Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής: Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο

Τηλέφωνα:   

Γραμματεία/Πρωτόκολλο:  2810.529 245 
Διευθυντής:                          2810.529 266  
Fax:                                       2810.529 289

email: dte@apdkritis.gov.gr

Ειδικά για υποβολή αιτήσεων για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών: ergdokimes@apdkritis.gov.gr

(βλέπε και παραπάνω στο: 3.Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων)

ΠΡΟΣΟΧΗ -- Μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID2019! 

Λόγω των εκτάκτων μέτρων που είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID2019, παρακαλείσθε για τα παρακάτω:

1) Να έρχεστε σε επικοινωνία με την υπηρεσία μας κατά προτίμηση με email, ή τηλεφωνικά.

2) Για περιπτώσεις ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να επισκεφτείτε την υπηρεσία μας, να έρχεστε και πάλι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας εγκαίρως εκ' τον προτέρων, για να κανονίζουμε από κοινού κάποιο ραντεβού για την επίσκεψή σας, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

3) Για την ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ στο Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων, παρακαλείσθε και πάλι να έρχεστε σε συνεννόηση τηλεφωνικά ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ, ώστε να κανονίζουμε από κοινού κάποιο ραντεβού, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

 

   

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, δια του υποσυστήματος ΜΗΜΕΔ, για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των  υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας», Προϋπολογισμού 72.529,21 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, δια του υποσυστήματος ΜΗΜΕΔ, για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας - λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης», Προϋπολογισμού 72.529,21 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Προκήρυξη υπηρεσίας με τίτλο : «Συντήρηση και αποκατάσταση της βατότητας του κυρίως μονοπατιού και των βοηθητικών  αντιπυρικών μονοπατιών διαφυγής του ΕΠΣ για το 2019»,  προϋπολογισμού 19.691,40€ (χωρίς ΦΠΑ) , με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Προκήρυξη σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών άνω των ορίων του ν. 4412/2016 για «Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας - λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης»

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση κτιρίου στην Πλ. Κουντουριώτη.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Ο9ΡΟΡ1Θ-5ΧΜ
Εν μέρει αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης στην Π.Ε. Λασιθίου 21-04-2021 ενστάσεως των συμπραττόντων Γραφείων Μελετών "Εμμ.Σολιδάκης, Γ.Μαρκαντωνάκης, Σοφία Βλάχου αντικατ.της Α.Πεπέ", αναδόχου της μελέτης «Οδός σύνδεσης Ξερόκαμπου - Ζήρου με Ν.Ο.Α.Κ. »
17-06-2021 10:56:24    17-06-2021 10:56:24      1586
6ΗΘΦΟΡ1Θ-ΞΞΑ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εσωτερική διαμόρφωση τμήματος γραφείων της Δνσης Τεχνικού Ελέγχου / ΑΠΔ Κρήτης», προϋπολογισμού 7.000,00€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΣΙΑ Ε.Ε».
09-06-2021 13:35:38    09-06-2021 13:35:38      1489
6ΑΨ9ΟΡ1Θ-27Ο
Απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 15-04-2021 ενστάσεως της εταιρείας «Κ/ΞΙΑ ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ», αναδόχου του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγ.Πελαγίας – Δήμου Μαλεβιζίου» κατά της με αρ.31/2021 αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής (Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου)
09-06-2021 12:42:13    09-06-2021 12:42:13      1438
ΨΧΚ2ΟΡ1Θ-1ΒΞ
Χρονοδιάγραμμα – Οργανόγραμμα Εργοταξίου - Επίβλεψη του έργου: «Εσωτερική διαμόρφωση τμήματος γραφείων της Δνσης Τεχνικού Ελέγχου / ΑΠΔ Κρήτης», προϋπολογισμού 7.000,00€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΣΙΑ Ε.Ε».
02-06-2021 13:27:46    02-06-2021 13:27:46      1408
9ΚΒΥΟΡ1Θ-Μ2Χ
Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ι Κ Η ΣΥΜΒΑΣΗ: «Εσωτερική διαμόρφωση τμήματος γραφείων της Δνσης Τεχνικού Ελέγχου / ΑΠΔ Κρήτης», προϋπολογισμού 7.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
27-05-2021 13:25:16    27-05-2021 13:25:16      1283
9ΜΒ6ΟΡ1Θ-ΡΙΡ
Ματαίωση του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών με ΑΔΑΜ 21PROC008350954 2021-03-29
14-05-2021 14:28:16    14-05-2021 14:28:16      1211
67ΞΘΟΡ1Θ-Α4Τ
Οριστική Παραλαβή της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης».
29-04-2021 12:52:07    29-04-2021 12:52:07      1112
6ΓΩΝΟΡ1Θ-ΡΦΘ
Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού που έγινε στις 06-04-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εσωτερική διαμόρφωση τμήματος γραφείων της Δνσης Τεχνικού Ελέγχου / ΑΠΔ Κρήτης», προϋπολογισμού 7.00,00 € (με Φ.Π.Α.).
29-04-2021 12:28:09    29-04-2021 11:54:56      οικ.1133
Ω1ΦΟΟΡ1Θ-Χ2Τ
Απόφαση έγκρισης του 1ου Λογαριασμού του έργου : «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών».
27-04-2021 12:22:03    27-04-2021 12:22:03      564
Ψ1Π0ΟΡ1Θ-ΓΧ4
1η Απόφαση Μείωσης Εγγύησης εκτέλεσης του έργου : «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ.) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών».
27-04-2021 12:19:27    27-04-2021 12:19:27      566