Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107
Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Eπανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι 28/2/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΣΣΔΟΡ1Θ-ΡΙ3
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικού για την επισκευή ανελκυστήρα για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:Ω27ΠΟΡ1Θ-1ΗΧ).
22-03-2019 10:40:46    22-03-2019 09:32:58      1976
Ψ741ΟΡ1Θ-Γ6Ο
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:6ΛΔ5ΟΡ1Θ-Α4Π, Ω51ΛΟΡ1Θ-ΥΩΑ)
22-03-2019 09:47:16    22-03-2019 09:47:16      1247
ΩΜΠΒΟΡ1Θ-9Ρ5
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας σκληρών δίσκων αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:ΨΒ31ΟΡ1Θ-8ΝΤ).
22-03-2019 09:38:42    22-03-2019 09:38:42      1975
6ΗΛΚΟΡ1Θ-Γ4Ο
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας μετρητή αποστάσεων λέιζερ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:Ω4Υ7ΟΡ1Θ-7ΙΙ).
22-03-2019 09:28:42    22-03-2019 09:28:42      1655
6ΑΦ0ΟΡ1Θ-869
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας μίας (1) μονάδας κλιματιστικού και εργασίες εγκατάστασης του για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης(ΑΑΥ:6ΙΥΙΟΡ1Θ-Ψ06, ΩΡ5ΞΟΡ1Θ-1ΦΛ).
21-03-2019 09:30:46    21-03-2019 09:30:46      414
ΨΟ2ΒΟΡ1Θ-ΤΗΦ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας δύο (2) κλιματιστικών και την εγκατάσταση τους, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:6ΓΨΩΟΡ1Θ-1Υ1).
20-03-2019 13:43:39    20-03-2019 13:43:39      1905
6ΤΕΝΟΡ1Θ-ΛΦΛ
Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
20-03-2019 08:08:19    20-03-2019 08:08:19      1668+1731
6Ν0ΠΟΡ1Θ-43Ν
Εγκριση για την κατ΄εξαίρεση και περιστασιακά οδήγηση του υπηρεσιακού οχήματος με αρ.κυκλοφορίας ΚΗΙ 9893 σε υπάλληλο του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου
18-03-2019 13:28:50    18-03-2019 13:28:50      1558
ΨΟΤΧΟΡ1Θ-486
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνση Δασών Χανίων και του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (ΕΔΛΟ), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:ΩΚ4ΜΟΡ1Θ-Φ5Χ).
18-03-2019 12:32:03    18-03-2019 12:32:03      1506
ΩΩΔΞΟΡ1Θ-5Α9
Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης πιεστικού δοχείου υδραυλικών εγκαταστάσεων (μετά υλικών) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:ΩΒ8ΞΟΡ1Θ-4ΞΜ).
18-03-2019 12:17:15    18-03-2019 12:17:15      1799