Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΩΩΥΟΡ1Θ-6ΙΤ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,2 MW στη θέση «Αγριλίδα –Βεληράς» Δήμου Σητείας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ.
22-06-2018 13:22:04    22-06-2018 13:22:04      909
671ΧΟΡ1Θ-ΣΥΜ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,2 MW στη θέση «Βιγλι » Δήμου Σητείας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ.
22-06-2018 12:59:58    22-06-2018 12:59:58      910
6Ξ9ΧΟΡ1Θ-7ΓΖ
Εξαίρεση από κατεδάφιση μικροπαράβασης σύμφωνα με το αρθρο 9 παρ.8 του Ν.1512/85 στο κτίριο ιδιοκτησίας Τσερεβελάκη Γεωργίου, στις Ασίτες Δ. Ηρακλείου.
21-06-2018 14:50:51    21-06-2018 14:50:51      1958
Ψ3ΕΙΟΡ1Θ-72Ω
Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.7 του Π.Δ. 24/31.5.1985 για την επέκταση υφιστάμενου βιοτεχνικού κτιρίου ιδιοκτησίας Λεμονάκη Αντωνίου ,στην περιοχή Καπαριανών , Δ.Ε.Μοιρών Δήμου Φαιστού
21-06-2018 14:47:40    21-06-2018 14:47:40      1959
63ΔΔΟΡ1Θ-3ΕΗ
Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του Π.Δ. 24/31.5.1985 για την ανέγερση ισόγειας υπεραγοράς με υπόγειο ιδιοκτησίας KRIVEK A.E.στη θέση Κάμπος Ελιάς εκτός σχεδίου του Δήμου Χερσονήσου.
21-06-2018 14:43:52    21-06-2018 14:43:52      1960
ΨΨΣΔΟΡ1Θ-ΨΕΓ
Μετακίνηση υπαλλήλου
21-06-2018 11:59:17    21-06-2018 11:59:17      οικ.2137
ΨΗ4ΦΟΡ1Θ-ΠΤΑ
Μετακίνηση υπαλλήλου
21-06-2018 11:55:12    21-06-2018 11:55:12      οικ.2088
6ΖΛΑΟΡ1Θ-ΦΚΤ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ», που εδρεύει στην τοπική κοινότητα Βρυσακίου, Δήμου Αλεξάνδρειας, ΠΕ Ημαθίας
21-06-2018 10:54:31    21-06-2018 10:54:31      1265
Ω6ΘΤΟΡ1Θ-Ν27
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1002477», ιδιοκτησίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. που βρίσκεται εγκατεστημένος στη θέση «Κούμαρος», της ΤΚ Πατσιανού, Δήμου Σφακίων, ΠΕ Χανίων
14-06-2018 11:02:10    14-06-2018 11:02:10      1150
6Β0ΚΟΡ1Θ-Η64
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1391/18-04-2016 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ως προς την προσθήκη νέων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟY, ΟΔΟΣ Ο, Ο.Τ.22, Π.Ε. Ηρακλείου, Κρήτη.
14-06-2018 10:33:28    14-06-2018 10:33:28      1087