Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής: Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
 

Ανακοινώσεις

Κλήρωση μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το έτος 2018, με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν.4412/16.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ανά κατηγορία έργων – μελετών – παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2018 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ"

Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού κατεδάφισης αποθήκης - εργασίες αποξήλωσης - διάθεσης αμιάντου

Κλήρωση μελών επιτροπής έργων για το έτος 2017 της Δ/νσης Τεχμνικού Ελέγχου της Αποκεντωμένης Διοίκησης Κρήτης

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω8Ρ2ΟΡ1Θ-ΣΕ0
Ανάθεση εργασιών κατεδάφισης-απομάκρυνσης αυθαιρέτων κατασκευών (κυρίως εξέδρες εντός θαλάσσιας ζώνης, διαδρόμων πρόσβασης, διαμορφώσεις βραχώδους ακτής) που βρίσκονται στη θέση «Βρωμόνερο» της περιοχής Πλάκας Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου, εντός ζώνης αιγιαλού και σε εκτέλεση των με αρ. πρ. 04/2013 και 93/2018 πρωτοκόλων κατεδάφισης της ΚΥ Λασιθίου του Υπ. Οικονομικών.
16-01-2019 11:31:45    16-01-2019 11:31:45      2948/2018
6Δ7ΩΟΡ1Θ-ΖΜΥ
Περίληψη παράτασης της υπ' αρίθμ. ΔΙΣΑ 279/28-01-2010 Άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,00 MW, στη θέση "Σμαϊλόγγοσι" του Δ. Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου Κρήτης, της εταιρείας «Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Αιολικής Ενέργειας» με δ.τ. «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΒΕΕ».
20-12-2018 10:47:35    20-12-2018 10:47:35      3318
6353ΟΡ1Θ-ΚΒΓ
Μείωση εγγύησης εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κεντρικού κτιρίου Α.Δ.Κ. στην Πλ. Κουντουριώτη»
20-12-2018 10:40:36    20-12-2018 10:40:36      3315
ΩΝΕΩΟΡ1Θ-602
Κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 18.900 τ.μ., στη θέση «Κοινοπόταμος» Δ.Δ. Τουρλωτής του Δήμου Σητείας Ν. Λασιθίου, του Μαρκάκη Γεωργίου.
20-12-2018 09:24:40    20-12-2018 09:24:40      3296