Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

Προϊστάμενος: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

H συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη ετησίων και πολυετών σχεδίων και προγραμμάτων της δασικής ανάπτυξης του νομού, τη μέριμνα εγκρίσεων τούτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, την εκπόνηση ειδικών μελετών των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και την κατάρτιση πινάκων υλοτομίας.

Επίσης, είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων, τον έλεγχο για την ακριβή τήρηση και εφαρμογή των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών, καθώς και τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού και υλικού, τη φύλαξη και συντήρησή του.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

 

Ταχυδρομική Δ/νση:          Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνο:    2810 264944
FAX  :            2810 314580
E – mail: g.papadopoulos@apdkritis.gov.gr

Προσωπικό: Στο Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων υπηρετεί επίσης ο δασολόγος Μανόλης Φλουρής (Τηλ.: 2810 264941, E-mail:  e.flouris@apdkritis.gov.gr)

 

Ανακοινώσεις

Τεύχη για το έργο: "Συντήρηση και βελτίωση του Περιπατητικού Μονοπατιού στο Φαράγγι του Γάφαρη"

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης