Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API


Μέσω web API με την υποστήριξη ισχυρών επερωτήσεων δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα.

Παράμετροι Επερωτήσεων


  • resource_id (mixed) – id (string) or ids (array) of the resource to be searched against
  • filters (mixed) – array or string of matching conditions to select
  • q (string) – full text query*
  • offset (int) – offset this number of rows
  • limit (int) – maximum number of rows to return (default: 100)
  • fields (array or comma separated string) – fields to return (default: all fields in original order)
  • sort (string) – comma separated field names with ordering
  • join (array) – array of fields to join from multiple tables

Επιστρεφόμενες τιμές


Υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων XML, JSON ή JSONP.

Resource ID


To Resource ID για αυτό το resource είναι 18be6e39-938c-4f91-a412-d460e94c7f40

Παραδείγματα επερωτήσεων


https://www.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=18be6e39-938c-4f91-a412-d460e94c7f40&limit=5

Η παραπάνω επερώτηση θα επιστρέψει τα πέντε πρώτα αποτελέσματα σε json.

https://www.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.xml?resource_id=18be6e39-938c-4f91-a412-d460e94c7f40&limit=5

Η παραπάνω επερώτηση θα επιστρέψει τα πέντε πρώτα αποτελέσματα σε xml.

https://www.apdkritis.gov.gr/el/api/action/datastore/search.json?resource_id=18be6e39-938c-4f91-a412-d460e94c7f40&limit=5&filters[Date]="2016-05-18"

Η παραπάνω επερώτηση θα επιστρέψει τα πέντε πρώτα αποτελέσματα με ημερομηνία 18/05/2016.

Documentation


Δείτε το DKAN API documentation για περισσότερες λεπτομέρειες : DKAN Datastore API