Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΒΔΞΟΡ1Θ-ΟΣΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΙ >> ΤΚ ΜΑΡΜΑΚΕΤΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ
20-02-2020 11:19:49    20-02-2020 11:19:49      432
ΩΡΕΨΟΡ1Θ-Ξ2Υ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΚΑΤΩ ΣΚΑΛΙΑ- ΚΛΩΡΟΣ >> ΤΚ ΜΑΡΑΜΑΚΕΤΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
20-02-2020 11:17:40    20-02-2020 11:17:40      429
ΨΤ0ΧΟΡ1Θ-Ι0Β
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΛΑΚΟΤΡΟΔΙ- ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ >> ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
20-02-2020 11:15:07    20-02-2020 11:15:07      596
ΩΣ4ΣΟΡ1Θ-ΓΝΕ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΧΩΡΕΣ >> ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΟΥΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
20-02-2020 11:13:02    20-02-2020 11:13:02      507
ΨΩΛΙΟΡ1Θ-ΔΧΧ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΡΙ >> ΤΚ ΒΡΥΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20-02-2020 11:11:35    20-02-2020 11:11:35      436
6ΟΖΣΟΡ1Θ-8ΔΡ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΔΥΟ ΠΡΙΝΟΙ >> ΤΚ ΛΙΜΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΣΠΥΡΟΥ
20-02-2020 11:05:59    20-02-2020 11:05:59      433
ΨΥ7ΞΟΡ1Θ-ΘΥΟ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΔΑΜΑΚΑΣ -ΠΟΡΟ >> Τ.Κ ΛΑΚΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΤΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20-02-2020 11:03:34    20-02-2020 11:03:34      430
Ω0ΨΕΟΡ1Θ-8Φ9
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΣΚΑΓΙΑΔΩΝ >> ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
20-02-2020 10:59:46    20-02-2020 10:59:46      428
6ΦΥΖΟΡ1Θ-1ΚΕ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΜΕΛΙΣΟΚΗΠΟΣ- ΑΔΡΙΑΝΟΥ >> ΤΚ ΖΕΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
20-02-2020 10:50:31    20-02-2020 10:50:31      427
ΩΗΠ7ΟΡ1Θ-ΞΔ6
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ >> ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΒΙΔΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
20-02-2020 10:48:00    20-02-2020 10:48:00      426