Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΦΡΡΟΡ1Θ-ΜΨΧ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
16-01-2019 11:32:51    16-01-2019 11:32:51      38
ΩΗ3ΡΟΡ1Θ-Τ9Χ
Θεώρηση ετήσιου προγράμματος έργων και εργασιών Δ/νσης Δασών Ηρακλείου έτους 2019 για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου
15-01-2019 14:20:26    15-01-2019 14:20:26      98
6Ρ7ΒΟΡ1Θ-2ΨΟ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
09-01-2019 13:43:48    09-01-2019 13:43:48      3494 π.ε.
66ΒΜΟΡ1Θ-ΛΟΧ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
09-01-2019 13:14:17    09-01-2019 13:14:17      3486 π.ε.
6Ζ87ΟΡ1Θ-ΖΗΕ
Θεώρηση προγράμματος έργων και εργασίων Δ/νση Δασών Χανίων έτους 2019 για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου
09-01-2019 09:15:18    09-01-2019 09:15:18      3461 π.ε.
Ω47ΙΟΡ1Θ-ΠΘ2
Θεώρηση ετήσιου προγράμματος έργων και εργασίων Δ/νσης Δασών Λασιθίου έτους 2019, για χρηματοδότηση απο το Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου
09-01-2019 09:10:16    09-01-2019 09:10:16      27
6ΚΧΘΟΡ1Θ-ΙΚ3
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
09-01-2019 08:04:38    09-01-2019 08:04:38      3465 π.ε.
ΩΑΛΠΟΡ1Θ-Ω4Π
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
07-01-2019 12:10:09    07-01-2019 12:10:09      47
ΩΧΥΧΟΡ1Θ-6ΨΝ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
03-01-2019 14:07:29    03-01-2019 14:07:29      3379 Π.Ε.
ΩΑ8ΡΟΡ1Θ-3ΤΦ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
24-12-2018 08:06:07    24-12-2018 08:06:07      3362