Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΛ2ΡΟΡ1Θ-ΩΥΡ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
21-03-2019 08:13:25    21-03-2019 08:13:25      822
ΩΘ8ΖΟΡ1Θ-Μ3Β
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμο΄πυ Δ/ντριας Δασών Χανίων
21-03-2019 08:00:55    21-03-2019 08:00:55      807
ΩΥ65ΟΡ1Θ-ΚΗΝ
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Τυμπακίου για το Κυνηγετικό έτος 2019-2020.
21-03-2019 07:44:20    21-03-2019 07:44:20      956
6ΟΡΘΟΡ1Θ-9ΣΑ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
21-03-2019 07:42:53    21-03-2019 07:42:53      753
Ψ17ΘΟΡ1Θ-ΧΥΘ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
12-03-2019 13:35:23    12-03-2019 13:35:23      695
6Ε44ΟΡ1Θ-3ΡΧ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
08-03-2019 11:43:22    08-03-2019 11:43:22      664
ΨΨΔ9ΟΡ1Θ-Ε2Θ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμολυ του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
08-03-2019 11:13:23    08-03-2019 11:13:23      301
672ΛΟΡ1Θ-ΜΛ8
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
07-03-2019 09:13:27    07-03-2019 09:13:27      581
ΩΓΜΗΟΡ1Θ-ΒΣΚ
Έγκριση μελέτης «Οδός αντλιοστασίου-δεξαμενής αναρίθμησης του αρδευτικού δικτύου της λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου» Π.Ε. Λασιθίου
07-03-2019 08:27:07    07-03-2019 08:27:07      547
ΨΘΥΦΟΡ1Θ-ΓΘ0
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
27-02-2019 13:55:02    27-02-2019 13:55:02      611