Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
E-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ανά κατηγορία έργων – μελετών – παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2018 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ"

Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού κατεδάφισης αποθήκης - εργασίες αποξήλωσης - διάθεσης αμιάντου

Κλήρωση μελών επιτροπής έργων για το έτος 2017 της Δ/νσης Τεχμνικού Ελέγχου της Αποκεντωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΒΚΟΟΡ1Θ-ΧΥΠ
Συγκρότηση Επιτροπής για την ογκομέτρηση της ποσότητας των εξορυχθέντων αδρανών υλικών από έκταση 59,598 στρ. του λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Κακόσκαλα» της λατομικής περιοχής Κανδάνου, Δ. Κανδάνου Ν. Χανίων, που εκμεταλλεύεται η εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ Α.Ε.»
09-08-2018 14:38:16    09-08-2018 14:38:16      2147
Ω3Φ2ΟΡ1Θ-ΨΟΚ
Έγκριση μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης εργοταξιακού χαρακτήρα, για την εκτέλεση εργασιών "κατά μήκος τομή οδοστρώματος στην κάτω διάβαση γέφυρας ΒΟΑΚ στην περιοχή Αλμυρού, μήκους 200μ" στα πλαίσια του έργου "Κατασκευή εξωτερικών δικτύων υφάλμυρου και πόσιμου νερού με συνοδά έργα μονάδας αφαλάτωσης" της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, αναδόχου ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
03-08-2018 13:34:05    03-08-2018 13:34:05      2184
ΩΦ7ΦΟΡ1Θ-ΞΧΤ
Έγκριση μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης εργοταξιακού χαρακτήρα, για την εκτέλεση εργασιών "κατά μήκος τομή οδοστρώματος της ΠΕΟ Ηράκλειο - Ρέθυμνο στην περιοχή Γαζίου και κατά πλάτος τομή στη διακλάδωση της ΠΕΟ προς Αλμυρό ποταμό" στα πλαίσια του έργου "Επείγοντα έργα Ύδρευσης - Αποχέτευσης" της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, αναδόχου ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ Α.Ε.
03-08-2018 13:27:54    03-08-2018 13:27:54      2185
Ω0ΗΤΟΡ1Θ-Τ2Ξ
Έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής ρύθμισης, (συμπληρωματικής της με αρ.πρωτ. πρωτ.2605πε/11-01-2018 απόφαση μας), με σκοπό την απόδοση σε χρήση της βόρειας πρόσβασης, (ράμπας 2), προς τον ΒΟΑΚ του ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι, καθώς και της εκτέλεσης εργασιών σε τμήμα του βόρειου παράπλευρου του ΒΟΑΚ, στα πλαίσια του έργου «Ολοκλήρωση της κατασκευής του ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι του ΒΟΑΚ».
30-07-2018 11:53:38    30-07-2018 11:53:38      2191
Ψ1ΖΖΟΡ1Θ-ΧΜ2
Έγκριση του τεχνικού φακέλου του έργου «Αντιστήριξη πρανών ρέματος Κλαδισού, σε δύο θέσεις, μετά τις πλημμυρικές καταστροφές έτους 2017», με σκοπό την αποκατάσταση της ικανότητας παροχέτευσης του ρέματος αυτού, εξασφαλίζοντας την ομαλή απορροή και την αποτροπή του κινδύνου επέκτασης των ζημιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 203913/19-12-2012 της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος Χαρακτήρα).
26-07-2018 13:44:26    26-07-2018 13:44:26      2054