Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
 1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
 2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
  Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
  Τηλ.: 28310.53948
  Fax: 28310.53943
  Προσωπικό:

  Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
  Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

  Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
  6ΙΥ0ΟΡ1Θ-06Κ
  Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μυλοποτάμου οικονομικού έτους 2019.
  17-01-2019 10:40:09    17-01-2019 10:40:09      40
  7ΧΔΗΟΡ1Θ-ΑΘΖ
  Έγκριση σύναψης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου του Δήμου Ρεθύμνης.
  17-01-2019 10:37:26    17-01-2019 10:37:26      1461/2018
  Ψ4Λ7ΟΡ1Θ-Μ0Θ
  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
  17-01-2019 10:26:54    17-01-2019 10:26:54      37
  68Ε5ΟΡ1Θ-4Ν2
  Έγκριση του 2ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Μυλοποτάμου για την εκτέλεση του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΟ – ΠΛΕΥΡΙΑΝΑ – ΒΕΡΓΙΑΝΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΣ» και κατακύρωση του αποτελέσματος.
  15-01-2019 11:58:43    15-01-2019 11:58:43      8
  ΩΚΙΣΟΡ1Θ-ΤΙΥ
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΤΟΥ ΝΠΔΔ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
  15-01-2019 10:55:17    15-01-2019 10:55:17      20
  Ψ7ΦΚΟΡ1Θ-ΒΘΨ
  Έγκριση του 2ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Μυλοποτάμου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Μυλοποτάμου» και κατακύρωση του αποτελέσματος.
  15-01-2019 10:04:52    15-01-2019 10:04:52      9
  6ΜΚΤΟΡ1Θ-ΤΩΣ
  Έλεγχος του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σπηλίου» οικονομικού έτους 2019.
  15-01-2019 09:46:32    15-01-2019 09:46:32      38(1475/2018)
  6ΖΛ7ΟΡ1Θ-8ΩΨ
  Έλεγχος του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία του Δήμου Ρεθύμνης" οικονομικού έτους 2019.
  15-01-2019 09:30:03    15-01-2019 09:30:03      12
  Ω75ΣΟΡ1Θ-96Ω
  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Γ΄ Κ.Α.Π.Η του Ν.Π.Δ.Δ "Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δ. Ρεθύμνης" και κατακύρωση αποτελέσματος.
  15-01-2019 09:16:18    15-01-2019 09:16:18      14
  Ω7ΡΠΟΡ1Θ-ΛΞ1
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
  14-01-2019 10:09:55    14-01-2019 10:09:55      35