Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7Ζ9ΨΟΡ1Θ-Δ5Σ
Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ Συγλέτου Καλλιόπης του Χαραλάμπους κλπ στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων (ΦΕΚ 1124/τ. Γ'/9-11-2017)
10-11-2017 09:18:52    10-11-2017 09:18:52      14254
ΩΔΙΑΟΡ1Θ-69Ι
Πρόσληψη ΙΔΟΧ Κοφινάκη Ευγενίας του Κωνσταντίνου κλπ (ΦΕΚ 1094/τ. Γ'/3-11-2017)
03-11-2017 14:39:26    03-11-2017 14:39:26      14153
ΩΤΨΜΟΡ1Θ-20Ψ
Έγκριση της αριθμ. 267/2017 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
03-11-2017 07:39:04    03-11-2017 07:39:04      14306
64ΧΧΟΡ1Θ-0ΕΨ
Έγκριση της αριθμ. 291/2017 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
03-11-2017 07:37:26    03-11-2017 07:37:26      14485
7ΜΘΝΟΡ1Θ-ΑΞΤ
Μερική αποδοχή της από 04-08-2017 αίτησης θεραπείας της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.», αναδόχου του έργου «Ανέγερση 10ου Ολοημέρου Νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδωνίου», κατά της σιωπηρής απόρριψης της υπ’αριθμ.πρωτ.26177/08-03-2017 ένστασής της προς την Προϊσταμένη Αρχή του ως άνω έργου και της αριθμ.20155/21-02-2017 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου
02-11-2017 15:08:11    02-11-2017 15:08:11      14582
ΩΠΗΠΟΡ1Θ-ΞΩΤ
Έγκριση της αρ. 270/2017 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
02-11-2017 12:42:16    02-11-2017 12:42:16      14654
ΩΝΕ2ΟΡ1Θ-ΓΩΩ
Έγκριση της αρ. 286/2017 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
02-11-2017 12:41:10    02-11-2017 12:41:10      14656