Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Αναπληρωτής  Γενικός Διευθυντής:

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 529258
Fax: 2810 529256

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-MAREMED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-MAREMED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΞΔΞΟΡ1Θ-ΣΓΤ
Παράταση ισχύος (5η) της 1205/11-04-2018 απόφασή μας (Α.Δ.Α.: 6929ΟΡ1Θ-Β7Ω) με θέμα: "Έγκριση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (39/2018, θέμα 4.1) για έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης(εργοταξιακή σήμανση) των εργασιών του έργου: "Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Κουνάβων", αναδόχου: Λατομική Α.Τ.Ε.
07-09-2020 10:39:09    07-09-2020 09:02:40      252
ΩΗ11ΟΡ1Θ-Ε2Π
Εξαίρεση από την κατεδάφιση τμήματος αυθαίρετης κατασκευής εμβαδού 0,44 τμ στην οικοδομή ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Χειμωνάκη, που βρίσκεται στην εντός επέκτασης σχεδίου πόλης Ξηροκάμπου στο ΟΤ 2095 Δήμου Αγίου Νικολάου
03-09-2020 12:41:15    03-09-2020 12:41:15      2825
6ΧΖ7ΟΡ1Θ-ΓΗΨ
Παράταση της υπ.αρ. 2455/9-7-2020 απόφασης μας που αφορά την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας, για την εκτέλεση εργασιών έλξης καλωδίων στο τμήμα J19 – J20, από τη χ.θ. 16+371,32 έως τη χ.θ. 17+238,32 του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου "Υπόγειες διασυνδέσεις Κρήτης στα πλαίσια της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα (ΦΑΣΗ Ι)", υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Νέων Έργων Μεταφοράς του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. , αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. .
13-08-2020 12:14:07    13-08-2020 12:14:07      265
6ΦΝΝΟΡ1Θ-2Λ5
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων — εργοταξιακής σήμανσης με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας, για την εκτέλεση εργασιών έλξης και ένωσης καλωδίων στις θέσεις των φρεατίων J16 με X.Θ. 13+770.32, J17 με Χ.Θ. 14+637.32, J18 με Χ.Θ. 15+504.34, J19 με Χ.Θ. 16+371.32 και J21 με Χ.Θ. 18+105.34 του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (BOAK), στο πλαίσιο εκτέλεσης έργου «Υπόγειες διασυνδέσεις Κρήτης στα Πλαίσια της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα (ΦΑΣΗ Ι)», υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. , αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
13-08-2020 11:59:19    13-08-2020 11:59:19      255
ΨΟΓ8ΟΡ1Θ-Ω0Ζ
Έγκριση της με αρ. 41/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης η οποία αφορά την λήψη των μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης, ως έγκριση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση 1ου υποέργου "Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις" του έργου "Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις", αναδόχου P.C. DEVELOPMENT COMPANY S.A.
22-07-2020 13:07:48    22-07-2020 13:07:48      200/34896
6Υ55ΟΡ1Θ-ΑΟΖ
Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας, για την κτηματογραφική αποτύπωση και πολεοδομική μελέτης της πολεοδομικής ενότητας «Αη Γιάννης ο Χωστός» του Δήμου Ηρακλείου
29-06-2020 10:14:16    29-06-2020 10:14:16      136/25-06-2020
6ΚΙ6ΟΡ1Θ-Α3Α
Έγκριση της με αρ. 44/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και της με αρ. 78/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, που αφορούν μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή των έργων σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ. με την πόλη των Χανίων».
23-06-2020 13:52:19    23-06-2020 13:52:19      158
ΨΟΒ6ΟΡ1Θ-ΥΟ8
Έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής ρύθμισης για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης από χ.θ. 115+650 έως χ.θ. 117+625 του Β.Ο.Α.Κ. στα πλαίσια του έργου: «Επεμβάσεις στους κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του Β.Ο.Α.Κ. για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας».
01-06-2020 12:10:30    01-06-2020 12:10:30      140
Ω8ΟΗΟΡ1Θ-ΧΘΤ
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτροπή της βόρειας λωρίδας κυκλοφορίας του τμήματος Α/Κ Καλυδωνίας – Α/Κ Κολυμπαρίου, του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου "Υπόγειες διασυνδέσεις Κρήτης στα πλαίσια της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα (ΦΑΣΗ Ι)" - τμήμα J05-J09, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. , αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
13-04-2020 12:06:53    13-04-2020 12:06:53      87