Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107
Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΖΙΠ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΖΙΠ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

Ανάκληση και επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου JEEP 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου JEEP 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7Μ5ΣΟΡ1Θ-ΠΟΨ
Απόφαση ανάθεση προμήθειας ειδών επισκευής και συντήρησης πολυμηχανήματος γραφείου και εργασίες επισκευής του, για τις ανάγκες του Δασονομείου Μοιρών, της Δ/νση Δασών Ηρακλείου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
15-02-2019 09:57:38    15-02-2019 09:57:38      685
ΨΩΞΜΟΡ1Θ-ΡΞ1
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας υλικών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων στο εκτροφείο θηραμάτων της Δ/νσης Δασών Ν. Ρεθύμνου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
15-02-2019 09:24:58    15-02-2019 09:24:58      833
7ΧΕ6ΟΡ1Θ-2Η8
Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην περιοχή των Μοιρών του Νομού Ηρακλείου (ΤΜΗΜΑ 2) για το έτος 2019.
15-02-2019 08:59:59    15-02-2019 08:59:59      1105
ΨΟΧ5ΟΡ1Θ-3ΛΡ
«Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και υλικών εκτύπωσης (αυθεντικών ή ισοδύναμων) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019».
14-02-2019 10:37:29    14-02-2019 10:37:29      1076
6Φ5ΦΟΡ1Θ-0ΩΠ
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και κατάθεσης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (Έτη 2019-2021)
14-02-2019 10:18:20    14-02-2019 10:18:20      1075
ΨΤΛΡΟΡ1Θ-3Κ0
«Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με έδρα τη Σητεία του Νομού Λασιθίου για το έτος 2019».
13-02-2019 15:33:07    13-02-2019 15:33:07      697
6ΧΑΙΟΡ1Θ-ΡΕ2
Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαου του Νομού Λασιθίου για το έτος 2019
13-02-2019 15:20:36    13-02-2019 15:20:36      1043
7827ΟΡ1Θ-7Τ5
Συγκρότηση επιτροπών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
11-02-2019 14:31:25    11-02-2019 14:31:25      988
ΩΙΔΚΟΡ1Θ-1ΘΟ
Ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου για το έτος 2019.
08-02-2019 14:53:50    08-02-2019 14:53:50      843
61Σ2ΟΡ1Θ-ΜΧΥ
Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με έδρα την Ιεράπετρα του Νομού Λασιθίου για το έτος 2019.
08-02-2019 14:50:47    08-02-2019 14:50:47      696