Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΧ7ΡΟΡ1Θ-ΨΜΗ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΓΑΥΔΟΣ 1000470), ιδιοκτησίας «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», στη θέση «Βάρδια», Δήμου Γαύδου, Ν. Χανίων
19-01-2018 14:48:57    19-01-2018 14:48:57      3521πε
ΩΨΛ8ΟΡ1Θ-8Β6
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση και λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο “SEA SIDE HOTEL”, κατηγορίας 5* και δυναμικότητας 499 κλινών, ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΤΕΚΕ», που βρίσκεται στη θέση «Μονοναύτης» Δ.Ε. Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου
19-01-2018 11:21:14    19-01-2018 11:21:14      4300
ΨΥΕΑΟΡ1Θ-ΛΡΞ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στην οδό Μάνου Μηλιαρά 12, στο Ηράκλειο Κρήτης.
18-01-2018 15:00:04    18-01-2018 15:00:04      68
Ω93ΑΟΡ1Θ-ΖΩΡ
Ανανέωση – επικαιροποίηση, της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια και λίπη), για την Περιφέρεια Κρήτης, της επιχείρησης της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗ με διακριτικό τίτλο «ENERGY DEVELOPMENT», που εδρεύει στο Σταυρό Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων
18-01-2018 14:51:40    18-01-2018 14:51:40      3825/17
Ω628ΟΡ1Θ-ΣΞΞ
Μερική ανάκληση της αρ.πρ.11013/17.12.2010(ΑΑΠ'596) Απόφασης Νομάρχη Χανίων, με την οποία αναγνωρίστηκε τμήμα οδού ως προυφιστάμενη του 1923, στην θέση “Φοινικιά” Τ.Κ Γαβαλοχωρίου Δ.Ε Βάμου Δήμου Αποκορώνου Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης.
15-01-2018 11:34:57    15-01-2018 11:34:57      4242
6ΓΤΛΟΡ1Θ-ΔΜ1
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την υφιστάμενη εγκατάσταση με τίτλο «Μονάδα οικολογικής διαχείρισης με Αποστείρωση Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και αποθήκευσης Μεικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ)» από την εταιρεία με την επωνυμία «MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ A.E» που είναι εγκαταστημένη και λειτουργεί στην Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, όπως συμπληρώνεται με την προσθήκη διαχείρισης επιπλέον αποβλήτων καθώς και με την προσθήκη νέας μονάδας διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ).
15-01-2018 10:56:05    15-01-2018 10:56:05      4296
7ΝΦΕΟΡ1Θ-ΖΛΞ
Τροποποίηση ως προς την επωνυμία, της με αρ.πρωτ. 2733/07-10-2016 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που αφορά τη χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (χρησιμοποιημένα βρώσιμα λίπη και έλαια), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑΣΕΜΙΝΑ» που εδρεύει στον Άγιο Σύλλα, Ηρακλείου Κρήτης
12-01-2018 14:44:11    12-01-2018 14:44:11      3865/17
Ψ0ΟΑΟΡ1Θ-66Ε
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.1234/21-06-2012 Απόφασης), της μονάδας Πυρηνελαιουργείου, Ραφιναρίας & Σαπωνοποιείου της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρείας Ανατολή (ΑΒΕΑ) στη Θέση Πορτί ή Βαθύ Ρυάκι Παπαδιανών Δ.Ε. Κεραμιών του Δήμου Χανίων.
12-01-2018 14:38:26    12-01-2018 14:38:26      4171
6ΕΣ9ΟΡ1Θ-ΠΨ8
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για το έργο «τυροκομείο » ιδιοκτησίας “Ι. ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε” στην θέση “Χουρχούδα ή Λαριτζανά” Τ.Κ Λαμπινής του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π.Ε Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης.
11-01-2018 11:15:05    11-01-2018 11:15:05      4292
69ΗΓΟΡ1Θ-Ρ1Ε
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ανανέωση της με αρ. πρωτ. 621/24-02-2006 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ 33/23-02-2007 και 1758/07-04-2009 Αποφάσεις ) του έργου: “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 6,3 MW στη θέση ‘Προφήτης Ηλίας –Παπούρα ’, Δήμου Κισσάμου ΠΕ Χανίων Π.Ε. Κρήτης της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ»
09-01-2018 13:31:14    09-01-2018 09:56:52      2917