Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με το άρθρο 101, παρ. 1 του Συντάγματος «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ. 1, εδάφιο πρώτο του Συντάγματος «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού». Επομένως, η σύσταση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ως Συνταγματική Επιταγή.

Το Θεσμικό Πλαίσιο οργάνωσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ορίζεται στο Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010)

Ανακοίνωση 14-10-2016

Επιβολή διοικητικού προστίμου

Ανακοίνωση 12-10-2016

Αποστολή (12-10-2016) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009

Αποστολή (12-10-2016) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 έτους 2009, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της,  Β΄ και Β΄ & Γ΄ δόσης για 83 δικαιούχους και αποστάλθηκαν οι με αριθμ.: 201606100010 και 201606100011 παρτίδες πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

 

Ανακοίνωση 10-10-2016

Επιβολή διοικητικού προστίμου 

Ανακοίνωση 10-10-2016

Στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α. έχει αναρτηθεί το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (τεύχος 76/77- Οκτώβριος/ Νοέμβριος 2016) - http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/deltio_diethnon_...

Ανακοίνωση 06-10-2016

Απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί επιβολής διοικητικού προστίμου

Ανακοινώσεις

Επιβολή διοικητικού προστίμου

Αποστολή (12-10-2016) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009

Επιβολή διοικητικού προστίμου 

Στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α. έχει αναρτηθεί το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (τεύχος 76/77- Οκτώβριος/ Νοέμβριος 2016) - http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/deltio_diethnon_...

Απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί επιβολής διοικητικού προστίμου