Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Γιωργαλάκη Ιωάννα
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, T.K. 72100, Αγ. Νικόλαος
Τηλ.: 28410.25402, 28410.23824
Fax: 28410.26352
Προσωπικό:

Γάλλος Στέφανος      28410.23562
Μπετεινάκη Ιωάννα  28410.24793

Στάμου Λαμπρινή      28410.24793

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΠ3ΟΟΡ1Θ-462
Έλεγχος νομιμότητας των με αριθ. 570/2017 και 663/2018 αποφάσεων του Δ.Σ. Δήμου Αγίου Νικολάου
20-03-2019 10:14:52    20-03-2019 10:14:52      188
6Χ3ΞΟΡ1Θ-Μ40
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 758/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Αγίου Νικολάου
20-03-2019 10:09:08    20-03-2019 10:09:08      189
ΩΝΕΤΟΡ1Θ-ΛΥΜ
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 460/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Αγίου Νικολάου
20-03-2019 10:04:43    20-03-2019 10:04:43      222
6ΔΘ8ΟΡ1Θ-7ΞΗ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.18/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας».
19-03-2019 11:51:01    19-03-2019 11:51:01      168
ΨΟΡΞΟΡ1Θ-9ΨΜ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.48/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας».
19-03-2019 11:37:41    19-03-2019 11:37:41      241
ΨΥΗ9ΟΡ1Θ-Τ9Π
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.47/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας».
19-03-2019 11:34:00    19-03-2019 11:34:00      240
ΩΟΜΞΟΡ1Θ-ΚΥΥ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.46/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας».
19-03-2019 11:30:22    19-03-2019 11:30:22      239
Ω69ΖΟΡ1Θ-Χ2Τ
«Εξέταση: α) της από 7/2/2019 προσφυγής της Ενώσεως Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Ανατολικής Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, της Γιαννάκη- Πολίτη Φωτεινής, Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., υπαλλήλου του Δήμου Ιεράπετρας και του Καροφυλάκη Γεωργίου, Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε, υπαλλήλου του Δήμου Ιεράπετρας κατά της με αριθ. 5/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας, καθώς και β) της από 29/1/2019 προσφυγής του Χριστάκη Εμμανουήλ, Διοικητικού Υπαλλήλου Π.Ε του Δήμου Ιεράπετρας, κατά της ως άνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας».
19-03-2019 09:57:30    19-03-2019 09:57:30      170
6ΖΑΣΟΡ1Θ-2ΓΡ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.10/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Νικολάου».
15-03-2019 14:43:06    15-03-2019 14:43:06      202
Ω7ΑΙΟΡ1Θ-ΕΝΣ
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 595/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Αγίου Νικολάου
12-03-2019 14:01:55    12-03-2019 14:01:55      141