Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής: Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
 

Ανακοινώσεις

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση κτιρίου στην Πλ. Κουντουριώτη.

Σε συνέχεια των από 03-10-2018 και 08-10-2018 ανακοινώσεών μας με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε ότι στα συνημμένα αρχεία αντικαταστάθηκε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης με νέα έκδοση.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί η τελευταία έκδοση του εντύπου.  

Σε συνέχεια της από 03-10-2018 ανακοίνωσής μας, με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03-10-2018 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου, εργασιών κατεδάφισης, προς εκτέλεση της με αρ. πρ. 4657/10-11-2017 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ρεθύμνου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω του υποσυστήματος του ΚΗΣΚ, σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/16.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω8Ρ2ΟΡ1Θ-ΣΕ0
Ανάθεση εργασιών κατεδάφισης-απομάκρυνσης αυθαιρέτων κατασκευών (κυρίως εξέδρες εντός θαλάσσιας ζώνης, διαδρόμων πρόσβασης, διαμορφώσεις βραχώδους ακτής) που βρίσκονται στη θέση «Βρωμόνερο» της περιοχής Πλάκας Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου, εντός ζώνης αιγιαλού και σε εκτέλεση των με αρ. πρ. 04/2013 και 93/2018 πρωτοκόλων κατεδάφισης της ΚΥ Λασιθίου του Υπ. Οικονομικών.
16-01-2019 11:31:45    16-01-2019 11:31:45      2948/2018
6Δ7ΩΟΡ1Θ-ΖΜΥ
Περίληψη παράτασης της υπ' αρίθμ. ΔΙΣΑ 279/28-01-2010 Άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,00 MW, στη θέση "Σμαϊλόγγοσι" του Δ. Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου Κρήτης, της εταιρείας «Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Αιολικής Ενέργειας» με δ.τ. «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΒΕΕ».
20-12-2018 10:47:35    20-12-2018 10:47:35      3318
6353ΟΡ1Θ-ΚΒΓ
Μείωση εγγύησης εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κεντρικού κτιρίου Α.Δ.Κ. στην Πλ. Κουντουριώτη»
20-12-2018 10:40:36    20-12-2018 10:40:36      3315
ΩΝΕΩΟΡ1Θ-602
Κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 18.900 τ.μ., στη θέση «Κοινοπόταμος» Δ.Δ. Τουρλωτής του Δήμου Σητείας Ν. Λασιθίου, του Μαρκάκη Γεωργίου.
20-12-2018 09:24:40    20-12-2018 09:24:40      3296