Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή: 2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email: tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Фορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Νοέμβριος 2018.

Επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα είδη των ομάδων Α και Γ σύμφωνα με τους όρους της αρ. 4916+3669+3668/15-11-2018 διακήρυξης

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προϋπολογισμού εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (76.943,55€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 95.410,00€ (ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2019.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΠΤΚΟΡ1Θ-Ψ13
ΣΑΕ 584 ΠΟΣΟ 2.424,68 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 201458400000
16-04-2021 13:18:07    16-04-2021 12:14:41      1505
9ΡΛΗΟΡ1Θ-ΦΤ8
ΣΑΕ 584 ΠΟΣΟ 999,81 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2019ΣΕ58400000
16-04-2021 12:30:10    16-04-2021 12:30:10      1506
ΨΔ92ΟΡ1Θ-ΟΡ2
Χ.Ε. 14148/2021
24-03-2021 10:02:13    24-03-2021 10:02:13      14148
Ω800ΟΡ1Θ-4Β3
Χ.Ε. 13394/2021
24-03-2021 09:57:44    24-03-2021 09:57:44      13394
ΩΦΜ4ΟΡ1Θ-ΙΙΜ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2410989899 ΠΟΣΟΥ 806,00 ΕΥΡΩ
19-03-2021 09:16:54    19-03-2021 09:16:54      1053
ΨΒΓΘΟΡ1Θ-Ρ7Ω
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420389001 ΠΟΣΟΥ 42,16 ΕΥΡΩ
19-03-2021 09:14:35    19-03-2021 09:14:35      1057
ΩΚΚΕΟΡ1Θ-Ι7Θ
AAY 1906 999.0200000 3120102001 ΠΟΣΟΥ 590,00 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420989001 ΠΟΣΟΥ 136,40 ΕΥΡΩ
19-03-2021 09:11:09    19-03-2021 09:11:09      1056
65ΨΛΟΡ1Θ-9ΗΑ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2410989899 ΠΟΣΟΥ 148,80
17-03-2021 07:12:44    17-03-2021 07:12:44      940
ΩΚ52ΟΡ1Θ-3ΤΗ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΑΕ584 ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΑΣΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.470,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ 2019ΣΕ58400000, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΠΑΝΑΣΑΚΗΣ Ν.
11-03-2021 09:08:41    11-03-2021 09:08:41      1060
Ω8Γ0ΟΡ1Θ-9Α3
ΑΠΟΦΑΣΗ eΠΔΕ 761/10-03-2021
11-03-2021 08:49:32    11-03-2021 08:49:32      761