Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Γιωργαλάκη Ιωάννα
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, T.K. 72100, Αγ. Νικόλαος
Τηλ.: 28410.25402, 28410.23824
Fax: 28410.26352
Προσωπικό:

Γάλλος Στέφανος      28410.23562
Μπετεινάκη Ιωάννα  28410.24793

Στάμου Λαμπρινή      28410.24793

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΣΑΝΟΡ1Θ-Ξ16
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 118/2019 απόφασης της Ο.Ε. Δήμου Σητείας
20-09-2019 12:57:38    20-09-2019 12:57:38      787
Ω35ΡΟΡ1Θ-0Ν3
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 274/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Αγίου Νικολάου
20-09-2019 12:50:18    20-09-2019 12:50:18      775
ΨΥΡ1ΟΡ1Θ-ΓΔΝ
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 273/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Αγίου Νικολάου.
20-09-2019 12:45:52    20-09-2019 12:45:52      774
Ω0ΨΦΟΡ1Θ-3ΧΖ
Εξέταση της από 18/7/2019 προσφυγής της κας Μαρίας συζ. Εμμ. Ζαχαριαδάκη κατά: α) των από 28/6/2019 κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα της ΔΕΥΑΣ, β) της με αριθμ. 1239/27-6-2019 έκθεσης εκτίμησης του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου και γ) της με αριθ. 97/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας (Δ .Ε.Υ.Α. Σητείας.)
20-09-2019 12:36:39    20-09-2019 12:36:39      702
Ω211ΟΡ1Θ-ΘΨ3
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.115/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α .Α.Ν)».
20-09-2019 10:52:54    20-09-2019 10:52:54      786
6ΩΡ2ΟΡ1Θ-ΠΑΛ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.55/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) και της αριθμ.124 /2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας».
18-09-2019 09:42:35    18-09-2019 09:42:35      762
ΨΡ2ΘΟΡ1Θ-Σ2Β
«Έλεγχος νομιμότητας του με αριθ. 22/8-9-2019 πρακτικού εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σητείας».
17-09-2019 13:16:09    17-09-2019 13:16:09      795
6ΓΞΧΟΡ1Θ-Κ7Τ
Έλεγχος νομιμότητας του με αριθ. 22/8-9-2019 πρακτικού εκλογής του Προεδρείου του Δ.Σ. και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας.
17-09-2019 12:02:16    16-09-2019 16:14:17      773
ΩΨ4ΗΟΡ1Θ-ΑΕ9
«Έλεγχος νομιμότητας του με αριθ. 9/8-9-2019 πρακτικού εκλογής του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου».
16-09-2019 16:01:38    16-09-2019 16:01:38      781
ΨΔΤ3ΟΡ1Θ-93Ω
«Έλεγχος νομιμότητας του με αριθ. 19/8-9-2019 πρακτικού εκλογής του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Νικολάου».
16-09-2019 15:42:21    16-09-2019 15:42:21      779