Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΩΖΤΟΡ1Θ-ΜΔΟ
Παράταση ισχύος της με α.π. 1757/19-07-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΦΥΟΡ1Θ-Μ27) απόφασης έγκρισης μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εκτέλεση εργασιών σε θέσεις του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου Χανίων - Ρεθύμνου (παλαιά εθνική οδός) , στα πλαίσια του υποέργου βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) .
17-09-2020 09:27:35    17-09-2020 09:27:35      3315
ΩΔΒΚΟΡ1Θ-ΘΣΞ
Παράταση ισχύος της με α.π. 1252/18-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΦΖΟΡ1Θ-Σ1Φ) απόφασης έγκρισης μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εκτέλεση εργασιών σε θέσεις του οδικού άξονα του Ε.Ο.Δ. Ηράκλειο- Μάλλια Π.Ε.Ο. στα πλαίσια του υποέργου βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) .
17-09-2020 09:14:13    17-09-2020 09:14:13      3309
Ψ66ΓΟΡ1Θ-1Τ2
Παράταση ισχύος της με α.π. 830/12-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΝΑΟΡ1Θ-Ε2Υ) απόφασης έγκρισης μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών επί της Ε.Ο. 97 Ηράκλειο - Αγ. Γαλήνη στα πλαίσια του υποέργου βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) .
17-09-2020 09:08:36    17-09-2020 09:08:36      3314
ΨΕ2ΥΟΡ1Θ-1ΦΔ
Απόφαση περί μη τροποποίησης της με αρ. πρ. 502/07.04.2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το υφιστάμενο έργο με τίτλο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Σητείας» όπως έχει συμπληρωθεί με την υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) & ΧΥΤΥ, στη θέση Παναγιά Δήμου Σητείας, Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης .
15-09-2020 13:46:36    15-09-2020 13:46:36      3294
Ω03ΓΟΡ1Θ-ΠΧΘ
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων — εργοταξιακής σήμανσης με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών έλξης και ένωσης καλωδίων στις θέσεις των φρεατίων J11 με X.Θ. 09+435,32 και J12 με Χ.Θ. 10+302,33 του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (BOAK), στο πλαίσιο εκτέλεσης έργου «Υπόγειες διασυνδέσεις Κρήτης στα Πλαίσια της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα (ΦΑΣΗ Ι)», υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. , αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. .
14-09-2020 13:10:22    14-09-2020 13:10:22      3329
6ΓΡΕΟΡ1Θ-ΠΦΣ
Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ‘23 εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού, στη θέση «Σκλάβους» Τ.Κ Πρινές Δ.Ρεθύμνου Π.Ε Ρεθύμνου Περιφέρειας Κρήτης.
14-09-2020 11:33:13    14-09-2020 11:33:13      2822
6Κ2ΧΟΡ1Θ-ΟΑΘ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ανανέωση & Τροποποίηση), για το υφιστάμενο λατομείο αργίλου, απο την εταιρεία με την επωνυμία ΑΚΕΚ Α.Ε στην θέση “Χαμαμούτζη” Τοπικής Κοινότητας Βασιλειών του Δήμου Ηρακλείου Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
14-09-2020 10:37:33    14-09-2020 10:37:33      3232
ΩΚ33ΟΡ1Θ-5ΩΡ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος ¨ΔΟΜΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Ε.¨» στη θέση ¨Κοιμητήριο¨ Νεάπολης Δήμου Αγ. Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
11-09-2020 14:28:48    11-09-2020 14:28:48      3241
ΩΚ6ΝΟΡ1Θ-ΙΓΚ
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μελέτη Αποχέτευσης Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά Δήμου Ρεθύμνου (Νότιοι οικισμοί)- Ομάδα Γ: Άνω Μαλάκι και Κάτω Μαλάκι»
10-09-2020 09:33:02    10-09-2020 09:33:02      2900
6ΠΔΗΟΡ1Θ-Ε6Β
Εξάμηνη παράταση της προθεσμίας του χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Τυλίσου Δήμου Μαλεβιζίου, ήτοι έως 03/03/2021.
08-09-2020 09:43:25    08-09-2020 09:43:25      3124