Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηϑευτών υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2018.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός επιβατικού και ενός φορτηγού οχήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήϑεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΤΜ1ΟΡ1Θ-2ΧΞ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
26-02-2020 13:58:39    26-02-2020 13:58:39      11767/Οικ.1011
643ΦΟΡ1Θ-2ΕΖ
ΑΑΥ 1906 101.0000000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 320,00 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 101.0000000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 40,00 ΕΥΡΩ
21-02-2020 11:15:44    21-02-2020 11:15:44      923
ΩΚΗΝΟΡ1Θ-Λ90
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ : ΑΛΕ 3120489001 - 1906.999.0100000 - 1.350,23€ ΜΕΙΩΣΗ 3120489001 - 1906.999.0300000 - 1.350,23€)
21-02-2020 08:45:13    21-02-2020 08:45:13      10452/Οικ.922
6ΜΨΧΟΡ1Θ-Ω7Σ
Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού (Αύξηση: ΑΛΕ 3120102001 - 1906.999.0200000 - 337,56€ / 2390589001 - 1906.999.0300000 - 10.000,00€ / Μείωση: ΑΛΕ 3120102001 - 1906.101.0000000 - 337,56€ / 2390501001 - 1906.999.0300000 - 10.000,00€)
21-02-2020 08:38:56    21-02-2020 08:38:56      10409/Οικ.920
ΨΧΖ2ΟΡ1Θ-ΙΚΒ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 2410203001 - 1906.501.0000000 - 172,23€ / 2410301001 - 1906.999.0200000 - 491,35€ / 2420989001 - 1906.999.0300000 - 3.000,00€ ΜΕΙΩΣΗ 2420204001 - 1906.999.020000 - 3.663,58€)
19-02-2020 11:38:57    19-02-2020 11:38:57      8379//οικ.731
68ΗΓΟΡ1Θ-ΗΧ6
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 2130106001 - 1906.999.0300000 - 5.500,00€ ΜΕΙΩΣΗ 2130106001 - 1906.999.010000 - 5.500,00€)
12-02-2020 10:09:57    12-02-2020 10:09:57      7983/Οικ.708
6ΦΡΓΟΡ1Θ-Ω6Ψ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 2420204001 - 1906.501.0000000 - 1.051,12€ / 2420204001 - 1906.999.0100000 - 842,49€ / 2420204001 - 1906.999.0300000 - 10.314,19€ ΜΕΙΩΣΗ 2420204001 - 1906.101.0000000 - 990,00€ / 2420204001 - 1906.999.020000 - 11.217,80€)
12-02-2020 10:07:14    12-02-2020 10:07:14      7982/Οικ.707
Ω1ΞΗΟΡ1Θ-ΖΞ2
ΑΑΥ 1906 999.0100000 2420204001 ΠΟΣΟΥ 554,62 ΕΥΡΩ
11-02-2020 12:05:19    11-02-2020 12:05:19      601
ΩΗ5ΔΟΡ1Θ-ΚΓΓ
ΑΑΥ 1906 101.0000000 2420204001 ΠΟΣΟΥ 369,00 ΕΥΡΩ
11-02-2020 12:01:06    11-02-2020 12:01:06      600
ΩΕΧΞΟΡ1Θ-ΕΧΧ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420204001 ΠΟΣΟΥ 134,34 ΕΥΡΩ
11-02-2020 11:58:10    11-02-2020 11:58:10      599