Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΙ1ΡΟΡ1Θ-ΖΞ7
Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο στη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου χρήσεων 2016 - 2017
21-09-2017 11:17:49    21-09-2017 11:17:49      12431
Ψ06ΡΟΡ1Θ-2Ο2
Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ Κοκολινάκη Ελπίδας του Σπυρίδωνα κλπ(ΦΕΚ 916/τ. Γ'/19-9-2017)
20-09-2017 14:58:46    20-09-2017 14:58:46      11793
7Χ8ΚΟΡ1Θ-ΚΩΤ
Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ Στρατάκη Σοφίας του Ελευθερίου κλπ (ΦΕΚ 916/τ. Γ'/19-9-2017)
20-09-2017 14:44:50    20-09-2017 14:44:50      11780
ΩΩΑΦΟΡ1Θ-ΙΟΑ
Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ Μιχαηλίδου Βασιλικής του Χρήστου κλπ (ΦΕΚ 907/τ. Γ'/15-9-2017)
18-09-2017 13:45:56    18-09-2017 13:45:56      11738
60ΚΡΟΡ1Θ-8ΒΛ
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου
15-09-2017 08:44:24    15-09-2017 08:44:24      11541
64ΟΨΟΡ1Θ-9ΥΗ
Ανανέωση ΙΔΟΧ Φουκάκη Ειρήνης-Μιχαέλας του Εμμανουήλ κλπ
12-09-2017 08:07:01    12-09-2017 08:07:01      9847
ΩΔΛΨΟΡ1Θ-1Ω7
Ανανέωση ΙΔΟΧ Κουτεντάκη Γεωργίου του Μύρωνα
12-09-2017 08:02:43    12-09-2017 08:02:43      10928
67ΛΓΟΡ1Θ-Κ4Λ
Ανανέωση ΙΔΟΧ Ασπραδάκη μαρίας του Χριστόφορου κλπ
12-09-2017 07:37:03    12-09-2017 07:37:03      10551
ΨΔ2ΖΟΡ1Θ-Π1Ε
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά
07-09-2017 14:46:01    07-09-2017 14:46:01      11070
ΩΦ50ΟΡ1Θ-Υ9Σ
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης
07-09-2017 14:40:03    07-09-2017 14:40:03      11205