Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής: Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο

Τηλέφωνα:   

Γραμματεία/Πρωτόκολλο:  2810.529 245 
Διευθυντής:                          2810.529 266  
Fax:                                       2810.529 289

email: dte@apdkritis.gov.gr

Ειδικά για υποβολή αιτήσεων για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών: ergdokimes@apdkritis.gov.gr

(βλέπε και παραπάνω στο: 3.Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων)

ΠΡΟΣΟΧΗ -- Μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID2019! 

Λόγω των εκτάκτων μέτρων που είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID2019, παρακαλείσθε για τα παρακάτω:

1) Να έρχεστε σε επικοινωνία με την υπηρεσία μας κατά προτίμηση με email, ή τηλεφωνικά.

2) Για περιπτώσεις ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να επισκεφτείτε την υπηρεσία μας, να έρχεστε και πάλι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας εγκαίρως εκ' τον προτέρων, για να κανονίζουμε από κοινού κάποιο ραντεβού για την επίσκεψή σας, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

3) Για την ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ στο Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων, παρακαλείσθε και πάλι να έρχεστε σε συνεννόηση τηλεφωνικά ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ, ώστε να κανονίζουμε από κοινού κάποιο ραντεβού, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

 

   

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΜΗΜΕΔ-ΚΗΣΚ)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  7.000,00€

Λήξη προσφοφών 06-04-2021

Συντήρηση υγρομόνωσης δώματος, κτιρίου τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Α.Δ.Κ. Ν. Χανίων», προϋπολογισμού 3.700,00 € (με Φ.Π.Α.)

Κλήρωση μελών επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών με διαδικασίες των αρ.27 και 32 του Ν.4412/2016 που αφορούν συμβάσεις Έργων- Μελέτων – Τεχνικών και Λοιπών συναφών  επιστημονικών υπηρεσιών, της ΑΠΔ Κρήτης, για χρονικό διάστημα ενός έτους (μέχρι 16-11-2021)

Λεπτομέρειες βλέπε συνημμένο έγγραφο.

Ηλεκτρονική κλήρωση μελών επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΜΒ6ΟΡ1Θ-ΡΙΡ
Ματαίωση του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών με ΑΔΑΜ 21PROC008350954 2021-03-29
14-05-2021 14:28:16    14-05-2021 14:28:16      1211
67ΞΘΟΡ1Θ-Α4Τ
Οριστική Παραλαβή της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης».
29-04-2021 12:52:07    29-04-2021 12:52:07      1112
6ΓΩΝΟΡ1Θ-ΡΦΘ
Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού που έγινε στις 06-04-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εσωτερική διαμόρφωση τμήματος γραφείων της Δνσης Τεχνικού Ελέγχου / ΑΠΔ Κρήτης», προϋπολογισμού 7.00,00 € (με Φ.Π.Α.).
29-04-2021 12:28:09    29-04-2021 11:54:56      οικ.1133
Ω1ΦΟΟΡ1Θ-Χ2Τ
Απόφαση έγκρισης του 1ου Λογαριασμού του έργου : «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών».
27-04-2021 12:22:03    27-04-2021 12:22:03      564
Ψ1Π0ΟΡ1Θ-ΓΧ4
1η Απόφαση Μείωσης Εγγύησης εκτέλεσης του έργου : «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ.) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών».
27-04-2021 12:19:27    27-04-2021 12:19:27      566
97ΠΚΟΡ1Θ-ΔΨΕ
Απόφαση έγκρισης του 1ου ΠΠΑΕ του έργου : «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών».
27-04-2021 12:15:16    27-04-2021 12:15:16      565
Ω2ΡΘΟΡ1Θ-ΤΛΑ
Οριστική Παραλαβή της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της πράξης με τίτλο: «Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας».
26-04-2021 14:30:56    26-04-2021 14:30:56      1029
ΨΖ01ΟΡ1Θ-ΗΥ3
Ορισμός επιβλέποντα μηχανικού στο έργο: «Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης – Έτη 2020-2021», προϋπολογισμού 103.519,29 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης: Κ. Χατζάκης & Σία Ε.Ε.
23-04-2021 13:03:03    23-04-2021 13:03:03      1069
ΩΜΣΛΟΡ1Θ-ΓΔ9
Κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής, ποσού 26.000,00 €, για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 20.695,5 τ.μ., στη θέση «Αρκάμι» Δ.Δ. Κριτσάς του Δήμου Αγ. Νικολάου Ν. Λασιθίου, της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ Ο.Ε.».
23-04-2021 09:56:41    23-04-2021 09:56:41      2373/19
63ΠΞΟΡ1Θ-17Φ
Σύμβαση κατασκευής έργου: «Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης – Έτη 2020-2021»
13-04-2021 09:21:01    13-04-2021 09:21:01      970