014ΣΕ58400000 (Δικαιούχος: ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.)
10-07-2019 14:53:22    10-07-2019 14:53:22      3360
6ΕΔΕΟΡ1Θ-Κ6Θ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2390589001 ΠΟΣΟΥ 3.514,26 "ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ"
10-07-2019 12:51:09    10-07-2019 12:51:09      3775
6Ν6ΖΟΡ1Θ-ΨΞΗ
AAY 1906 999.0300000 2420989001 ΠΟΣΟΥ 68,20 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"
10-07-2019 08:33:58    10-07-2019 08:33:58      3949
ΨΩ2ΘΟΡ1Θ-ΖΙΘ
AAY 1906 999.0100000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 360,00 ΕΥΡΩ
05-07-2019 13:32:25    05-07-2019 13:32:25      4065
6ΑΚ8ΟΡ1Θ-ΛΘΨ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2410203001 "ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" ΠΟΣΟΥ 399,99
04-07-2019 13:56:14    04-07-2019 13:56:14      3967
ΨΓΟ7ΟΡ1Θ-Ι57
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420989001 "ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" ΠΟΣΟΥ 62,00 ΕΥΡΩ
04-07-2019 13:53:33    04-07-2019 13:53:33      3924
ΩΞ5ΟΟΡ1Θ-ΕΞΚ
ΑΑΥ 1906 101.0000000 2410207001 ΠΟΣΟΥ 71,40 ΕΥΡΩ
04-07-2019 13:09:48    04-07-2019 13:09:48      3960
6657ΟΡ1Θ-ΛΞΘ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2410203001 ΠΟΣΟΥ 112,06 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"
26-06-2019 12:17:24    26-06-2019 12:17:24      3837
6ΦΕΔΟΡ1Θ-4ΦΖ
«Επανακαθορισμός αιγιαλού – καθορισμός παραλίας στην περιοχή Γερόκαμπος Λέντα Δήμου Γόρτυνας, Ν. Ηρακλείου».
20-06-2019 09:40:43    20-06-2019 09:40:43      3113