Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
68ΣΚΟΡ1Θ-7ΧΗ
«Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικ. έτους 2019»
22-03-2019 09:49:47    22-03-2019 09:49:47      297
ΨΠ8ΒΟΡ1Θ-1ΣΩ
Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων
22-03-2019 09:47:48    22-03-2019 09:47:48      294+288
7ΧΚ2ΟΡ1Θ-Σ2Η
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 4/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου.
22-03-2019 08:10:43    22-03-2019 08:10:43      201
6Ω8ΕΟΡ1Θ-Λ2Ν
Εξέταση ειδικής διοικητικής προσφυγής του Μπουιντέρ Ουραμντάν κατά των υπ αριθμ.55419/23-11-18 και 399/4-1-2019 αποφάσεων του αρμοδίου Αντιδημάρχου Χανίων περί επιβολής ποστίμου σε Κ.Υ.Ε και απόρριψη αίτησης θεραπείας αντίστοιχα
21-03-2019 11:40:46    21-03-2019 11:40:46      209
ΨΒ5ΤΟΡ1Θ-1Ι2
Εξέταση της από 16-1-2019 ειδικής διοικητικής προσφυγής του Κουλιέρη Γεωργίου του Ανδρέα κατά της υπ αριθμ. 57743/6-12-2018 απόφασης του αρμοδίου Αντιδημάρχου Χανίων περί επιβολής προστίμου λόγω μη γνωστοποίησης λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
21-03-2019 10:43:27    21-03-2019 10:43:27      203
ΨΤΚΘΟΡ1Θ-ΑΦΦ
Εξέταση προσφυγής της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε" κατά α) Της υπ αριθμ. 3234/8-11-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων περί διακοπής λειτουργίας ονάδας παραγωγής αδρανών υλικών και σκυροδέματος και β) Της υπ αριθμ.3524/2-1-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων περί απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης θεραπείας κατά της ανωτέρω πράξης διακοπής λειτουργίας
20-03-2019 11:11:48    20-03-2019 11:11:48      114
611ΔΟΡ1Θ-ΛΧ1
΄Ελεγχος νομιμότητας της 721/2018 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Χανίων.
14-03-2019 13:09:17    14-03-2019 13:09:17      196
ΩΣΦΥΟΡ1Θ-Α5Σ
Εξέταση προσφυγής της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Αξονα Χανίων κατά της υπ αριθμ. 313670/19-12-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παράβαση εγκεκριμμένων περιβαλλοντικών όρων
14-03-2019 12:37:04    14-03-2019 12:37:04      155
9ΟΕΕΟΡ1Θ-Ω9Δ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 20/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, αναφορικά με κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου < ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ >
12-03-2019 14:15:47    12-03-2019 14:15:47      178
6Ο05ΟΡ1Θ-616
<Έγκριση 2ης τροποποίησης –συμπλήρωσης της 1380/13-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΒΑ και Δήμου Πλατανιά για την τεχνική στήριξη της ΔΕΥΑΒΑ>
12-03-2019 13:21:02    12-03-2019 13:21:02      175