Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή: 2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email: tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια και στους χώρους που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2021 και μέχρι 31-03-2022.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτύπωσης (αυθεντικά ή ισοδύναμα μελάνια/toner/drum για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτές και πολυμηχανήματα), ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, για τη κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το έτος 2021 και μέχρι 28-02-2022, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Εξυπηρέτηση κοινού της Δ/νσης Οικονομικού

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για ένα έτος (από 01/4/2020 έως 31/3/2021)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων μετά από διαπραγμάτευση της τιμής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2020 έως 31/7/2021.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
69ΜΖΟΡ1Θ-ΓΣΔ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 3120389001 ΠΟΣΟΥ 4.467,72 ΕΥΡΩ
26-02-2021 09:41:10    26-02-2021 09:41:10      775
ΨΤ37ΟΡ1Θ-148
ΑΑΥ 1906 999.0300000 3120103001 ΠΟΣΟΥ 806,00 ΕΥΡΩ
26-02-2021 09:37:53    26-02-2021 09:37:53      774
ΨΡ9ΚΟΡ1Θ-ΞΜΑ
AAY 1906 999.0300000 3120301001 ΠΟΣΟΥ 24.719,40 ΕΥΡΩ
26-02-2021 09:02:00    26-02-2021 09:02:00      712
ΨΚΓΩΟΡ1Θ-ΤΔΞ
AAY 1906 999.0100000 2410989002 ΠΟΣΟΥ 1.178,62 ΕΥΡΩ
19-02-2021 13:54:51    19-02-2021 13:54:51      651
9Ε5ΠΟΡ1Θ-ΨΘΦ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 200,00 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 1.500,00 ΕΥΡΩ
19-02-2021 13:32:25    19-02-2021 13:32:25      689
ΨΙΘ1ΟΡ1Θ-ΔΑ4
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420989001 ΠΟΣΟΥ 165,00 ΕΥΡΩ
19-02-2021 13:24:36    19-02-2021 13:24:36      711
Ψ055ΟΡ1Θ-ΑΨΑ
«Ορισμός εισηγητών εκκαθάρισης δαπανών έργων των ΣΑ Ε0842, ΣΑ Ε584, ΣΑ Ε575 του ΠΔΕ»
19-02-2021 13:02:18    19-02-2021 13:02:18      οικ.752
67ΞΛΟΡ1Θ-04Ε
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 3.902,79 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 245,29 ΕΥΡΩ
18-02-2021 08:30:45    18-02-2021 08:30:45      676
6Γ05ΟΡ1Θ-ΧΕ5
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2120201001 ΠΟΣΟΥ 3.134,28 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 999.0200000 2120202001 ΠΟΣΟΥ 2.058,72 ΕΥΡΩ
18-02-2021 08:27:17    18-02-2021 08:27:17      663
9ΩΙΚΟΡ1Θ-Δ9Τ
AAY 1906 999.0300000 3120301001 ΠΟΣΟΥ 37.485,20 ΕΥΡΩ
15-02-2021 15:18:20    15-02-2021 15:18:20      393