Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Γιωργαλάκη Ιωάννα
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, T.K. 72100, Αγ. Νικόλαος
Τηλ.: 28410.25402, 28410.23824
Fax: 28410.26352
Προσωπικό:

Γάλλος Στέφανος      28410.23562
Μπετεινάκη Ιωάννα  28410.24793

Στάμου Λαμπρινή      28410.24793

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Ε0ΜΟΡ1Θ-3ΦΨ
«Έλεγχος νομιμότητας των με αριθ. 9/2019 και 14/2019 (σε ορθή επανάληψη) αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου» και των αριθμ.96/2019 και 114/2019 (σε ορθή επανάληψη) αποφάσεων του ΔΣ του Δήμου Οροπεδίου».
22-11-2019 10:35:16    22-11-2019 10:35:16      959
6ΜΔΑΟΡ1Θ-Χ0Α
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.223 /2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας».
22-11-2019 10:05:09    22-11-2019 10:05:09      917
6Ρ7ΔΟΡ1Θ-ΡΟΝ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.66/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)και της αριθμ. 162/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας».
22-11-2019 10:02:42    22-11-2019 10:02:42      957
6ΓΨΖΟΡ1Θ-5ΚΔ
Έλεγχος νομιμότητας των με αριθ. 88/2019 και 232/2019 αποφάσεων του Δ.Σ. Δήμου Ιεράπετρας
21-11-2019 11:44:03    21-11-2019 11:44:03      930
ΨΓ6ΗΟΡ1Θ-Χ7Π
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 222/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Σητείας
21-11-2019 11:39:48    21-11-2019 11:39:48      918
Ψ9ΨΥΟΡ1Θ-ΤΥΠ
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 628/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Αγίου Νικολάου
19-11-2019 13:54:18    19-11-2019 13:54:18      864
6229ΟΡ1Θ-ΗΔ8
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.235/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας».
19-11-2019 13:31:31    19-11-2019 13:31:31      948
ΩΖΡΥΟΡ1Θ-8Μ7
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.234/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας».
19-11-2019 13:24:05    19-11-2019 13:24:05      947
9ΒΠ5ΟΡ1Θ-Β9Ξ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.250/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας».
19-11-2019 13:19:34    19-11-2019 13:19:34      949
9ΠΚΕΟΡ1Θ-Ξ4Δ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.227/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας».
19-11-2019 13:13:10    19-11-2019 13:13:10      927