Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
692ΘΟΡ1Θ-ΣΤΣ
Προσθήκη νέας δραστηριότητας διαχείρισης (αποθήκευση σε ψυκτικό θάλαμο) αποκλειστικά Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) κατηγορίας 3 του Κανονισμού (ΕΚ)με αρ.1069/2009, εντός πλήρους διακριτού χώρου της υφισταμένης αδειοδοτημένης εγκατάστασης αποτέφρωσης νεκρών ζώων εκτροφής και συντροφιάς καθώς και ΖΥΠ απο την εταιρεία με την επωνυμία “V And L Waste Management I.K.E” στην Οδό Ρ της ΒΙΠΕ Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
18-04-2018 12:16:47    18-04-2018 12:16:47      1200
9ΩΗ9ΟΡ1Θ-ΠΚΠ
Απόφαση μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Ειδικής Μελέτης Αποκατάστασης (Ε.Μ.Α)πρώην λατομείου αδρανών υλικών στην θέση 'Βαρδιανό-Γεροσπήλιος' Δ.Ε Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης .
17-04-2018 14:52:06    17-04-2018 14:52:06      695
993ΩΟΡ1Θ-ΓΥ4
Μείωση απόστασης γραμμής δόμησης από τη γραμμή αιγιαλού εντός οικισμού Αγίας Πελαγίας Δήμου Μαλεβιζίου
16-04-2018 14:41:51    16-04-2018 14:41:51      974
6Α0ΠΟΡ1Θ-ΣΜΦ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών Αποβλήτων, Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην περιοχή «Χαράκα», στις Πισσίδες, Δήμου Αγίου Νικολάου, ΠΕ Λασιθίου
13-04-2018 14:11:44    13-04-2018 14:11:44      801
69ΥΕΟΡ1Θ-8ΝΧ
Διόρθωση της με αρ. πρωτ. 4039/2010 Απόφασης του ΓΓΠΚ «Εξαίρεση από την κατεδάφιση κτηριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Μοιρών» ιδιοκτησίας Γ.Ν.Η. Βενιζέλειου Πανάνειου Νοσοκομείου.
12-04-2018 14:49:58    12-04-2018 14:49:58      1215
7ΜΗ7ΟΡ1Θ-Υ8Ψ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) (Ανανέωση/Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4126/23-08-2007 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτή παρατάθηκε με την 1442/23-04-2012 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης), του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.», στα Λινοπεράματα του Δήμου Μαλεβιζίου.
11-04-2018 11:29:54    11-04-2018 11:29:54      1071
621ΗΟΡ1Θ-8ΛΝ
Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης για την επέκταση υφισταμένου βιοτεχνικού κτιρίου, ιδιοκτησίας «ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΕ» εντός αναδασμού Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού.
05-04-2018 11:59:02    05-04-2018 11:59:02      1216
ΩΝ4ΑΟΡ1Θ-Η4Ο
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», που εδρεύει στη θέση «Ακροβατερή», Τ.Κ. Γάλλου, Δ. Ρεθύμνου.
05-04-2018 10:06:35    05-04-2018 10:06:35      1157
Ω2ΓΙΟΡ1Θ-7ΔΙ
Ανανέωση της με αρ. πρωτ. 769/08-04-2013 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τη με αρ. πρωτ. 2751/12-09-2013 απόφαση ΓΓΑΔΚ, εντός της Περιφέρειας Κρήτης της εταιρείας με την επωνυμία «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει επί της Λ. Αθηνάς 7, Βουλιαγμένη, Δ. Βάρης-Δ. Βούλας.
05-04-2018 10:01:41    05-04-2018 10:01:41      1025
Ω7ΤΝΟΡ1Θ-1ΣΙ
Απόφαση τροποποίησης και 4η παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. οικ. 1563/25-04-2016 Απόφασης Εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: «Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου Δερματά», που εκδόθηκε από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ηρακλείου, στο Δήμο Ηρακλείου, στο Νομό Ηρακλείου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
04-04-2018 12:25:46    04-04-2018 12:25:46      οικ.1256/18