Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής: Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
 

Ανακοινώσεις

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση κτιρίου στην Πλ. Κουντουριώτη.

Σε συνέχεια των από 03-10-2018 και 08-10-2018 ανακοινώσεών μας με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε ότι στα συνημμένα αρχεία αντικαταστάθηκε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης με νέα έκδοση.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί η τελευταία έκδοση του εντύπου.  

Σε συνέχεια της από 03-10-2018 ανακοίνωσής μας, με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03-10-2018 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου, εργασιών κατεδάφισης, προς εκτέλεση της με αρ. πρ. 4657/10-11-2017 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ρεθύμνου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω του υποσυστήματος του ΚΗΣΚ, σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/16.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
78Μ5ΟΡ1Θ-ΤΔΦ
Τροποποίηση της αρ. 2598/26-09-2018 απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 4,725 MW (Αιολικά Πάρκα) – 1,95 ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Σταυρός» των Δ. Ε. Κισσάμου και Ιναχωρίου, του Δ. Κισσάμου, Ν. Χανίων.
14-12-2018 11:17:06    14-12-2018 11:17:06      3151
ΩΩΡ1ΟΡ1Θ-9ΗΩ
Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1ου ΠΚΤΜΝΕ) και 1ου ΑΠΕ του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Δ.Κ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ», προϋπολογισµού 54.000,00 € ευρώ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ), αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ-ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».
13-12-2018 09:46:33    13-12-2018 09:46:33      3275
Ω6ΙΤΟΡ1Θ-9ΜΦ
Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "Καλαμοκανιά" Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού του Δήμου Ιεράπετρας.
03-12-2018 14:38:25    03-12-2018 14:38:25      2993
7ΝΜΤΟΡ1Θ-9Ψ8
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στον ΒΟΑΚ στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Καβρού - Γεωργιούπολης».
29-11-2018 08:47:16    29-11-2018 08:47:16      2997
Ω8Λ6ΟΡ1Θ-ΖΣΓ
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ" 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: "ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ 2014», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), της ΣΑΕΠ 502- Κ.Α.2014ΕΠ50200005
21-11-2018 10:05:11    21-11-2018 10:05:11      2820/2016
Ω17ΔΟΡ1Θ-ΗΗΕ
Έγκριση της με αρ. 809/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου που αφορά μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην συμβολή των οδών Λ. Χρυσοστόμου, Χαριλάου Τρικούπη, Έβανς και πλατεία Κύπρου.
19-11-2018 08:39:50    19-11-2018 08:39:50      2545