Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107
Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου JEEP για την κάλυψη αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διακήϱυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, που αφοϱούν τη πϱομήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου JEEP 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντϱωμένης Διοίκησηϛ Κϱήτης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή με
αντικείμενο τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη προμηθευτή με αντικείμενο την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που στεγάζονται στο κτίριο επί της Αλμυρού 14 στο Ηράκλειο, σε νέο κτίριο.

 Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που αφορά την παρακολούθηση υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΘΡ2ΟΡ1Θ-ΛΨ6
Απόφαση ανάθεσης για δημοσίευση ανακοινώσεων πράξεων χαρακτηρισμού έκτασης της Δ/νσης Δασών Ν. Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. (ΑΑΥ: 655ΜΟΡ1Θ-Θ73).
16-08-2019 10:14:31    16-08-2019 10:14:31      4959
Ω8ΓΛΟΡ1Θ-Μ15
Απόφαση ανάθεσης για δημοσίευση ανακοινώσεων πράξεων χαρακτηρισμού έκτασης της Δ/νσης Δασών Ν. Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. (ΑΑΥ: 655ΜΟΡ1Θ-Θ73).
16-08-2019 10:12:12    16-08-2019 10:11:35      4960
6ΗΑΟΟΡ1Θ-Ε9Ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΚ ( ΑΑΥ : 62Δ0ΟΡ1Θ-ΗΣ9)
09-08-2019 10:26:27    09-08-2019 10:26:27      4645
6Γ9ΝΟΡ1Θ-Ζ6Ι
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΚ ( ΑΑΥ : ΩΧ1ΠΟΡ1Θ-72Φ)
09-08-2019 10:23:46    09-08-2019 10:23:46      4646
Ω0ΤΛΟΡ1Θ-82Φ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ - ΣΙΦΟΝΙ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΚ ( ΑΑΥ :6Γ4ΟΡ1Θ-ΤΘΣ)
09-08-2019 10:21:13    09-08-2019 10:21:13      4562
ΩΓΖΩΟΡ1Θ-ΔΝ3
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΚ ( ΑΑΥ : ΩΔΟΒΟΡ1Θ-Ρ5Σ)
09-08-2019 10:18:01    09-08-2019 10:18:01      4561
6ΕΓ8ΟΡ1Θ-ΩΞ9
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΚ ( ΑΑΥ 63ΟΝΟΡ1Θ-5Δ0)
09-08-2019 10:14:54    09-08-2019 10:14:54      4647
7ΖΘ2ΟΡ1Θ-ΒΙΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΚ (ΑΑΥ 62Ε6ΟΡ1Θ-Ψ9Ο)
09-08-2019 10:11:22    09-08-2019 10:11:22      4764
Ω5ΒΨΟΡ1Θ-ΩΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΩΝ 1996-2005 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΑΥ 6ΜΘ6ΟΡ1Θ-ΕΗΕ)
09-08-2019 10:08:19    09-08-2019 10:08:19      4727
60ΚΜΟΡ1Θ-5ΒΞ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΚ (ΑΑΥ:7ΧΖΩΟΡ1Θ-ΚΣΘ)
09-08-2019 10:04:28    09-08-2019 10:04:28      4763