Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΧΞΕΟΡ1Θ-Α2Ω
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 86/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (ΟΤΑ) Χανίων.
19-07-2019 13:01:22    19-07-2019 13:01:22      852
661ΥΟΡ1Θ-ΥΒ8
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 123/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καντάνου - Σελίνου.
19-07-2019 11:14:18    19-07-2019 11:14:18      851
Ω0ΥΨΟΡ1Θ-12Ζ
Έγκριση της αριθμ. 138/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, αναφορικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 για χρηματοδοτήσεις για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες.
19-07-2019 10:09:21    19-07-2019 10:09:21      862
ΩΨΑΓΟΡ1Θ-6ΜΘ
Έλεγχος νομιμότητας της 328/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.X.
16-07-2019 12:45:17    16-07-2019 12:45:17      823
6ΜΧΟΟΡ1Θ-7ΟΦ
Eλεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ.413/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης Χανίων περί οριστικής κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ έτους 2019-2020"
16-07-2019 09:19:11    16-07-2019 09:19:11      764
ΨΟ5ΕΟΡ1Θ-ΧΝΑ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 402/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ. )
15-07-2019 11:17:07    15-07-2019 11:17:07      734
ΨΟΔΟΟΡ1Θ-Η5Χ
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ.28/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Χανίων περί αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ.έτους 2019
15-07-2019 10:24:25    15-07-2019 10:24:25      802
ΩΘ3ΛΟΡ1Θ-9ΥΦ
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ.433/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων περί αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ. έτους 2019
15-07-2019 10:21:31    15-07-2019 10:21:31      800
ΩΔΝΒΟΡ1Θ-ΝΧΦ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 67/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου όπως ορθά επαναλήφθηκε
15-07-2019 09:10:05    15-07-2019 09:10:05      827
ΨΙΕ6ΟΡ1Θ-ΠΘΓ
Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας της 140/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά αναφορικά με < ΄Εκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Προέδρου της Τ.Κ. Ορθουνίου > και υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας της 143/2019 όμοιας περί < Αναμόρφωσης προϋπολογισμού >.
12-07-2019 13:11:16    12-07-2019 13:11:16      753