Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
E-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση κτιρίου στην Πλ. Κουντουριώτη.

Σε συνέχεια των από 03-10-2018 και 08-10-2018 ανακοινώσεών μας με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε ότι στα συνημμένα αρχεία αντικαταστάθηκε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης με νέα έκδοση.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί η τελευταία έκδοση του εντύπου.  

Σε συνέχεια της από 03-10-2018 ανακοίνωσής μας, με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03-10-2018 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου, εργασιών κατεδάφισης, προς εκτέλεση της με αρ. πρ. 4657/10-11-2017 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ρεθύμνου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω του υποσυστήματος του ΚΗΣΚ, σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/16.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω07ΕΟΡ1Θ-ΖΚΞ
Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε στις 18-10-2018 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση κεντρικού κτιρίου Α.Δ.Κ. στην Πλ. Κουντουριώτη», προϋπολογισμού 54.000,00 € ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
22-10-2018 12:47:18    22-10-2018 12:47:18      2854
7ΑΛ2ΟΡ1Θ-Λ20
Έγκριση της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου "κατά μήκος τομή οδοστρώματος της ΠΕΟ Χανίων - Κολυμβαρίου 1ου τμήματος μήκους 1.255 μ ΑΚ Μάλεμε και δεύτερου τμήματος μήκους 2.145 μ ΑΚ Κολυμβαρίου, στα πλαίσια του έργου "Ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας", αναδόχου ΙΝΤΡΑΚΑΤ
19-10-2018 09:44:16    19-10-2018 09:44:16      2796
ΩΖΤΝΟΡ1Θ-ΙΕΑ
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εκτέλεση εργασιών στον ΒΟΑΚ στα πλαίσια του έργου "Εργασίες συντήρησης Ηλεκτροφωτισμού του Ν.Ε.Ο. και Π.Ε.Ο. Περιφέρειας Κρήτης ", αναδόχου "Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ"
12-10-2018 08:39:53    12-10-2018 08:39:53      2392
ΨΒΔΩΟΡ1Θ-ΓΨ1
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου "Αποκατάσταση και ενίσχυση θωράκισης προσήνεμου μόλου Λιμένα Ρεθύμνου "
11-10-2018 12:28:57    11-10-2018 12:28:57      2688
ΩΨΚΠΟΡ1Θ-1ΥΗ
Έγκριση μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης εργοταξιακού χαρακτήρα, για την εκτέλεση εργασιών "κατά μήκος τομή οδοστρώματος της ΠΕΟ Ηράκλειο - Ρέθυμνο στην περιοχή Γαζίου στη διακλάδωση της ΠΕΟ προς Αλμυρό ποταμό" για την κατασκευή δικτύου άρδευσης συνολικού μήκους τομής οδοστρώματος 30 μ για λογαριασμό του Ν.Καλέργη με ανάδοχο την εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ Α.Ε
09-10-2018 09:17:33    09-10-2018 09:17:33      2469
ΩΓΤΦΟΡ1Θ-Ν7Ε
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Δ.Κ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ»
03-10-2018 12:53:23    03-10-2018 12:53:23      2674
ΩΟΧΧΟΡ1Θ-77Ο
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου :"Καθαρισμοί - κλαδοκοπές σε επιλεγμένα σημεία του Ε.Ο.Δ. Κρήτης, στα διοικητικά όρια του Ν. Ηρακλείου και Λασιθίου".
03-10-2018 08:58:03    03-10-2018 08:58:03      2639
90ΝΒΟΡ1Θ-403
Έγκριση της αρ. 780/2018 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Ηρακλείου, που αφορά προσωρινές-εργοταξιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για υλοποίηση έργου (υπογειοποίηση δικτύου) της ΔΕΔΔΗΕ, εντός της πόλεως του Ηρακλείου και συγκεκριμένα για: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τμήματος της οδού Έβανς, με ταυτόχρονη λήψη μέτρων για εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες υφιστάμενες δημοτικές οδούς
29-09-2018 18:42:15    29-09-2018 18:42:15      2668
Ω4ΝΠΟΡ1Θ-Χ7Π
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 4,725 MW (Αιολικά Πάρκα) – 1,95 ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Σταυρός» των Δ. Ε. Κισσάμου και Ιναχωρίου, του Δ. Κισσάμου, Ν. Χανίων.
26-09-2018 09:18:55    26-09-2018 09:18:55      2598/71533