Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με το άρθρο 101, παρ. 1 του Συντάγματος «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ. 1, εδάφιο πρώτο του Συντάγματος «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού». Επομένως, η σύσταση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ως Συνταγματική Επιταγή.

Το Θεσμικό Πλαίσιο οργάνωσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ορίζεται στο Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010)

Ανακοίνωση 24-11-2017

Ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, που στεγάζονται επί της οδού Ελευθέρνης και Συβρίτου 2 (περιοχή Καμίνια) θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και δεν θα εξυπηρετούν το κοινό, λόγω οργάνωσης εργοταξίου για οικοδομικές εργασίες εντός του χώρου αυτού.

Βιογραφικό

Σχέδιο Νόμου από το ΥΠΕΝ για το Σύστημα διοίκησης διαχείρισης μέσω Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) - Διαβούλευση έως 22.11.2017

Όλες οι προστατευόμενες περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα αυτές που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, εντάσσονται σε ένα σύστημα διοίκησης διαχείρισης μέσω Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) με το Σχέδιο Νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ. Σημαντική πρωτοβουλία, ιδιαίτερα για την Κρήτη που θεωρείται μια προνομιούχα περιοχή από άποψη βιοποικιλότητας με αποτέλεσμα την ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000, πενήντα τεσσάρων (54) περιοχών, χερσαίων και θαλάσσιων.

Το Σχέδιο Νόμου, καλύπτει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας καινούριων και παλιών ΦΔΠΠ, εντάσσοντάς τους σε ένα Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, με ΝΠΙΔ που επιβλέπονται από το ΥΠΕΝ. Οι προστατευόμενες περιοχές για πρώτη φορά στο σύνολό τους επιδιώκεται να διαχειριστούν με βάση την Εθνική νομοθεσία και τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους & 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά, καθώς και την στρατηγική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του Εθνικού φυσικού κεφαλαίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη για επιχορήγηση των ΦΔ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προβλέπονται τα ΝΠΙΔ :

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς με αυξημένα όρια της περιοχής ευθύνης του ήδη υπάρχοντος ΦΔ, καταλαμβάνοντας όλες τις είκοσι τρείς (23) περιοχές NATURA του Νομού Χανίων &

Φορέας Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης, νέος ΦΔ που στα όρια της περιοχής ευθύνης του καταλαμβάνει όλες τις τριάντα μία (31) περιοχές NATURA των Νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Στα πλαίσια της διαβούλευσης του Νομοσχεδίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ), έχοντας την εμπειρία από τους  Φορείς Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, αλλά και Καρπάθου Σαρίας, έχει καταθέσει τα παρακάτω που αξιολογεί ως σημαντικά για τη λειτουργία των ΦΔΠΠ αλλά και τη συνδιαχείριση των προστατευόμενων αυτών περιοχών με το δημόσιο.

Οι υπάρχοντες ΦΔΠΠ διατηρούν ίδιους πόρους και προσωπικό ενώ η χωρική τους αρμοδιότητα επεκτείνεται και το προστατευτέο αντικείμενο διαφοροποιείται. Επίσης δεν είναι καθόλου εμφανές με τι προσωπικό θα λειτουργήσουν οι καινούριοι φορείς. Ιδιαίτερα όταν δεν προβλέπονται νέες προσλήψεις στο προσεχές μέλλον και καταργείται η δυνατότητα για αποσπάσεις προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα.

Η διοίκηση των ΦΔΠΠ ανατίθεται  πλέον σε αυστηρά 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) με καθορισμένους τους εκπροσώπους των φορέων. Σε σχέση με το σχήμα που προτείνεται, έχουμε να παρατηρήσουμε :

Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση-δέσμευση ως προς την οικολογική ευαισθησία των μελών του εκτός από τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, τον εκπρόσωπο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και την εναλλακτική στελέχωση από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Χωρίς κοινή συνισταμένη την εγνωσμένη επάρκεια, γνώση και οικολογική ευαισθησία στην επιλογή των μελών του, το ΔΣ οδηγείται σε δυσκολία στη λήψη αποφάσεων. Η διοίκηση και διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής επαφίεται στην καλή θέληση των μελών του ΔΣ, χωρίς να τίθενται εξ αρχής οι προϋποθέσεις για να μπορούν να συμφωνήσουν.

Η κατάργηση των μελών αφορά κυρίως τους κρατικούς φορείς που δεν συμμετέχουν πλέον, εκτός από τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ που προεδρεύει στο ΔΣ. Εκπρόσωποι των ΥΠΑΑΤ, ΥΠΑΝ, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κλπ απουσιάζουν στη συμμετοχική αυτή διαδικασία, παρά την άμεση επαφή τους με το προστατευτέο αντικείμενο, (οικότοποι χερσαίοι και θαλάσσιοι, προστατευόμενα είδη και τοπίο). Με το σχήμα που προτείνεται παύει να ισχύει η λειτουργία του ΦΔΠΠ ως ομπρέλα που συγκλίνει απόψεις κρατικών λειτουργών, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οικολόγων και παραγωγικών φορέων, και τελικά στη λήψη μιας κοινά αποδεκτής απόφασης. Παρά τα κατά τόπους προβλήματα, η εφαρμογή του Ν. 2742/1999 είχε καταφέρει την άμβλυνση των συγκρούσεων μεταξύ κράτους και φορέων.

Με την παρ. 10 αφαιρείται από τον Υπουργό η δυνατότητα να αντλήσει προσωπικό για το ΔΣ από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης με τη αιτιολογία ότι το ΔΣ είναι άμισθο και έχει εξειδικευμένο αντικείμενο.

Σε σχέση με το έργο των ΦΔΠΠ κάποιες αρμοδιότητές τους δημιουργούν σύγχυση.

Εμφανίζονται να μπορούν να διαχειρίζονται δημόσιες εκτάσεις.

Δεν προβλέπεται η δημιουργία Τεχνικής Υπηρεσίας παρά το γεγονός ότι τους ανατίθενται “η κατάρτιση μελετών και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων”.

Εμφανίζονται να χορηγούν άδειες επιστημονικής έρευνας …. εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης τους σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Το άρθρο αντίκειται σε ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρεται στα ενδημικά είδη χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης συμμετέχει στη διαβούλευση, ελπίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό, βοηθά στην προστασία και διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου της Κρήτης με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας.

Πληροφορίες για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Χαρίκλεια Καργιολάκη

Δ/ντρια Δασών Ρεθύμνου

Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας

Τηλ: 2831023308  

Σχέδιο Νόμου από το ΥΠΕΝ για το Σύστημα διοίκησης διαχείρισης μέσω Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) - Διαβούλευση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΚ)

21/11/2017

 

επί του

ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

«Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

 

Όλες οι προστατευόμενες περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα αυτές που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, εντάσσονται σε ένα σύστημα διοίκησης διαχείρισης μέσω Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) με το Σχέδιο Νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ. Σημαντική πρωτοβουλία, ιδιαίτερα για την Κρήτη που θεωρείται μια προνομιούχα περιοχή από άποψη βιοποικιλότητας με αποτέλεσμα την ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000, πενήντα τεσσάρων (54) περιοχών, χερσαίων και θαλάσσιων.

Το Σχέδιο Νόμου, καλύπτει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας καινούριων και παλιών ΦΔΠΠ, εντάσσοντάς τους σε ένα Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, με ΝΠΙΔ που επιβλέπονται από το ΥΠΕΝ. Οι προστατευόμενες περιοχές για πρώτη φορά στο σύνολό τους επιδιώκεται να διαχειριστούν με βάση την Εθνική νομοθεσία και τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους & 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά, καθώς και την στρατηγική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του Εθνικού φυσικού κεφαλαίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη για επιχορήγηση των ΦΔ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προβλέπονται τα ΝΠΙΔ :

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς με αυξημένα όρια της περιοχής ευθύνης του ήδη υπάρχοντος ΦΔ, καταλαμβάνοντας όλες τις είκοσι τρείς (23) περιοχές NATURA του Νομού Χανίων &

Φορέας Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης, νέος ΦΔ που στα όρια της περιοχής ευθύνης του καταλαμβάνει όλες τις τριάντα μία (31) περιοχές NATURA των Νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Στα πλαίσια της διαβούλευσης του Νομοσχεδίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ), έχοντας την εμπειρία από τους  Φορείς Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, αλλά και Καρπάθου Σαρίας, έχει καταθέσει τα παρακάτω που αξιολογεί ως σημαντικά για τη λειτουργία των ΦΔΠΠ αλλά και τη συνδιαχείριση των προστατευόμενων αυτών περιοχών με το δημόσιο.

Οι υπάρχοντες ΦΔΠΠ διατηρούν ίδιους πόρους και προσωπικό ενώ η χωρική τους αρμοδιότητα επεκτείνεται και το προστατευτέο αντικείμενο διαφοροποιείται. Επίσης δεν είναι καθόλου εμφανές με τι προσωπικό θα λειτουργήσουν οι καινούριοι φορείς. Ιδιαίτερα όταν δεν προβλέπονται νέες προσλήψεις στο προσεχές μέλλον και καταργείται η δυνατότητα για αποσπάσεις προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα.

Η διοίκηση των ΦΔΠΠ ανατίθεται  πλέον σε αυστηρά 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) με καθορισμένους τους εκπροσώπους των φορέων. Σε σχέση με το σχήμα που προτείνεται, έχουμε να παρατηρήσουμε :

Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση-δέσμευση ως προς την οικολογική ευαισθησία των μελών του εκτός από τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, τον εκπρόσωπο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και την εναλλακτική στελέχωση από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Χωρίς κοινή συνισταμένη την εγνωσμένη επάρκεια, γνώση και οικολογική ευαισθησία στην επιλογή των μελών του, το ΔΣ οδηγείται σε δυσκολία στη λήψη αποφάσεων. Η διοίκηση και διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής επαφίεται στην καλή θέληση των μελών του ΔΣ, χωρίς να τίθενται εξ αρχής οι προϋποθέσεις για να μπορούν να συμφωνήσουν.

Η κατάργηση των μελών αφορά κυρίως τους κρατικούς φορείς που δεν συμμετέχουν πλέον, εκτός από τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ που προεδρεύει στο ΔΣ. Εκπρόσωποι των ΥΠΑΑΤ, ΥΠΑΝ, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κλπ απουσιάζουν στη συμμετοχική αυτή διαδικασία, παρά την άμεση επαφή τους με το προστατευτέο αντικείμενο, (οικότοποι χερσαίοι και θαλάσσιοι, προστατευόμενα είδη και τοπίο). Με το σχήμα που προτείνεται παύει να ισχύει η λειτουργία του ΦΔΠΠ ως ομπρέλα που συγκλίνει απόψεις κρατικών λειτουργών, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οικολόγων και παραγωγικών φορέων, και τελικά στη λήψη μιας κοινά αποδεκτής απόφασης. Παρά τα κατά τόπους προβλήματα, η εφαρμογή του Ν. 2742/1999 είχε καταφέρει την άμβλυνση των συγκρούσεων μεταξύ κράτους και φορέων.

Με την παρ. 10 αφαιρείται από τον Υπουργό η δυνατότητα να αντλήσει προσωπικό για το ΔΣ από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης με τη αιτιολογία ότι το ΔΣ είναι άμισθο και έχει εξειδικευμένο αντικείμενο.

Σε σχέση με το έργο των ΦΔΠΠ κάποιες αρμοδιότητές τους δημιουργούν σύγχυση.

Εμφανίζονται να μπορούν να διαχειρίζονται δημόσιες εκτάσεις.

Δεν προβλέπεται η δημιουργία Τεχνικής Υπηρεσίας παρά το γεγονός ότι τους ανατίθενται “η κατάρτιση μελετών και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων”.

Εμφανίζονται να χορηγούν άδειες επιστημονικής έρευνας …. εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης τους σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Το άρθρο αντίκειται σε ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρεται στα ενδημικά είδη χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης συμμετέχει στη διαβούλευση, ελπίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό, βοηθά στην προστασία και διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου της Κρήτης με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας.

Πληροφορίες για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Χαρίκλεια Καργιολάκη

Δ/ντρια Δασών Ρεθύμνου

Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας

Τηλ: 2831023308  

Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κας Μαρίας Κοζυράκη

Τη Δευτέρα 20.11.2017 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, από υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών και το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου εργαζομένων του φορέα.

Ανακοίνωση 14-11-2017

15Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, που στεγάζονται επί της οδού Ελευθέρνης και Συβρίτου 2 (περιοχή Καμίνια) θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και δεν θα εξυπηρετούν το κοινό, λόγω οργάνωσης εργοταξίου για οικοδομικές εργασίες εντός του χώρου αυτού.

Επιβολή διοικητικού προστίμου

15Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

14Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 35/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου Ν.Π.Ι.Δ.»


Τμήμα της UNESCO ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς