Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής: Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
 

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη υπηρεσίας με τίτλο : «Συντήρηση και αποκατάσταση της βατότητας του κυρίως μονοπατιού και των βοηθητικών  αντιπυρικών μονοπατιών διαφυγής του ΕΠΣ για το 2019»,  προϋπολογισμού 19.691,40€ (χωρίς ΦΠΑ) , με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Προκήρυξη σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών άνω των ορίων του ν. 4412/2016 για «Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας - λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης»

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση κτιρίου στην Πλ. Κουντουριώτη.

Σε συνέχεια των από 03-10-2018 και 08-10-2018 ανακοινώσεών μας με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε ότι στα συνημμένα αρχεία αντικαταστάθηκε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης με νέα έκδοση.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί η τελευταία έκδοση του εντύπου.  

Σε συνέχεια της από 03-10-2018 ανακοίνωσής μας, με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω0ΡΕΟΡ1Θ-ΜΓΦ
Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) κοινής επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων των υποσυστημάτων ΜΗΜΕΔ και ΚΗΣΚ, για τις ανάγκες των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, της ΑΠΔ Κρήτης, για το έτος 2019, σύμφωνα με τα αρ.118 και 221 του Ν.4412/16.
24-04-2019 14:17:49    24-04-2019 14:17:49      οικ. 950
ΨΟΕΣΟΡ1Θ-ΤΟΞ
Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και έγκριση τευχών (μελέτης εργασιών-προκήρυξης κ.α.), για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και αποκατάσταση της βατότητας του κυρίως μονοπατιού και των βοηθητικών αντιπυρικών μονοπατιών διαφυγής του ΕΠΣ για το 2019», προϋπολογισμού 19.691,40€ (χωρίς ΦΠΑ).
19-04-2019 15:36:26    19-04-2019 15:36:26      οικ. 937
Ω189ΟΡ1Θ-ΝΗΡ
Περίληψη παράτασης της υπ’ αρίθμ. 839/22-07-2014 Άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση "Μονή Τοπλού" του Δ. Σητείας Ν. Λασιθίου Κρήτης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού του με νέο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 9,0 MW και μέγιστης αποδιδόμενης 6,6 MW.
18-04-2019 08:41:13    18-04-2019 08:41:13      894
6ΛΘΗΟΡ1Θ-1ΑΔ
Έγκριση του τεχνικού φακέλου του έργου: «Κατασκευή νέας γέφυρας σε αντικατάσταση της παλαιάς κατεστραμμένης στην Π.Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνου στη θέση Εσταυρωμένος» με σκοπό την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 203913/19-12-2012 της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος Χαρακτήρα).
10-04-2019 14:34:59    10-04-2019 14:34:59      800
ΨΙΘΑΟΡ1Θ-ΒΞ4
Έγκριση του τεχνικού φακέλου του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας του ποταμού Ιαρδάνου επί της Π.Ε.Ο. στο Δήμο Πλατανιά» με σκοπό την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 203913/19-12-2012 της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος Χαρακτήρα).
10-04-2019 14:28:59    10-04-2019 14:28:59      774
ΨΔ15ΟΡ1Θ-ΓΝ8
Έγκριση της με αρ. 09/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης για τον καθολικό αποκλεισμό του τμήματος της επαρχιακής οδού Αγία Βαρβάρα – Πανασός, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα Απομαρμά (χ.θ. 22+170 έως χ.θ. 29+990).
03-04-2019 11:58:33    03-04-2019 11:58:33      297
Ω8ΣΤΟΡ1Θ-ΞΩΤ
Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη διετία 2019 - 2020
02-04-2019 14:53:04    02-04-2019 14:53:04      415
755ΘΟΡ1Θ-ΓΜΘ
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ: Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας - λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης.
28-03-2019 00:32:58    28-03-2019 00:32:58      α/α
75ΖΑΟΡ1Θ-9ΤΠ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας - λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης»
28-03-2019 00:05:06    28-03-2019 00:05:06      οικ.717
97ΤΘΟΡ1Θ-ΙΓΜ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΩΝ ΠΗΓΩΝ: ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΥΡΑΣ»
26-03-2019 12:28:59    07-03-2019 14:28:30      323