Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6380ΟΡ1Θ-Υ2Η
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων.
27-03-2020 15:51:07    27-03-2020 15:51:07      1363
9ΠΖΔΟΡ1Θ-ΣΔ5
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων.
27-03-2020 15:47:20    27-03-2020 15:46:48      1300
ΨΤΦΗΟΡ1Θ-Σ4Ε
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας).
27-03-2020 14:20:48    27-03-2020 14:20:48      318
64Μ4ΟΡ1Θ-ΟΛΚ
Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου χρήσεως 2018.
27-03-2020 07:47:19    27-03-2020 07:47:19      2047
64Ψ9ΟΡ1Θ-ΩΞΝ
Λειτουργία των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με εκ περιτροπής / εξ αποστάσεως εργασία υπαλλήλων
19-03-2020 13:46:03    19-03-2020 13:46:03      2651
6ΛΙ5ΟΡ1Θ-ΙΙ6
Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου χρήσεων 2019 και 2020.
12-03-2020 13:01:14    12-03-2020 13:01:14      2206
Ψ876ΟΡ1Θ-ΨΩΜ
Τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 13047/14-10-2016 απόφασής μας (ΑΔΑ: Ω44ΑΟΡ1Θ-64Ι), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αρ. πρωτ. : 13333/19-10-2016 (ΑΔΑ: 73Ν9ΟΡ1Θ-0Ν1), 15451/08-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΜΙΜΟΡ1Θ-24Η), 15661/21-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΞΖΟΡ1Θ-Τ5Θ), 16324/2016/19-01-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΒΟΟΡ1Θ-3ΑΦ), 6270/23-5-2018 (ΑΔΑ: Ω747ΟΡ1Θ-ΤΩΘ), 2623/1-3-2019 (ΑΔΑ: 6Ψ2ΘΟΡ1Θ-ΖΑΔ) και 11440/15-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΔ2ΟΡ1Ο-ΦΟΡ) όμοιες περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού Ν. Ρεθύμνης σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύει.
11-03-2020 15:21:37    11-03-2020 15:21:37      2242
Ψ36ΙΟΡ1Θ-ΙΘ1
Ανανέωση συμβάσεων.
10-03-2020 11:36:11    10-03-2020 11:36:11      1150
6ΜΨΖΟΡ1Θ-ΧΣΔ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 172/5-12-2019 απόφασης της Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»
09-03-2020 10:04:11    09-03-2020 09:59:03      13422/2019
Ω9Κ6ΟΡ1Θ-2Η2
της αριθμ. 178/18-12-2019 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»
09-03-2020 10:02:55    09-03-2020 10:02:55      14104/2019