Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

 H  2ΓΔ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/5-2-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Δ.Ε.

η 1ΓΤ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/7-2-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ’ αριθ. 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/24.12.2019/τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  (578/2020)

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (577/2020)  

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΟΖ9ΟΡ1Θ-ΛΞΛ
H αρ. 109/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης,έλεγχος νομιμότητας
21-02-2020 12:03:28    21-02-2020 12:03:28      1487
6ΧΨΑΟΡ1Θ-Ν2Ξ
Η αρ. 49/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Η.,έλεγχος νομιμότητας
21-02-2020 10:29:26    21-02-2020 10:29:26      1174
ΨΨΖΛΟΡ1Θ-6Μ7
H υπ’ αριθμ. 43/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
21-02-2020 10:26:45    21-02-2020 10:26:45      1304
6Ξ1ΔΟΡ1Θ-ΧΧΣ
Η υπ’ αριθμ. 139/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
20-02-2020 09:36:08    20-02-2020 09:36:08      1376
ΩΩΛ8ΟΡ1Θ-8Υ3
Η υπ’ αριθμ. 1632/2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
20-02-2020 09:32:59    20-02-2020 09:32:59      1377
Ψ17ΣΟΡ1Θ-Σ1Ν
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 18/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
20-02-2020 09:31:51    20-02-2020 09:29:50      1240
6ΚΔ4ΟΡ1Θ-6ΝΦ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 12/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
20-02-2020 09:14:19    20-02-2020 09:14:19      1236
62ΩΑΟΡ1Θ-ΘΑ7
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 194/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου,
20-02-2020 09:11:56    20-02-2020 09:11:56      1238
ΩΦ7ΒΟΡ1Θ-ΗΥΥ
Η αρ. 36/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου ,έλεγχος νομιμότητας
20-02-2020 09:08:43    20-02-2020 09:08:43      1211
6Τ66ΟΡ1Θ-Ν1Τ
Ορισμός του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με πλήρη απασχόληση και αμοιβή.
20-02-2020 08:44:35    20-02-2020 08:44:35      13664/2019