Πρωτεύουσες καρτέλες

Θεσμοθετημένες ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003