Ανακοίνωση 06-03-2019

Πίνακας εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ έτους 2019, όπως εγκρίθηκε με την αρ. 1533/2018/27.2.2019 απόφαση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης Δ/σης Κρήτης