Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Επιβολή προστίμου

Επιβολή προστίμου

/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/23-01-2018, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ.28/3.3.1994/τ.Α΄).

/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/22-01-2018, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

5E/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/29-12-2017, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή  έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΨ9ΔΟΡ1Θ-ΜΙΖ
Έλεγχος της αριθμ. 263/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου
22-04-2019 15:06:05    22-04-2019 15:06:05      4572
ΩΖ62ΟΡ1Θ-ΞΤ1
Η υπ' αριθμ.51/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου, έλεγχος νομιμότητας
22-04-2019 15:04:00    22-04-2019 15:04:00      3809
ΩΣ9ΙΟΡ1Θ-Π5Σ
Η υπ' αριθμ.131/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
22-04-2019 14:59:58    22-04-2019 14:59:58      3953
67Σ1ΟΡ1Θ-ΕΕΔ
Η αριθμ. 102/2019 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων, έλεγχος νομιμότητας
22-04-2019 14:21:18    22-04-2019 14:21:18      3934
9ΒΖΕΟΡ1Θ-ΖΜ5
Η αρ. 44/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων,έλεγχος νομιμότητας
22-04-2019 14:09:17    22-04-2019 14:09:17      4462
ΨΒΨ6ΟΡ1Θ-ΨΞΖ
Η αριθμ. 45/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, έλεγχος νομιμότητας
22-04-2019 14:04:59    22-04-2019 14:04:59      4598
ΨΚΜΣΟΡ1Θ-ΥΗ0
Μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης στο Δήμο Αγίου Νικολάου ( Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου)
22-04-2019 14:00:22    22-04-2019 14:00:22      3441
6ΚΓΗΟΡ1Θ-8Θ2
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομέων άρδευσης έτους 2019 για τον Δήμο Αγίου Νικολάου
22-04-2019 13:45:10    22-04-2019 13:45:10      4293
9ΠΝΑΟΡ1Θ-Φ9Ι
Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για τα υπηρεσιακά οχήματα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου για τον μήνα Μάρτιο 2019.
22-04-2019 13:36:42    22-04-2019 13:36:42      4650
682ΒΟΡ1Θ-ΩΤΖ
Η αριθμ. 109/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου,έλεγχος νομιμότητας
22-04-2019 13:18:24    22-04-2019 13:18:24      4456