Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω54ΙΟΡ1Θ-ΨΞΦ
Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 του Π.Δ. 24/31.5.1985 για την ανέγερση πτηνοτροφικής μονάδας ιδιοκτησίας «Α.ΛΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.» στην περιοχή Τ.Κ Ερφών Δ.Ε.Αρκαδίου Δ,Ρεθύμνου .
16-08-2018 12:32:31    16-08-2018 12:32:31      2810
ΩΡΡΕΟΡ1Θ-Β6Μ
Έγκριση παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1δ του Π.Δ. 24/31.5.1985, για την ανέγερση αγροτικής αποθήκης ιδιοκτησίας Γκερεδάκη Κωνσταντίνου, στις Βούτες, Δήμου Ηρακλείου.
13-08-2018 11:28:23    13-08-2018 11:28:23      2621
646ΝΟΡ1Θ-ΝΑΖ
Εξαίρεση από κατεδάφιση τμήματος διώροφης οικοδομής σύμφωνα με το αρθρο 9 παρ.8 του Ν.1512/85, στην οδό Ε. Μάντακα στα Χανιά, ιδιοκτησίας Ιωάννη και Μαρίνας Βαμβακά
13-08-2018 11:22:12    13-08-2018 11:22:12      2804
6188ΟΡ1Θ-ΙΑΤ
Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενη του ‘23 εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού, εντός ΠΕΠΔ1 του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ Δ. Αρμένων , στη θέση «Κερά» Δ.Ε. Αρμένων Δ. Αποκορώνου.
13-08-2018 11:07:41    13-08-2018 11:07:41      227
ΩΘΧΔΟΡ1Θ-4Γ1
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ECORAP A.E.», που εδρεύει στη θέση «Κοκορέτσα», της ΤΚ Μπολατίου, Δήμου Βέλου-Βόχας, ΠΕ Κορινθίας
10-08-2018 11:08:05    10-08-2018 11:08:05      2504
66ΓΞΟΡ1Θ-6ΚΕ
Τροποποίηση (ως προς την προσθήκη επιπλέον κωδικών ΕΚΑ), της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, για την Περιφέρεια Κρήτης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Αγίας Σοφίας, στη θέση «Άγιος Γεώργιος» στον Ασπρόπυργο Αττικής
10-08-2018 10:51:42    10-08-2018 10:51:42      1759
6ΛΚΨΟΡ1Θ-ΘΔ5
Έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕ.ΠΕ.Μ.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του αποθεσιοθαλάμου 13 του έργου: «Ν.Ε.Ο. Ηράκλειο – Άγιοι Δέκα, οδικό τμήμα Αγία Βαρβάρα – Άγιοι Δέκα (Καστέλλι)», με φορέα υλοποίησης τον ΟΑΚ Α.Ε., στο Νομό Ηρακλείου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
10-08-2018 09:07:11    10-08-2018 09:07:11      2733/18
680ΤΟΡ1Θ-27Ξ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου « Ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων δυναμικότητας 793 κλινών και συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας 400 ατόμων στη θέση Τσιφλίκι Ελούντας Δ. Αγ. Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου ιδιοκτησίας GARDEN PLAZA ΑΕ »
09-08-2018 15:02:09    09-08-2018 15:02:09      2644
7ΤΧΓΟΡ1Θ-8ΗΡ
Απόφαση για την παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. οικ. 1256/04-04-2018 Απόφασης τροποποίησης και 4ης παράτασης ισχύος της με αρ. πρωτ. οικ. 1563/25-04-2016 Απόφασης Εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: «Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου Δερματά», που εκδόθηκε από τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ηρακλείου, στο Δήμο Ηρακλείου, στο Νομό Ηρακλείου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
09-08-2018 12:28:02    09-08-2018 12:28:02      οικ. 2822/18
Ω7ΟΕΟΡ1Θ-4ΚΩ
Τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά ΠΕ Χανίων
08-08-2018 15:19:05    08-08-2018 15:19:05      2221