Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μπέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" με κωδικό ΟΠΣ 5029380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους 2018-2019, σύγκριση με στοιχεία προηγούμενων ετών
 

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΥΣΡΟΡ1Θ-ΚΩΧ
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:1366/09-06-2008 κωδικό αριθμό 13/60/3/10/0354/8 απόφασης με θέμα «Χορήγηση άδειας αρδευτικής χρήσης νερού στον ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ του Εμμ.», μόνο ως προς τον δικαιούχο-χρήστη σε ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ.
25-01-2021 10:40:10    25-01-2021 10:40:10      2891/20
6ΤΜ3ΟΡ1Θ-6ΗΜ
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:6891/2015/15-11-2016 και ΑΔΑ:7ΙΨ6ΟΡ1Θ-ΠΤΡ Απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΕΤΟΧΙ της Τ.Κ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Δ.Ε. ΤΕΜΕΝΟΥΣ Δήμου Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ», μόνο ως προς τις συντεταγμένες εντοπισμού του σημείου υδροληψίας.
25-01-2021 10:31:18    25-01-2021 10:31:18      1637/20
Ω8Γ3ΟΡ1Θ-ΕΣ5
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος για άρδευση από νέο πηγάδι στη θέση «ΣΤΕΝΑΚΑΣ» της Τ.Κ. Παγκαλοχωρίου οικισμού Σφακάκι του Δήμου Ρεθύμνου Π.Ε. Ρεθύμνου, στον Στρατιδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου.
22-01-2021 10:34:09    22-01-2021 10:34:09      1717/2020
6ΓΜ7ΟΡ1Θ-ΩΓ4
Χορήγηση άδειας αρδευτικής χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ (ΜΛ1 - F54) στη θέση ΧΑΜΗΛΟ της ΤΚ ΜΕΣΑ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ οικισμός ΧΑΜΗΛΟ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ στον ΤΟΕΒ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ
20-01-2021 13:03:54    20-01-2021 13:03:54      55_2021
Ω87ΔΟΡ1Θ-ΗΨΟ
Απόρριψη αιτήματος του Αποστολάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ, για χορήγηση άδειας αρδευτικής χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση και άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση της υφιστάμενης γεώτρησης για ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ χρήση, στη θέση «ΤΡΟΥΛΙ», Τ.Κ. ΜΙΑΜΟΥΣ, Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
19-01-2021 12:30:46    19-01-2021 12:30:46      2986 Π.Ε.
6ΟΦΘΟΡ1Θ-ΥΡΡ
Χορήγηση παράτασης στην με αριθμ. πρωτ.:2575/23-12-2019 και ΑΔΑ:ΩΖ8ΛΟΡ1Θ-ΕΗΗ απόφαση, με θέμα: «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (GP2) για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση στην εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» στη θέση ΠΕΤΣΙ της Τ.Κ. ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ, Δ.Ε. ΠΑΛΙΑΝΗΣ του Δήμου Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.πρωτ.:2931/30-11-2020 και ΑΔΑ:Ψ2ΔΚΟΡ1Θ-5ΛΑ απόφασή μας ως προς τις συντεταγμένες εκτέλεσης του έργου σε Χ=593817,9 και Y=3894574,4.
19-01-2021 10:41:14    19-01-2021 10:41:14      3138/20
60ΧΗΟΡ1Θ-ΤΝ6
Χορήγηση παράτασης στην με αριθμ.πρωτ.:2576/23-12-2019 και ΑΔΑ:6Ζ06ΟΡ1Θ-4ΨΑ απόφαση, με θέμα: «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (GP1) για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση στην εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» στη θέση ΠΕΤΣΙ της Τ.Κ. ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ, Δ.Ε. ΠΑΛΙΑΝΗΣ του Δήμου Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου», σε συντεταγμένες Χ=593695,7 και Y=3894623.4 (υψόμετρο 303 μ.).
19-01-2021 10:37:35    19-01-2021 10:37:35      3137/20
ΩΥΣΞΟΡ1Θ-ΧΚ4
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:3275/2015/11-02-2016 και ΑΔΑ:6Β4ΕΟΡ1Θ-9Ω5 Απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΔΟΥΛΙΑΝΗ ΚΑΜΑΡΑ της Τ.Κ. ΔΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», μόνο ως προς τις συντεταγμένες εντοπισμού του σημείου υδροληψίας.
19-01-2021 10:33:46    19-01-2021 10:33:46      1401/20
6ΠΖ9ΟΡ1Θ-Ζ6Ρ
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:282/2016/01-11-2017 και ΑΔΑ:6ΛΧ2ΟΡ1Θ-ΕΑ9 απόφασης με θέμα: «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΑΡΟΥΠΑΚΙΑΣ της Τ.Κ. ΔΑΜΑΒΟΛΟΥ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Δήμου ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως προς τα στρέμματα και τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα ύδατος.
19-01-2021 10:30:10    19-01-2021 10:30:10      1182/20
ΩΣ08ΟΡ1Θ-813
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:2843/2014/29-07-2015 και ΑΔΑ:ΩΖΟ4ΟΡ1Θ-2ΞΜ απόφασης για «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ της Δ.Κ. ΚΡΙΤΣΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου ιδιοκτησίας ΣΓΟΥΡΟΥ ΖΑΜΒΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», ως προς τον δικαιούχο σε ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Στερεού, τις αρδευόμενες εκτάσεις, τις συντεταγμένες και την χρησιμοποιούμενη ποσότητα ύδατος ανά έτος.
19-01-2021 10:25:45    19-01-2021 10:25:45      1160/20