Ανακοίνωση 21-08-2020

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β΄ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β' 2773), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 20-7-2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 19-8-2020 στις 14-9-2020, ημέρα Δευτέρα.

 

Νέα Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), Δ/νση: Παναγία Μαλεβή, Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Ηράκλειο.

Τηλέφωνα: 2810264940, 2810264962, 2810264959

Τηλεομοιοτυπία (fax): 2810314580

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): ddh@apdkritis.gov.gr