Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής τους, για τα έργα και τις δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19α του N.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος” (ΦΕΚ Α’ 209).

Για την εξαγωγή online των πρωτογενών δεδομένων έχουν χρησιμοποιηθεί οι διαδικτυακές υπηρεσίες – web services του http://aepo.ypeka.gr/ και στη συνέχεια έχουν ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2016-05-24
Release Date
2015-12-02
Identifier
41ef270d-173e-4a32-a23c-7639dfd48d77
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Περιβαλλοντικές άδειες Κρήτης
Resource code
Περιβαλλοντικές άδειες Κρήτης
Resource abstract
Περιβαλλοντικές άδειες Κρήτης
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Περιβάλλον
Keyword value
Περιβαλλοντικές άδειες Κρήτης
Reference date
Wednesday, December 2, 2015
Ημερομηνία έναρξης
Wednesday, December 2, 2015 - 00:00
Ημερομηνία λήξης
Wednesday, December 2, 2015 - 00:00
Date of creation
Wednesday, December 2, 2015
Date of publication
Wednesday, December 2, 2015
Date of last revision
Wednesday, December 2, 2015
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Wednesday, December 2, 2015
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία