Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας–ΠΣΕΑ

Προϊστάμενος: Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης
Κύριες Αρμοδιότητες:

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης συνιστάται και λειτουργεί Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Α.Δ Κρήτης, έχει έδρα το Ηράκλειο και είναι αρμόδιο να :

α) Παρακολουθεί, συμμετέχει, συντονίζει και σχεδιάζει την ενεργοποίηση της ΠΑΜ-ΠΣΕΑ εντός της ζώνης ευθύνης της και μεριμνά για την εναρμόνιση του σχεδιασμού μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και Περιφέρειας Κρήτης.

β) Εποπτεύει, ενισχύει και συνδράμει την Περιφέρεια Κρήτης, τους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, για  θέματα Πολιτικής Άμυνας και ελέγχει τα ληφθέντα μέτρα προστασίας όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Πλατεία Κουντουριώτη ,  ΤΚ : 71202 , Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2813.404.136
Fax: 2813.404.173
email: m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης