Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΘΚΓΟΡ1Θ-ΡΦΗ
Έγκριση της αριθμ. 36/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά, αναφορικά με κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν.4412/16 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Άμεση αποκατάσταση ζημιών στην Δ.Ε. Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά μετά την θεομηνία της 13ης και 14ης Φεβρουαρίου 2019».
17-05-2019 11:42:25    17-05-2019 11:42:25      577
ΩΤΨ8ΟΡ1Θ-Ω75
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ.366/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων περί αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ. έτους 2019
17-05-2019 11:19:45    17-05-2019 11:19:45      551
6ΕΘΜΟΡ1Θ-ΧΣ8
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ.16/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Χανίων περί αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ.έτους 2019
17-05-2019 11:16:25    17-05-2019 11:16:25      539
ΩΚΔΓΟΡ1Θ-Χ8Β
Εξέταση προσφυγής της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία "Γ.ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ Ε.Ε" κατά της υπ αριθμ. 149/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων περί απόρριψης ένστασης κατά της υπ αριθμ. 138/19 απόφασης του ίδιου οργάνου για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων
17-05-2019 09:04:15    15-05-2019 15:11:30      559
ΩΚΒ7ΟΡ1Θ-9Ο5
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 41/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων.
16-05-2019 12:35:44    16-05-2019 12:35:44      474
9ΛΤ5ΟΡ1Θ-ΚΒΧ
Επικύρωση της 144-2019 απόφασης της ΔΕΥΑΒΑ.
15-05-2019 15:19:42    15-05-2019 15:19:42      461
ΨΦΞΡΟΡ1Θ-4Ν7
Επικύρωση των αριθμ. 10 και 137-2019 αποφάσεων της ΔΕΥΑΒΑ.
15-05-2019 15:15:21    15-05-2019 15:15:21      459
61ΥΞΟΡ1Θ-ΓΓΓ
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ. 85/2019 απόφασης του Δ.Σ του Δήμου Χανίων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ.305/2019 απόφαση του ίδιου οργάνου περί αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Χανίων (ΟΠΔ) οικ.έτους 2019 μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση προυπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2019
15-05-2019 14:35:35    15-05-2019 14:35:35      497
6ΩΦΣΟΡ1Θ-Ε63
΄Ελεγχος νομιμότητας της 171/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ), αναφορικά με κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια < ΤΜΗΜΑ Α) ενός ( 1 ) καινούργιου εκσκαφέα τύπου jcb, ΤΜΗΜΑ Β) ενός ( 1 ) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή τύπου bobcat και ΤΜΗΜΑ Γ) το οποίο χωρίζεται σε ( 2 ) ομάδες: Α ΟΜΑΔΑ: ( προμήθεια ενός ( 1 ) καινούργιου ερπυστριοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή μικρού πλάτους ) και Β ΟΜΑΔΑ: ( προμήθεια ενός ( 1 ) καινούργιου ρυμουλκούμενου τρέιλερ με φρένα με δυνατότητα μεταφοράς 3 τόνων, κατάλληλο για τη μεταφορά του παραπάνω συγκεκριμένου ερπυστριοφόρου μηχανήματος ) >
15-05-2019 13:59:13    15-05-2019 13:59:13      558
Ω210ΟΡ1Θ-Γ4Β
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 14/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό θέσεων τοποθέτησης ενημερωτικών σταθμών των επιβατών των ημερόπλοιων έτους 2019.
15-05-2019 12:47:54    15-05-2019 12:47:54      390