Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής τους, για τα έργα και τις δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19α του N.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος” (ΦΕΚ Α’ 209).

Για την εξαγωγή online των πρωτογενών δεδομένων έχουν χρησιμοποιηθεί οι διαδικτυακές υπηρεσίες – web services του http://aepo.ypeka.gr/ και στη συνέχεια έχουν ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2016-08-05
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-12-02
Αναγνωριστικό
2023b583-d982-401d-8da5-a05b44f6fbdb
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Περιβαλλοντικές άδειες Κρήτης
Aναγνωριστικό πόρου
Περιβαλλοντικές άδειες Κρήτης
Σύνοψη πόρου
Περιβαλλοντικές άδειες Κρήτης
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Τιμή της λέξης κλειδί
Περιβαλλοντικές άδειες Κρήτης
Ημερομηνία αναφοράς
Τετάρτη, Δεκέμβριος 2, 2015
Ημερομηνία έναρξης
Τετάρτη, Δεκέμβριος 2, 2015 - 00:00
Ημερομηνία λήξης
Τετάρτη, Δεκέμβριος 2, 2015 - 00:00
Ημερομηνία δημιουργίας
Τετάρτη, Δεκέμβριος 2, 2015
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τετάρτη, Δεκέμβριος 2, 2015
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Τετάρτη, Δεκέμβριος 2, 2015
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Τετάρτη, Δεκέμβριος 2, 2015
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία