Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Επιβολή προστίμου

Επιβολή προστίμου

/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/23-01-2018, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ.28/3.3.1994/τ.Α΄).

/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/22-01-2018, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

5E/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/29-12-2017, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή  έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΓ5ΧΟΡ1Θ-9ΣΚ
Τοποθέτηση ωφελούμενης προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ σε υπηρεσία της Α.Δ.Κ.
14-02-2019 12:41:55    14-02-2019 12:41:55      2035
ΨΜΞΧΟΡ1Θ-4Μ6
10/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού, έλεγχος νομιμότητας
14-02-2019 12:22:11    14-02-2019 12:22:11      1611
ΩΗΣΡΟΡ1Θ-9ΦΝ
397/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
14-02-2019 10:46:41    14-02-2019 10:46:41      1699
ΩΚ31ΟΡ1Θ-8Φ9
Έλεγχος της αριθμ. 12/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών- Αστερουσίων
14-02-2019 09:11:17    14-02-2019 09:11:17      1689
ΨΙΞΓΟΡ1Θ-ΙΚΑ
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στo Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου
13-02-2019 14:54:38    13-02-2019 14:54:38      47
62ΖΗΟΡ1Θ-2Χ9
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γόρτυνας.
13-02-2019 14:23:05    13-02-2019 14:23:05      1289
7ΧΒΜΟΡ1Θ-9Ω7
22/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
13-02-2019 12:50:33    13-02-2019 12:50:33      1816
ΩΞΞΨΟΡ1Θ-Α40
84/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
13-02-2019 12:48:07    13-02-2019 12:48:07      1606
ΩΞ9ΡΟΡ1Θ-ΗΙΨ
90/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
13-02-2019 11:22:11    13-02-2019 11:22:11      1604
Ω129ΟΡ1Θ-ΣΛΧ
87/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
13-02-2019 11:20:49    13-02-2019 11:20:49      1603