Ανακοίνωση 02-07-2019

Διενέργεια επαναληπτικού  συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων ( μέρος της Ομάδας 1), δικύκλων ( μέρος της Ομάδας 2) και πλωτών μέσων (μέρος της Ομάδας 3) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019 και μέχρι τις 30/09/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τους όρους της αρ.2776/09-05-2019 αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ: Ω00ΤΟΡ1Θ-ΡΕΙ/ΑΔΑΜ:19PROC004921810 2019-05-10).