Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΛΡΣΟΡ1Θ-Μ16
Τροποποίηση της 721/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή γηπέδου μπάσκετ στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου».
26-02-2020 13:55:30    26-02-2020 13:55:30      141
6Α8ΤΟΡ1Θ-ΚΡΣ
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης οικονομικού έτους 2020.
26-02-2020 10:20:00    26-02-2020 10:20:00      139
Ω15ΑΟΡ1Θ-ΛΛΒ
Tροποποίηση του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου οικονομικού έτους 2020.
25-02-2020 10:40:38    25-02-2020 10:40:38      134
ΨΘΡ5ΟΡ1Θ-5ΒΧ
Tροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου οικονομικού έτους 2020, για την εγγραφή – τακτοποίηση οφειλών Π.Ο.Ε. στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, μετά το κλείσιμο 31-12-2019.
21-02-2020 12:11:45    21-02-2020 12:11:45      132
ΩΜΘ3ΟΡ1Θ-ΔΒΟ
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ανωγείων και της «ΑΜΑΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» για την εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμάτων του Δήμου .
20-02-2020 10:48:51    20-02-2020 10:47:31      122
6Γ2ΦΟΡ1Θ-Ο93
Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης για το έργο: "Αξιοποίηση νέων γεωτρήσεων" και κατακύρωση αποτελέσματος.
20-02-2020 08:54:55    20-02-2020 08:54:55      123
ΩΕΖΠΟΡ1Θ-ΔΘΩ
Έγκριση ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης για την Ομάδα Α Τμήμα 1: Βενζίνη αμόλυβδη και Τμήμα 2: Πετρέλαιο κίνησης της "Προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο - βενζίνη) κίνησης, λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου και πετρελαίου θέρμανσης για τον Δήμο Αγίου Βασιλείου και τα Νομικά του Πρόσωπα για το έτος 2020".
18-02-2020 09:33:42    18-02-2020 09:33:42      99
6ΦΓΣΟΡ1Θ-5ΞΝ
Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Βελτίωση δρόμων Αρμένων-Αγ. Γεωργίου-Φωτεινού" Δήμου Ρεθύμνης και κατακύρωση αποτελέσματος.
18-02-2020 09:22:11    18-02-2020 09:22:11      111
ΩΛΟ2ΟΡ1Θ-ΞΒΜ
Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου για το Γ΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2019.
17-02-2020 11:39:20    17-02-2020 11:39:20      103
9ΩΔΠΟΡ1Θ-ΔΡ7
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου οικονομικού έτους 2019.
14-02-2020 12:25:26    14-02-2020 12:25:26      104