Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
78ΑΦΟΡ1Θ-ΥΕΦ
Έγκριση μελέτης αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος μετά την παύση λειτουργίας του έργου «Κινητή μονάδα μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και χώρος εναπόθεσης αδρανών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ προερχόμενα από έργα υποδομής» στη θέση «Γαλανή» εκτός των ορίων του οικισμού Καλόρρουμα, της ΔΕ Ακρωτηρίου, του Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων
14-09-2018 08:19:59    14-09-2018 08:19:59      2387
ΨΒΙΒΟΡ1Θ-ΕΔΛ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
12-09-2018 11:35:14    12-09-2018 11:35:14      2396
7ΖΛΚΟΡ1Θ-9ΝΑ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
04-09-2018 14:12:58    04-09-2018 14:12:58      2291
6ΓΒΦΟΡ1Θ-0Ι4
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
29-08-2018 11:01:58    29-08-2018 11:01:58      2251
66ΛΒΟΡ1Θ-45Σ
Επικαιροποίηση μελέτης «Ανάδειξη και αξιοποίηση ιστορικού μονοπατιού της Τ.Κ. Πρασέ Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων»
27-08-2018 09:39:27    27-08-2018 08:43:36      2278
7ΑΣΓΟΡ1Θ-ΝΕ3
Έγκριση μελέτης «Βελτίωση βατότητας δασικού δρόμου γ’ κατηγορίας στην περιφέρεια των Τ.Κ. Χουμεριάκου Δήμου Αγίου Νικολάου και Αγίου Κων/νου Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου»
27-08-2018 08:45:22    27-08-2018 08:45:22      2221