Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
E-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ανά κατηγορία έργων – μελετών – παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2018 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ"

Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού κατεδάφισης αποθήκης - εργασίες αποξήλωσης - διάθεσης αμιάντου

Κλήρωση μελών επιτροπής έργων για το έτος 2017 της Δ/νσης Τεχμνικού Ελέγχου της Αποκεντωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6929ΟΡ1Θ-Β7Ω
Έγκριση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (39/2018, θέμα 4.1) για έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης(εργοταξιακή σήμανση) των εργασιών του έργου: "Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Κουνάβων", αναδόχου: Λατομική Α.Τ.Ε.
11-04-2018 14:51:23    11-04-2018 14:51:23      1205
ΨΠΗΤΟΡ1Θ-7ΜΘ
Επικύρωση οριογραμμών του "Βόρειου τμήματος ρέματος Χρυσοβαλάντου έως όρια Γ.Π.ΣΧ Ηρακλείου" του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης
11-04-2018 09:57:17    11-04-2018 09:57:17      528
6ΑΚ8ΟΡ1Θ-3ΔΨ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση εργασιών "κατά μήκος τομή οδοστρώματος για εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, καμπίνες και φρεάτια επί των παραπλεύρων της Νέας Εθνικής Οδού Ηρακλείου Αγ. Νικολάου στην περιοχή Αμνισού του Δ. Χερσονήσου"
05-04-2018 09:59:41    05-04-2018 09:59:41      934
65ΤΦΟΡ1Θ-Ψ09
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση εργασιών "κατά μήκος τομή οδοστρώματος για εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, καμπίνες και φρεάτια στην Παλαιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου στην περιοχή Αμνισού του Δ. Χερσονήσου" (από κόμβο προς Επισκοπή έως οδό Μάλαμα)
05-04-2018 09:45:44    05-04-2018 09:45:44      933
ΨΑΚ9ΟΡ1Θ-ΗΤΣ
Απόρριψη της από 12-3-2018 αίτησης θεραπείας των α) Αγγελικής συζ. Φαν. Φανταουτσάκη, β)Εμμανουήλ Φαν.Φανταουτσάκη, γ) Ιωάννη Φαν. Φανταουτσάκη (Αρ.πρωτ.ΔΤΕ/ΑΔΚ 848/15-03-2018) η οποία στρέφεται κατά της με αρ. πρωτ. 2605 πε/11-01-2018 απόφασης μας περί έγκρισης της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την «Ολοκλήρωση της κατασκευής του ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι του ΒΟΑΚ», (ΑΔΑ: 6Ω6ΘΟΡ1Θ-ΘΓΧ)
04-04-2018 14:52:41    04-04-2018 14:52:41      1117
62ΒΙΟΡ1Θ-ΙΙΡ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, του έργου: «Γούρνες - Χερσόνησος» με σκοπό τη διευθέτηση της κυκλοφορίας στους κλάδους του Α/Κ Γουρνών και Α/Κ Καστελίου του Β.Ο.Α.Κ.
30-03-2018 10:31:31    30-03-2018 10:31:31      1103