Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Επαναληπτική Δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης Κατεδάφισης του Δήμου Χανίων, που αφορά εργασίες για την αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών»

Δημοσίευση Διακηρύξεως Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της υπηρεσίας: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ) ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 4659/10-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» Προϋπολογισμού 1.488,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α.)

Δημοσίευση Διακηρύξεως Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης Κατεδάφισης του Δήμου Χανίων, που αφορά εργασίες για την αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών», προϋπολογισμού 12.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ανοιχτή Δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της υπηρεσίας: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΨΒ9ΟΡ1Θ-Ε2Ε
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα), εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΦΛΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στον Αγ. Χαράλαμπο, Καλαμάκι, Δ.Ε. Ισθμίων, Δ. Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων, ΠΕ Κορινθίας.
25-06-2019 13:24:29    25-06-2019 13:24:29      1274
6ΩΞ9ΟΡ1Θ-Δ5Δ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΕΙΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που εδρεύει στη θέση «Μαύρη Ώρα», στον Ασπρόπυργο Αττικής
21-06-2019 14:38:58    21-06-2019 14:38:58      1382
6ΠΣ6ΟΡ1Θ-1Ι1
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Ετοιμορρόπων Κατασκευών της παρ.2 του άρθρου 7 του ΠΔ/13-4-1929 (ΦΕΚ 153/Α/1929), για τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
21-06-2019 11:48:45    21-06-2019 11:48:45      1470
ΨΥΗΥΟΡ1Θ-ΖΚ8
Απόφαση περί μη τροποποίησης της με αρ. πρ.688/2016 ΑΕΠΟ για την υφιστάμενη εγκατάσταση του Σταθμού ανεφοδιασμού ναυτιλιακών καυσίμων της εταιρείας με την επωνυμία ΣΕΚΑ ΑΕ στην νησίδα “Άγιος Παύλος” στους Καλούς Λιμένες Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, λόγω αντικατάστασης των υπαρχόντων λεβήτων πετρελαίου με λέβητα βιομάζας.
20-06-2019 14:23:20    20-06-2019 14:23:20      2090
Ψ2ΒΡΟΡ1Θ-ΡΘΩ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (τροποποίηση της 2745/28-09-16 ΑΕΠΟ) του έργου «ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων δυναμικότητας 449 κλινών , συνεδριακού κέντρου δυναμικότητας 200 ατόμων, κέντρου θαλασσοθεραπείας δυναμικότητας 100 ατόμων και συνοδά έργα στη θέση Όρμος Φανερωμένης του Δήμου Σητείας Ν. Λασιθίου ιδιοκτησίας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ»
20-06-2019 13:16:59    20-06-2019 13:16:59      1768
ΨΕΝ8ΟΡ1Θ-ΕΦΚ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στη θέση «Ξηρό Πηγάδι», Μάνδρα Αττικής.
19-06-2019 12:41:47    19-06-2019 12:41:47      1802
Ω2Φ9ΟΡ1Θ-ΟΙΓ
Τροποποίηση (ως προς τα διαχειριζόμενα απόβλητα και την έδρα της εταιρείας), της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, για την Περιφέρεια Κρήτης, της εταιρείας με την επωνυμία «REWASTE Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στη Β' ΒΙΠΕ Βόλου, ΟΤ6, στο Βελεστίνο, ΠΕ Μαγνησίας
19-06-2019 10:58:29    19-06-2019 10:58:29      1378
6ΜΝΔΟΡ1Θ-Υ23
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 2071/23-06-2016 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Κρήτης (όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την με αρ.πρωτ. 56/12-01-2017 Απόφαση Γ.Γ. ΑΔΚ και την με αρ.πρωτ. 1209/31-05-2018 Απόφαση Συντονίστριας ΑΔΚ), ως προς την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας από «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» σε «ΚΑΣΤΑΝΟΣ Γ. ΚΑΙ Ι. Ο.Ε.»
18-06-2019 14:07:39    18-06-2019 14:07:39      1759
Ψ0ΦΖΟΡ1Θ-Σ1Φ
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εκτέλεση εργασιών σε θέσεις του οδικού άξονα του Ε.Ο.Δ. Ηράκλειο- Μάλλια Π.Ε.Ο. στα πλαίσια του υποέργου βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) .
18-06-2019 12:09:01    18-06-2019 12:09:01      1252
6ΣΥΞΟΡ1Θ-1ΡΛ
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 588/26-03-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΑΣΚΥΦΟΥ 1200551», ιδιοκτησίας WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, που βρίσκεται εγκατεστημένος σε θέση πλησίον της ΤΚ Ασκύφου, Δήμου Σφακίων, ΠΕ Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης
14-06-2019 14:42:52    14-06-2019 14:42:52      1329