Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
E-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ"

Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού κατεδάφισης αποθήκης - εργασίες αποξήλωσης - διάθεσης αμιάντου

Κλήρωση μελών επιτροπής έργων για το έτος 2017 της Δ/νσης Τεχμνικού Ελέγχου της Αποκεντωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων

Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών της Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΧΕ9ΟΡ1Θ-3Γ4
Έγκριση της με αρ.558/2017 Απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Χανίων που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας
22-01-2018 12:19:00    22-01-2018 12:19:00      2083
6Η1ΣΟΡ1Θ-ΝΗΧ
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου "Κατασκευή κεκλιμένης ράμπας (γλίστρας) ανέλκυσης - καθέλκυσης μικρών σκαφών (έως 7 μ)" στη θέση "Όρμος Καθολικού" του Δήμου Αγ. Νικολάου, εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος
17-01-2018 14:55:25    17-01-2018 14:55:25      2604/2017
99ΜΑΟΡ1Θ-Ζ2Ψ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης με παράκαμψη σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού με αρ. 56 Γεωργιούπολη – Ασή Γωνιά, για την εκτέλεση εργασιών μικρής διάρκειας του έργου: «Κατασκευή κάτω διάβασης πεζών διαστάσεων 4,00 Χ 3,00 μ. επί της επαρχιακής οδού 56: Γεωργιούπολη – Ασή Γωνιά προς Αργυρούπολη δια Καβάλου και Κουρνά»
17-01-2018 14:51:59    17-01-2018 14:51:59      62
6ΔΧ1ΟΡ1Θ-ΙΜ8
Διαπιστωτική πράξη ολοκλήρωσης των έργων υποδομής (παρ.8,άρθρο 5, Ν.4280/2014) για τη δημιουργία οικισμού β΄ κατοικίας στη θέση Πάρναμος του Δ. Γεροποτάμου, Ν. Ρεθύμνης από τη "ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Α.Ο.Ε"
15-01-2018 09:06:05    15-01-2018 09:06:05      2519/2017/12-1-2018
7Ν90ΟΡ1Θ-ΨΒ3
1ης Συμπληρωματική Σύμβαση για το έργο : <<ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ή ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 245.000,00€ , ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 002 ΚΑ:2010ΕΠ00200026, ΕΓΚΡΙΣΗ: ΑΠΟΦΑΣΗ 54494/ΔΕ-9635/13-12-2011 του Υφυπουργού ΑΝ.Α.Ν
11-01-2018 14:32:36    11-01-2018 14:32:36      οικ.87
6Ω6ΘΟΡ1Θ-ΘΓΧ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση εργασιών Οδοποιίας Αποχέτευσης όμβριων και Οδοφωτισμού (εκσκαφές, επιχώσεις, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, σκυροδετήσεις, κατασκευή πεζοδρομίων, χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες, αποξήλωση υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας και τοποθέτηση νέων, κατασκευή νέου δικτύου ομβρίων με τα απαραίτητα φρεάτια τοποθέτηση ιστών φωτισμού με τα απαραίτητα φρεάτια), για την «Ολοκλήρωση της κατασκευής του ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι του ΒΟΑΚ».
11-01-2018 12:33:24    11-01-2018 12:33:24      2605 π.ε.
7Ι29ΟΡ1Θ-Ξ8Β
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ, στον οποίο περιλαμβάνεται και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ή ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ,προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) , της ΣΑΕΠ 502- Κ.Α.2014ΕΠ50200004 της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης ΜΑΣΤ ΟΕ.
02-01-2018 12:13:59    02-01-2018 12:13:59      2603