Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΝΔ2ΟΡ1Θ-ΦΟΡ
Τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 13047/14-10-2016 απόφασής μας (ΑΔΑ: Ω44ΑΟΡ1Θ-64Ι), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αρ. πρωτ: 13333/19-10-2016 (ΑΔΑ: 73Ν9ΟΡ1Θ-0Ν1), 15451/08-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΜΙΜΟΡ1Θ-24Η), 15661/21-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΞΖΟΡ1Θ-Τ5Θ), 16324/2016/19-01-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΒΟΟΡ1Θ-3ΑΦ), 6270/23-5-2018 (ΑΔΑ: Ω747ΟΡ1Θ-ΤΩΘ) και 2623/1-3-2019 (ΑΔΑ: 6Ψ2ΘΟΡ1Θ-ΖΑΔ) όμοιες περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού Ν. Ρεθύμνης σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύει.
16-10-2019 09:36:34    16-10-2019 09:36:34      11440
6ΚΒ8ΟΡ1Θ-ΛΔΕ
Δημοσίευση της αριθμ. 189/02-08-2019 απόφασης του Δημάρχου Καντάνου-Σελίνου
16-10-2019 09:03:26    16-10-2019 09:03:26      10679
6Ε97ΟΡ1Θ-ΨΣ8
Δημοσίευση της αριθμ. 8820/18-9-2019 απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.)
10-10-2019 10:19:48    10-10-2019 10:19:48      10711
6Δ7ΧΟΡ1Θ-ΚΜΑ
Παράτασης της απασχόλησης τριών (3) ατόμων Υδρονομέων πλήρους απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β. Σητείας - Πισκοκεφάλου, έλεγχος νομιμότητας
09-10-2019 09:38:45    09-10-2019 09:38:45      10935
Ω733ΟΡ1Θ-ΜΟ9
Δημοσίευση της αρ. 59/30-8-2019 απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά
07-10-2019 10:40:18    07-10-2019 10:40:18      10263
78ΤΕΟΡ1Θ-Ξ37
Η αρ. 294/2019 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων, έλεγχος νομιμότητας
07-10-2019 09:50:43    07-10-2019 09:50:43      11093
ΩΞΛ4ΟΡ1Θ-Ι0Μ
Η αρ. 288/2019 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων,έλεγχος νομιμότητας
07-10-2019 09:48:13    07-10-2019 09:48:13      10900
6Π3ΦΟΡ1Θ-Β7Ξ
Η αρ. 229/2019 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων,έλεγχος νομιμότητας
07-10-2019 09:45:49    07-10-2019 09:45:49      10797
ΩΡΦΜΟΡ1Θ-ΝΩ2
Η αριθμ. 291/2019 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων,έλεγχος νομιμότητας
07-10-2019 09:36:40    07-10-2019 09:36:40      10894
6ΛΘΦΟΡ1Θ-ΑΩ7
H αριθμ. 228/2019 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων,έλεγχος νομιμότητας
07-10-2019 09:31:53    07-10-2019 09:31:53      10798