Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής: Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
 

Ανακοινώσεις

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση κτιρίου στην Πλ. Κουντουριώτη.

Σε συνέχεια των από 03-10-2018 και 08-10-2018 ανακοινώσεών μας με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε ότι στα συνημμένα αρχεία αντικαταστάθηκε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης με νέα έκδοση.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί η τελευταία έκδοση του εντύπου.  

Σε συνέχεια της από 03-10-2018 ανακοίνωσής μας, με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03-10-2018 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου, εργασιών κατεδάφισης, προς εκτέλεση της με αρ. πρ. 4657/10-11-2017 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ρεθύμνου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω του υποσυστήματος του ΚΗΣΚ, σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/16.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΚΣΝΟΡ1Θ-ΡΩΞ
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας της ακτής στο παραλιακό μέτωπο της Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας του Ν. Λασιθίου».
18-03-2019 14:04:58    18-03-2019 14:04:58      549
ΩΟΝΓΟΡ1Θ-Δ4Ρ
«Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας»
08-03-2019 15:34:13    08-03-2019 15:34:13      Α/Α
63ΨΕΟΡ1Θ-ΠΚ6
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου: Κατασκευή έργων προστασίας της ακτογραμμής Αγίας Πελαγίας» στο Δήμο Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου.
08-03-2019 09:54:56    08-03-2019 09:54:56      491
97ΤΘΟΡ1Θ-ΙΓΜ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΩΝ ΠΗΓΩΝ: ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΥΡΑΣ»
07-03-2019 14:28:30    07-03-2019 14:28:30      323
ΨΩ9ΤΟΡ1Θ-ΞΛΙ
Έγκριση της με αρ. 139/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά τη λήψη μέτρων προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης απαραίτητης για την εκτέλεση εργασιών επέκτασης τεχνικού κάτω διάβασης, με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων στην οδο, του έργου: «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κουνάβων» αναδόχου ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.
01-03-2019 10:34:12    01-03-2019 10:34:12      56