Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

7Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/14-06-2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

7Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/14-06-2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/22.5.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

5Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/15-5-2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας

5Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/19.4.2018, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΚΑ3ΟΡ1Θ-ΑΙ2
Εξέταση της από 20/06/2019 προσφυγής του Κυριάκου Κατριαδάκη και της Αλάσκας Λουγκ Χάνσεν-Κατριαδάκη κατά της με αρ. 54860/07-06-2019 Απόφασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου.
22-08-2019 15:29:58    22-08-2019 15:29:58      7603
67ΛΓΟΡ1Θ-461
Έλεγχος της αριθμ. 204/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηρακλείου
22-08-2019 14:19:40    22-08-2019 14:19:40      9641
Ω9Χ8ΟΡ1Θ-ΩΤΨ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 1086/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
22-08-2019 13:27:56    22-08-2019 13:27:56      9091
6ΩΓ9ΟΡ1Θ-0ΑΒ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 1085/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
22-08-2019 13:24:47    22-08-2019 13:24:47      9090
ΨΡΩΛΟΡ1Θ-1ΕΕ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 104/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου
22-08-2019 13:18:56    22-08-2019 13:18:56      8723
6ΧΨΘΟΡ1Θ-Ξ3Ξ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 181/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας
21-08-2019 08:22:20    21-08-2019 08:22:20      9191
Ω1ΡΙΟΡ1Θ-ΓΔΕ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 182/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας
21-08-2019 08:20:10    21-08-2019 08:20:10      9187
ΩΛ3ΓΟΡ1Θ-5ΗΨ
Έλεγχος της αριθμ. 22/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Περιβάλλοντος των Δήμων Ν.Καζαντζάκη-Αρχανών-Τεμένους
20-08-2019 14:36:13    20-08-2019 14:36:13      9572
Ω8ΘΗΟΡ1Θ-Η4Ε
Έλεγχος της αριθμ. 122/2019 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου Φαιστού
20-08-2019 14:06:54    20-08-2019 14:06:54      9534
Ψ8ΩΝΟΡ1Θ-Η5Ζ
Έλεγχος της αριθμ. 146/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού
20-08-2019 14:05:05    20-08-2019 14:05:05      9533