Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
639ΗΟΡ1Θ-ΔΜΑ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία του έργου: Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 87 κλινών, κατηγορίας τριών αστέρων (3*), ιδιοκτησίας ΠΟΛΥΡΙΖΟΣ Α.Ε., στη θέση Πολύριζος, εντός περιοχής δικτύου Natura 2000, στην Τ.Κ. Ροδάκινου, Δ.Ε. Φοίνικα, Δήμου Αγ. Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνου στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
03-07-2020 13:53:35    03-07-2020 13:53:35      2343/2020
6ΟΠΧΟΡ1Θ-7ΙΜ
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών στο οδικό τμήμα Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά σε δύο θέσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη διατομή Δ216 από χ.θ. 26+750 έως χ.θ. 27+000 και στο όρυγμα Β04 από χ.θ. 23+000 έως χ.θ. 23+200 , στα πλαίσια του έργου « Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ.Βαρβάρα-Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)», αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.- ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. με διευθύνουσα υπηρεσία την Δ/νση Συγκ/κών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. , με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας και στις δύο θέσεις .
01-07-2020 11:58:12    01-07-2020 11:58:12      1949
Ω5ΞΑΟΡ1Θ-5Τ2
Αναγνώριση οδού ως προυφιστάμενη του 23 εκτός σχεδίου πόλης & οικισμού στην θέση "Αγ. Σοφία" Τ.Κ Πανόρμου Δ. Μυλοποτάμου Π.Ε Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης.
01-07-2020 10:10:54    01-07-2020 10:10:54      1875
6ΕΣ9ΟΡ1Θ-ΕΨΠ
Χορήγηση παρεκκλίσεων ως προς το ποσοστό κάλυψης και τον συντελεστή δόμησης για το"Βενιζέλειο - Πανάνειο" Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
30-06-2020 13:19:33    30-06-2020 13:19:33      2198
6ΕΜΓΟΡ1Θ-ΣΝΗ
Έγκριση της με αρ. 665/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Σταυρός, στον Άγιο Νικόλαο ΠΕ Λασιθίου.
30-06-2020 12:03:15    30-06-2020 12:03:15      1303ΠΕ
ΩΥΗΤΟΡ1Θ-ΠΝΩ
Έγκριση της με αρ. 670/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κ. Καραμανλή, εντός σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου ΠΕ Λασιθίου.
29-06-2020 09:47:00    29-06-2020 09:47:00      1293ΠΕ
ΨΞΩΙΟΡ1Θ-ΓΒΝ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης του Δήμου Χανίων, με εργασίες αποκατάστασης/κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών», προϋπολογισμού 12.000,00 € ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης “ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΕΔΕ”.
25-06-2020 10:32:45    25-06-2020 10:32:45      οικ.2256
ΩΛΖΒΟΡ1Θ-Ι3Α
Έγκριση της με αρ. 37/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά των 42ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου, στην περιοχή “Κατσαμπάς”, εντός πόλεως Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου.
25-06-2020 09:06:53    25-06-2020 09:06:53      1987
62ΥΡΟΡ1Θ-6ΙΦ
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σήμανσης για την στένωση λωρίδων κυκλοφορίας στις θέσεις J1 με χ.θ. 0+833,32 και J4 με χ.θ. 3+366,32 στο τμήμα Νωπήγεια – Α/Κ Καλυδωνίας του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) προκειμένου στην εκσκαφή διαστάσεων 2,5μ. Χ 20μ. για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου "Υπόγειες διασυνδέσεις Κρήτης στα πλαίσια της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα (ΦΑΣΗ Ι)", υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Νέων Έργων Μεταφοράς του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. , αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. .
24-06-2020 12:07:59    24-06-2020 12:07:59      2183
ΩΧΦΣΟΡ1Θ-ΕΤ2
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στους νότιους κλάδους του κόμβου Αεροδρομίου Ηρακλείου και στη Λεωφόρο Σενετάκη, στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση του Ε.Ο.Δ. 97 στην περιοχή του Γιοφύρου και επεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο πλησίον της πόλεως Ηρακλείου » αναδόχου ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης .
24-06-2020 09:05:26    24-06-2020 09:05:26      2101