Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη σύμβασης υλοποίησης της πράξης : " Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μπέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" με κωδικό ΟΠΣ 5029380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΚΚΘΟΡ1Θ-Ξ2Ν
Χορήγηση άδειας αρδευτικής χρήσης νερού από νέα ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση «ΠΟΡΤΙ», της Τ.Κ. ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΩΝ, Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
13-04-2021 12:00:04    13-04-2021 12:00:04      599/21
6553ΟΡ1Θ-17Μ
Απόρριψη αιτήματος της Ν. ΤΙΤΑΚΗΣ ΑΞΤΕ, για χορήγηση άδειας αρδευτικής χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση και άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση της υφιστάμενης γεώτρησης, στη θέση «ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ», Τ.Κ. ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ, Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
13-04-2021 11:50:23    13-04-2021 11:50:23      223/18
ΨΥΩΡΟΡ1Θ-ΘΜΤ
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:2557/2014/25-06-2015 και ΑΔΑ: 70Ν9ΟΡ1Θ-ΦΒΠ απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΑΜΜΟΥΔΟΣΕΛΙ οικισμού ΓΟΥΔΟΥΡΑ της Τ.Κ. ΑΠΙΔΙΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΗΣ Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗ ΣΩΤΗΡΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», μόνο ως προς του συμμετέχοντες σε αυτή, χωρίς τροποποίηση της αρδευόμενης έκτασης και της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού.
13-04-2021 09:52:47    13-04-2021 09:52:47      930/21
6Θ88ΟΡ1Θ-3ΑΖ
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:1934/11-12-2013 και ΑΔΑ:ΒΛΓΕΟΡ1Θ-ΖΓΧ Απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΤΣΑΓΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΚΚΟΣ της Δ.Κ. ΓΑΖΙΟΥ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΤΣΑΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», μόνο ως προς τις συντεταγμένες εντοπισμού του σημείου υδροληψίας.
13-04-2021 09:44:02    13-04-2021 09:44:02      1003/21
ΨΛΑΥΟΡ1Θ-ΠΩ1
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:4986/2015/15-06-2016 και ΑΔΑ:6ΞΓ5ΟΡ1Θ-8Λ7 απόφασης με θέμα: «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΚΑΠΑΡΗ οικισμού ΜΙΛΑΤΟΥ της Τ.Κ. Σισσίου Δ.Ε. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου ιδιοκτησίας ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΝΕΣΤΟΡΑ και ΣΦΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», ως προς το όνομα σε ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑΣ του Βασιλείου με αρχηγό, τον κ. ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ του Βασιλείου, τους συμμετέχοντες δικαιούχους - χρήστες, την Τοπική Κοινότητα εντοπισμού του σημείου υδροληψίας και τα στρέμματα, χωρίς αύξηση της χορηγούμενης ετήσιας ποσότητας ύδατος.
13-04-2021 09:38:20    13-04-2021 09:38:20      756/21
618ΡΟΡ1Θ-Κ0Ι
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης (Δ3-F15) με νέα και ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήσης νερού, στον ΤΟΕΒ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ της Τ.Κ. ΒΡΥΣΩΝ οικισμός ΔΡΑΣΙ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
12-04-2021 12:59:13    12-04-2021 12:59:13      465_2021
634ΕΟΡ1Θ-9ΥΙ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από γεώτρηση στη θέση ΚΑΤΑΛΥΚΗ της Δ./Τ. Κοινότητας ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ της Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
12-04-2021 12:09:08    12-04-2021 12:09:08      430/12-4-2021
Ψ3ΧΕΟΡ1Θ-Χ4Π
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από γεώτρηση στη θέση ΚΑΤΑΛΥΚΗ της Δ./Τ. Κοινότητας ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ της Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΤΙΤΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12-04-2021 12:05:52    12-04-2021 12:05:52      431/12-4-2021
ΨΓ2ΔΟΡ1Θ-6ΤΡ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΒΔΟΥ της Δ./Τ. Κοινότητας ΑΒΔΟΥ της Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12-04-2021 12:02:14    12-04-2021 12:02:14      168/2018/12-4-2021
6ΛΠΤΟΡ1Θ-Κ0Θ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΜΑΔΙΑΝΟΣ ΛΑΚΚΟΣ (ΜΑΔΕ) της Δ./Τ. Κοινότητας ΧΑΡΑΚΙΟΥ της Δ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ του Δήμου ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
12-04-2021 11:58:48    12-04-2021 11:58:48      88/2018/12-4-2021