Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107
Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΖΙΠ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΖΙΠ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

Ανάκληση και επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου JEEP 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου JEEP 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9Ρ8ΒΟΡ1Θ-ΟΘΞ
Απόφαση για την : α) έγκριση του πρακτικού διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των ζώων και πτηνών που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στους Νομούς Ρεθύμνου, Λασιθίου και Χανίων για το έτος 2019 και το α’ εξάμηνο του έτους 2020, σύμφωνα με την αρ.οικ.2277/04-04-2019 Απόφαση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού [ΑΔΑΜ:19PROC004738305 2019-04-05/ΑΔΑ: 7ΜΑΦΟΡ1Θ-ΟΣΙ], β) επανάληψη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια με τροποποίηση των όρων της προαναφερθείσας διακήρυξης
22-04-2019 15:15:52    22-04-2019 15:15:52      2563
6ΛΑΔΟΡ1Θ-ΞΒΡ
Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019»
19-04-2019 15:26:09    19-04-2019 15:26:09      2687
ΨΡΓΨΟΡ1Θ-5ΓΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
18-04-2019 14:07:19    18-04-2019 14:07:19      2481
94ΘΛΟΡ1Θ-Α0Η
Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών εκκένωσης του βόθρου στο χώρο του Δασαρχείου Ιεράπετρας, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:ΩΤ4ΘΟΡ1Θ-ΠΣΗ).
18-04-2019 13:18:56    18-04-2019 13:18:56      2448
ΩΤΗΝΟΡ1Θ-Ρ0Κ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας (χαρτί υγείας και ρόλο κουζίνας), για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:62Ρ0ΟΡ1Θ-0Ν3).
18-04-2019 13:05:26    18-04-2019 13:05:26      2484
ΨΔ2ΥΟΡ1Θ-Β5Ε
Απόφαση ανάθεσης εργασιών επισκευής φωτοτυπικού RICHO MP5000B, για τις ανάγκες του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Χανίων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:ΩΤ1ΩΟΡ1Θ-Ι4Ω).
18-04-2019 12:55:56    18-04-2019 12:55:56      2520
78Ν8ΟΡ1Θ-ΠΜ8
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΑΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
18-04-2019 11:00:17    18-04-2019 11:00:17      2568
7ΜΦ0ΟΡ1Θ-Ι9Ν
Εγκριση κατ΄εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικών οχημάτων απο υπαλλήλους του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου
18-04-2019 10:01:47    18-04-2019 10:01:47      2524
ΩΦΑΓΟΡ1Θ-9ΚΑ
Εγκριση κατ΄εξαίρεση άδεια οδήγησης υπηρεεσιακών αυτοκινήτων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης
18-04-2019 09:11:05    18-04-2019 09:11:05      2565
ΨΣΝΤΟΡ1Θ-56Η
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ειδών αρτοποιίας, για το μήνα Μάρτιο - Απρίλιο 2019, για τις ανάγκες του Γραφείου της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΑΥ:60ΛΕΟΡ1Θ-ΥΧ0).
17-04-2019 12:58:53    17-04-2019 12:58:53      2639