Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΠ3ΜΟΡ1Θ-ΩΒΕ
Λύση σχέσης εργασίας του Τζογανίδη Παναγιώτη του Γεωργίου
19-03-2019 10:29:49    19-03-2019 10:29:49      40
Ω8Ζ9ΟΡ1Θ-ΨΛΖ
Λύση υπαλληλικής σχέσης του Γεωργίου Γιαπιτζάκη του Παύλου
14-03-2019 11:24:31    14-03-2019 11:24:31      1670
67ΗΝΟΡ1Θ-Ι8Π
Λύση υπαλληλικής σχέσης της Παγώνη Σεβαστής του Κωνσταντίνου
08-03-2019 13:25:09    08-03-2019 13:25:09      259
6ΡΙΔΟΡ1Θ-ΦΣΗ
Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού στην περιοχή ¨Άσπρη Άμμος Μονοναύτη¨ , Δήμου Μαλεβιζίου, Ν. Ηρακλείου
07-03-2019 10:04:31    07-03-2019 10:04:31      555
ΩΚ69ΟΡ1Θ-Η97
Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 250/τ. Γ'/4-3-2019)
05-03-2019 12:52:22    05-03-2019 12:52:22      578
66ΑΩΟΡ1Θ-Μ3Θ
Επαναχάραξη – Επανακαθορισμός Οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμής παραλίας στη θέση «Ελαφονήσι – Θρυμπόκαμπος», Δήμου Καντάνου-Σελίνου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
04-03-2019 09:41:53    04-03-2019 09:41:53      202
6Ψ2ΘΟΡ1Θ-ΖΑΔ
Τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 13047/14-10-2016 απόφασής μας (ΑΔΑ: Ω44ΑΟΡ1Θ-64Ι), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αρ. πρωτ: 13333/19-10-2016 (ΑΔΑ: 73Ν9ΟΡ1Θ-0Ν1), 15451/08-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΜΙΜΟΡ1Θ-24Η), 15661/21-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΞΖΟΡ1Θ-Τ5Θ), 16324/2016/19-01-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΒΟΟΡ1Θ-3ΑΦ) και 6270/23-5-2018 (ΑΔΑ: Ω747ΟΡ1Θ-ΤΩΘ) όμοιες περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ α΄βαθμού Ν. Ρεθύμνης σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύει
04-03-2019 09:05:00    04-03-2019 09:05:00      2623
6ΔΦΚΟΡ1Θ-ΠΤ8
Τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 13207/14-10-2016 απόφασής μας (ΑΔΑ: ΨΗΠΩΟΡ1Θ-ΘΞΩ), η οποία έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. 13973/14-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΝΛΩΟΡ1Θ-ΞΘΕ), 902/26-01-2017 (ΑΔΑ:7ΓΜΡΟΡ1Θ-7ΣΒ) και 14915/21-11-2017 (ΑΔΑ: 64ΝΡΟΡ1Θ-ΤΔΩ) όμοιες περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού Ν. Λασιθίου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύει
04-03-2019 08:26:35    04-03-2019 08:26:35      2730
65ΧΥΟΡ1Θ-Σ1Ρ
Διόρθωση της υπ’ αριθ. 2214/26-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΛ90ΟΡ1Θ-ΘΓΥ) απόφασής μας περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 16131/29-12-2016 (ΑΔΑ: Ω7ΚΜΟΡ1Θ-ΕΕΠ) σε ορθή επανάληψη όμοιας, όπως ίσχυε, περί ορισμού μελών του κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
28-02-2019 09:49:08    28-02-2019 09:49:08      2625
ΨΛ90ΟΡ1Θ-ΘΓΥ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 16131/29-12-2016 (ΑΔΑ: Ω7ΚΜΟΡ1Θ-ΕΕΠ) σε ορθή επανάληψη απόφασής μας, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 8624/05-07-2017 όμοια (ΑΔΑ: Ω1ΦΥΟΡ1Θ-Τ08) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 13616/28-09-2018 όμοια (ΑΔΑ: ΩΝΖΔΟΡ1Θ-5ΘΝ) περί ορισμού μελών του κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
26-02-2019 14:10:37    26-02-2019 14:10:37      2214