Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω72ΞΟΡ1Θ-Λ2Μ
Αναγνώριση, ως προϋφιστάμενη του ’23, της οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Ανώγεια- Νίδα με την κορυφή Σκίνακας Ψηλορείτη, Δ. Ανωγείων Π.Ε Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης.
24-04-2019 12:11:48    24-04-2019 12:11:48      1159
689ΦΟΡ1Θ-ΡΜΖ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», που εδρεύει στα Καμισιανά, Δ. Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων, Π. Κρήτης.
23-04-2019 13:58:40    23-04-2019 13:58:40      5
ΨΣΗΞΟΡ1Θ-Κ8Ψ
Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.7 του Π.Δ. 24/31.5.1985 για την προσθήκη κατ΄ επέκταση υφιστάμενου βιοτεχνικού κτιρίου ιδιοκτησίας «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ» ,στην περιοχή «Μούφακας» εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλίσσου, Δ. Μαλεβιζίου.
22-04-2019 14:33:55    22-04-2019 14:33:55      1417
61ΥΞΟΡ1Θ-ΙΝΘ
Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης ως προς τις πλάγιες αποστάσεις και εμβαδό του γηπέδου για την ανέγερση αγροτικής αποθήκης 15 τ.μ σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1δ του Π.Δ. 24/31.5.1985, ιδιοκτησίας Κολέ Νικόλλι ,στην θεση «Καμίνια» Άνω Χερσόνησος..
22-04-2019 09:43:33    22-04-2019 09:43:33      1418
ΩΟΩΗΟΡ1Θ-Ε9Μ
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων , με σκοπό την εκτροπή της κυκλοφορίας, στα πλαίσια του έργου « Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ.Βαρβάρα-Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)», και συγκεκριμένα στη Χ.Θ. 22+750 έως Χ.Θ. 22+950, αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.- ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. με διευθύνουσα υπηρεσία την Δ/νση Συγκ/κών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. .
19-04-2019 12:25:35    19-04-2019 12:25:35      1387
ΩΥΝΘΟΡ1Θ-Β76
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», που εδρεύει στην οδό Ρενιέρη και Πυθαγόρα 1 στο Δήμο Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης
19-04-2019 10:56:29    19-04-2019 10:56:29      1062
ΩΘΣΟΟΡ1Θ-34Ο
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΙ-ΜΕΤΑΛ ΣΚΡΑΠ Ο.Ε.», που εδρεύει στη θέση «Ποντίκια» της ΤΚ Διμηνίου, Δήμου Βόλου, ΠΕ Μαγνησίας
19-04-2019 10:43:36    19-04-2019 10:43:36      748
6ΙΧ5ΟΡ1Θ-ΓΑ8
Απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας του ποταμού Ιαρδάνου επί της ΠΕΟ στο Δήμο Πλατανιά», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, στο Δήμο Πλατανιά, στην Π.Ε. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
15-04-2019 11:41:45    15-04-2019 11:41:45      1345/19
6ΝΝΑΟΡ1Θ-Ε2Υ
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως αυτή συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με κόκκινο χρώμα, για την εκτέλεση εργασιών επί της Ε.Ο. 97 Ηράκλειο - Αγ. Γαλήνη στα πλαίσια του υποέργου βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) .
12-04-2019 13:33:52    12-04-2019 13:33:52      830
ΨΕΨ7ΟΡ1Θ-2ΣΞ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για το υφιστάμενο λατομείο βιομηχανικού υλικού (γύψου) και των συνοδών έργων αυτού (συγκρότημα θραύσης - κοσκίνισης & σκάλα φόρτωσης) όπως επεκτείνεται , στο Αλτσί Τοπικής Κοινότητας Λάστρου Δήμου Σητείας Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα υλοποίησης την εταιρία με την επωνυμία “Γεώργιος Ζερβάκης ΑΕ”.
08-04-2019 10:31:02    08-04-2019 10:31:02      573