Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9Π67ΟΡ1Θ-9ΣΡ
η υπ' αριθ. 49/2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση συνολικού εμβαδού 2276,95 τμ που κείται στη θέση" Μπαγαδώρα" της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, του Δήμου Αγ. Νικολάου, Δ.Ε. Νεάπολης, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Κατρίνη Ασκοξυλάκη Αγγελικής).
13-02-2019 14:02:52    13-02-2019 14:02:52      334
9ΠΩ9ΟΡ1Θ-Ν13
η υπ' αριθ. 48/2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 6.930,44 τμ που κείται στη θέση "Κουτσουνάρι" της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου, Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Καβουσανάκη Δέσποινας.)
13-02-2019 12:23:10    11-02-2019 15:27:38      335
ΨΔΔΥΟΡ1Θ-ΥΓΦ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5.433,88 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΚΟΥΚΟΥΤΣΑ" ΛΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
12-02-2019 13:41:20    12-02-2019 13:41:20      204
ΨΘ7ΡΟΡ1Θ-6ΔΞ
η υπ' αριθ. 45/2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 2.994,06 τμ που κείται στη θέση" Αλευρικό - Δίσκου" ΔΚ Αγίου Νικολάου, ΔΕ Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Κοκολάκη Αγγελικής και Ατσαλάκη Αλεξάνδρας)
11-02-2019 12:07:16    11-02-2019 12:07:16      333
Ω5Ω9ΟΡ1Θ-ΙΣ1
η υπ' αρίθ. 82/2010 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης εμβαδού 47.887.23 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Δουνάκη -Βαν Λίντοτ Κρυσταλλένιας στην περιοχή "Αγγιναράς" ΤΚ Χουμεριάκου ΔΕ Νεάπολης, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
08-02-2019 14:23:52    08-02-2019 14:23:52      664
6983ΟΡ1Θ-ΚΔ3
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης εμβαδού 11490.94 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα τoυ Γαράκη Λεωνίδα στην περιοχή «Νήσπιτας» ΔΚ Νεάπολης, της ΔΕ Νεάπολης, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
06-02-2019 15:24:13    06-02-2019 15:24:13      369
ΨΠΞΘΟΡ1Θ-4ΤΤ
η υπ' αρίθ. 83/2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 38454.31 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Kαραγκιουζη Δημήτριο στην περιοχή «Παπληνού- Γαλανά Χαράκια» ,της Τοπικής Κοινότητας Βαϊνιάς , Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
06-02-2019 12:40:29    06-02-2019 12:40:29      4364
6Β42ΟΡ1Θ-1ΛΑ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.712,41 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΡΙΖΑ" Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
05-02-2019 15:08:09    05-02-2019 15:08:09      422
ΨΟΓΖΟΡ1Θ-ΑΦΙ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.013,86 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΛΑΤΥΓΙΑΝΝΟΣ" ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
05-02-2019 14:51:25    05-02-2019 14:51:25      415
6Ι7ΥΟΡ1Θ-ΩΚ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 130,69 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ" Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
05-02-2019 12:25:04    05-02-2019 12:25:04      423