Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ.2 της οδηγίας2014/24/ΕΕ), για ανάδειξη αναδόχων που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων / δικύκλων / πλωτών μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ( μέρος των ΟΜΑΔΩΝ 1,2,3 της αρ.3929/2-7-2019 διακήρυξης).

Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και την παροχή  υπηρεσιών συντηρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων (μέρος της Ομάδας 1),  δικύκλων (μέρος της Ομάδας 2)  και πλωτών μέσων (μέρος της Ομάδας 3) της Απεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019 και μέχρι τις 30-09-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τους όρους της αρ.2776/09-05-2019 αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ: Ω00ΤΟΡ1Θ-ΡΕΙ/ΑΔΑΜ:19PROC004921810 2019-05-10).

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των ζώων και πτηνών που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα :"Καθαριότητα-Συλλογή και Απομάκρυνση απορριμμάτων εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2019"

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΨΜΠΟΡ1Θ-9ΤΟ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2410203001 ΠΟΣΟΥ 525,10 ΕΥΡΩ
14-11-2019 11:40:57    14-11-2019 11:40:57      6592
9ΞΨΕΟΡ1Θ-ΛΑ9
ΑΑΥ 1906 999.0300000 ΑΛΕ 2420404001 ΠΟΣΟΥ 80,00 ΕΥΡΩ & ΑΛΕ 2420403001 ΠΟΣΟΥ 80,00 ΕΥΡΩ
13-11-2019 14:10:57    13-11-2019 14:10:57      6661
ΩΘΕ4ΟΡ1Θ-ΓΣΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 1906 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 999.0200000 ΑΛΕ 2420404001
12-11-2019 09:06:22    12-11-2019 09:06:22      6462
6ΑΑΛΟΡ1Θ-ΤΓ8
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 1906 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 999.0200000 ΑΛΕ 2420404001
12-11-2019 09:00:14    12-11-2019 09:00:14      6461
9ΛΧΜΟΡ1Θ-Σ2Ε
Ορισμός υπαλλήλων σε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
08-11-2019 15:26:37    08-11-2019 15:26:37      6547
ΨΘ1ΣΟΡ1Θ-ΒΣΩ
AAY 1906 999.0200000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 100,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
05-11-2019 14:13:59    05-11-2019 14:13:59      6486
Ψ5Θ7ΟΡ1Θ-0ΓΨ
AAY 1906 101.0000000 2420906001 ΠΟΣΟΥ 300,00 ΕΥΡΩ
05-11-2019 13:27:16    05-11-2019 13:27:16      6407
6ΣΠΒΟΡ1Θ-97Κ
ΑΑΥ 1906 999.03000000 2390589001 ΠΟΣΟΥ 8.415,00 ΕΥΡΩ
05-11-2019 09:25:43    05-11-2019 09:25:43      5544
Ω5ΕΙΟΡ1Θ-Ν7Ν
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 432,00 ΕΥΡΩ
05-11-2019 09:02:29    05-11-2019 09:02:29      6213
ΩΡ93ΟΡ1Θ-ΤΨΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2020 ΥΨΟΥΣ 8.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ
05-11-2019 08:41:12    05-11-2019 08:41:12      6354