Πρακτικά 1ης συνεδρίασης ΚΟ.Σ.Ε. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης