Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής: Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο

Τηλέφωνα:   

Γραμματεία/Πρωτόκολλο:  2810.529 245 
Διευθυντής:                          2810.529 266  
Fax:                                       2810.529 289

email: dte@apdkritis.gov.gr

Ειδικά για υποβολή αιτήσεων για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών: ergdokimes@apdkritis.gov.gr

(βλέπε και παραπάνω στο: 3.Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων)

ΠΡΟΣΟΧΗ -- Μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID2019! 

Λόγω των εκτάκτων μέτρων που είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID2019, παρακαλείσθε για τα παρακάτω:

1) Να έρχεστε σε επικοινωνία με την υπηρεσία μας κατά προτίμηση με email, ή τηλεφωνικά.

2) Για περιπτώσεις ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να επισκεφτείτε την υπηρεσία μας, να έρχεστε και πάλι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας εγκαίρως εκ' τον προτέρων, για να κανονίζουμε από κοινού κάποιο ραντεβού για την επίσκεψή σας, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

3) Για την ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ στο Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων, παρακαλείσθε και πάλι να έρχεστε σε συνεννόηση τηλεφωνικά ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ, ώστε να κανονίζουμε από κοινού κάποιο ραντεβού, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

 

   

Ανακοινώσεις

Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ή ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΠΨΡΟΡ1Θ-ΖΓ6
Σύμβαση έργου: Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών
21-01-2021 12:15:27    21-01-2021 12:15:27      79
6ΥΩΠΟΡ1Θ-ΩΤΞ
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης ανάθεσης καθηκόντων Συμβούλου για την προετοιμασία του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων, της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και του Τμήματος Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, όσον αφορά τη διαπίστευσή τους κατά ISO 17025:2017
17-12-2020 09:33:28    17-12-2020 09:33:28      2546
6ΛΧ3ΟΡ1Θ-ΔΨ7
Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης».
15-12-2020 14:14:15    15-12-2020 14:14:15      2564
ΨΛΒΙΟΡ1Θ-ΛΚ2
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση υγρομόνωσης δώματος, κτιρίου τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Α.Δ.Κ. Ν. Χανίων»
10-12-2020 12:07:42    10-12-2020 12:07:42      2543
Ω5ΝΒΟΡ1Θ-1ΤΦ
Ορισμός επιβλέποντα μηχανικού του έργου: «Συντήρηση υγρομόνωσης δώματος, κτιρίου τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Α.Δ.Κ. Ν. Χανίων », προϋπολογισμού 3.700,00 € ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ-ΕΔΕ».
27-11-2020 08:55:42    27-11-2020 08:55:42      2435
ΩΨΝΝΟΡ1Θ-Ζ9Μ
«Συντήρηση υγρομόνωσης δώματος, κτιρίου τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Α.Δ.Κ. Ν. Χανίων», προϋπολογισμού 3.700,00 € (με Φ.Π.Α.).
26-11-2020 09:36:30    26-11-2020 09:36:30      2433
Ω8ΖΚΟΡ1Θ-ΑΤ2
Έγκριση πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης που έγινε στις 24-11-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Συντήρηση υγρομόνωσης δώματος, κτιρίου τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Α.Δ.Κ. Ν. Χανίων», προϋπολογισμού 3.700,00 € (με Φ.Π.Α.).
25-11-2020 08:50:36    25-11-2020 08:50:36      2420
9ΨΗΣΟΡ1Θ-ΝΝΔ
Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και έγκριση τευχών (μελέτης εργασιών-προκήρυξης κ.α.), για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση υγρομόνωσης δώματος κτιρίου Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Α.Δ.Κ. Ν. Χανίων», προϋπολογισμού: 2.983,87 € (χωρίς ΦΠΑ).
19-11-2020 12:22:27    19-11-2020 12:22:27      2358
9ΟΛ3ΟΡ1Θ-ΒΒΨ
Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών με διαδικασίες των αρ.27 και 32 του Ν.4412/16 που αφορούν συμβάσεις Έργων- Μελετών – Τεχνικών και Λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, της ΑΠΔ Κρήτης, για χρονικό διάστημα ενός έτους (μέχρι 16-11-2021).
17-11-2020 15:30:12    17-11-2020 15:30:12      2400
Ψ3ΨΞΟΡ1Θ-0ΨΤ
Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης».
22-10-2020 13:59:44    22-10-2020 13:59:44      2154