Διεύθυνση Υδάτων

Α/τρια

Προισταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό
e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΙ- ΔΕΥΑ-ΚΡΗΤΗΣ-Παροχή Στοιχείων για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης

Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης

Βροχοπτώσεις Υδρολογικού Έτους 2012-2013

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη δημοσιοποίησης - σε πειραματικό στάδιο - των υφιστάμενων αδειών υδροληψίας στην Περιφέρεια Κρήτης, τις οποίες διαθέτει στο αρχείο της. Οι, προς το παρόν, δημοσιοποιούμενες υδροληψίες αφορούν το χρονικό διάστημα 2006-2012 και μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για την αναφορά τους είναι η ύπαρξη των γεωγραφικών συντεταγμένων των θέσεών τους στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87.

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης για την αυτοδιοίκηση και την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, επιβάλλεται η τροποποίηση της με αρ. 1596/30-6-2009 (ΦΕΚ 1333/Β/2009) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης: «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις των στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μέχρι και την 30-3-2012, ώστε η υπηρεσία να προχωρήσει στην τροποποίηση της.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΤΧΗΟΡ1Θ-ΝΜΕ
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 2406/19-12-2017 απόφασής μας ως προς τη θέση ανόρυξης της Γεώτρησης για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στη θέση ΔΑΦΝΕΣ (Δ12Α) της ΤΚ ΔΑΦΝΩΝ, Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ της διάρκειας ισχύος της
18-01-2019 14:22:36    18-01-2019 14:22:36      2703/18
ΩΔΨ6ΟΡ1Θ-ΔΕΧ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 996/30-3-2015 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΤΟΡ1Θ-ΛΦΨ) «Χορήγησης άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΜΙΣΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ της Τ.Κ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΩ Δήμου ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ιδιοκτησίας ΒΕΡΙΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ».
03-01-2019 09:00:15    03-01-2019 09:00:15      1864/2018
ΩΞΡΝΟΡ1Θ-ΚΘΜ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΚΛΑΔΙΣΣΟΣ - ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ της ΔΚ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Δήμου ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΨΥΛΛΑΚΗ ΠΕΡΙΚΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ-ΨΥΛΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
03-01-2019 08:54:39    03-01-2019 08:54:39      1678/2016
6ΡΨΩΟΡ1Θ-ΙΓ0
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ της ΔΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
03-01-2019 08:47:08    03-01-2019 08:47:08      1605/2016