Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107
Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Eπανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι 28/2/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
65ΗΣΟΡ1Θ-4ΔΛ
Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών μεταφοράς υπηρεσιακού δικύκλου (ΜΚΥ1224) με πλωτά μέσα από τη Χώρα Σφακίων προς τη Γαύδο με επιστροφή, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:ΩΩ1ΤΟΡ1Θ-7ΡΧ)
18-10-2019 10:26:29    18-10-2019 10:26:29      5881
ΩΛ2ΘΟΡ1Θ-Ι6Ζ
Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή εκτυπωτή, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:ΩΒΚΒΟΡ1Θ-Π1Ο, ΨΨΨΛΟΡ1Θ-Ρ67)
18-10-2019 09:51:06    18-10-2019 09:51:06      5917
ΨΠ1ΟΟΡ1Θ-5ΣΣ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:ΨΕΑΞΟΡ1Θ-ΓΕΨ).
17-10-2019 14:12:26    17-10-2019 14:12:26      5913
60ΩΨΟΡ1Θ-1ΘΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΚ
17-10-2019 14:08:31    17-10-2019 14:08:31      4026
6ΒΔ1ΟΡ1Θ-ΝΒΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΚ
17-10-2019 13:58:34    17-10-2019 13:58:34      5992
ΩΓΨΡΟΡ1Θ-ΞΑΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΚ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WEB NAV FLEET
17-10-2019 11:07:31    17-10-2019 11:07:31      5834
6ΕΙ0ΟΡ1Θ-56Δ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ειδών ιματισμού για το μόνιμο και εποχιακό προσωπικό του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριάς) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:ΩΖΜΠΟΡ1Θ-Δ61).
14-10-2019 13:32:14    29-07-2019 15:40:31      3987
ΩΦΨΡΟΡ1Θ-Κ39
Απόφαση α)ματαίωσης ανάθεσης προμήθειας ειδών ιματισμού με αρ.Πρωτ.3987/29-07-2019 σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 106 ν.4412/16 και β) ανάθεσης προμήθειας ειδών ιματισμού για το μόνιμο και εποχιακό προσωπικό του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριάς), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης(ΑΑΥ:ΩΖΜΠΟΡ1Θ-Δ61).
14-10-2019 13:07:14    14-10-2019 12:36:03      5997
6ΟΕ5ΟΡ1Θ-ΔΚΩ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας προβολέα LED με ανιχνευτή κίνησης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:9ΠΗΕΟΡ1Θ-ΦΦ8).
11-10-2019 14:28:45    11-10-2019 14:28:45      5426
ΩΜΑ7ΟΡ1Θ-ΔΒΖ
Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών επισκευής φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:Ω3ΟΖΟΡ1Θ-ΚΚ2).
11-10-2019 09:38:08    11-10-2019 09:38:08      5785