Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και την υλοποίηση των βασικών και συμπληρωματικών μέτρων που προβλέπονται στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου (ΣΔΛΑΠ) (ΦΕΚΒ΄4666/2017), έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης".

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5029380

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ 150.000,00 €

ΕΝΑΡΞΗ Ιούλιος 2020

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2023

 

Το έργο αναφέρεται στο μέτρο Μ13Σ0201 "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Κρήτης, προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου αφορά στην υποστήριξη – παροχή υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Υδάτων ως εξής:

i. στην παρακολούθηση της εφαρμογής και υλοποίησης των Βασικών και Συμπληρωματικών μέτρων του ΣΔΛΑΠ Κρήτης και την σύνταξη αναφορών - εκθέσεων μέσω τυποποιημένης διαδικασίας, μεθοδολογίας και χρονοδιαγράμματος, που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο από την Διεύθυνση Υδάτων,

ii. στην συμμετοχή της σε διαδικασίες διαβούλευσης που θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από το ΣΔΛΑΠ καθώς και σε συναντήσεις ομάδων εργασίας - επιτροπών σχετικών με την εφαρμογή των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης, μέσω προετοιμασίας – οργάνωσης φακέλου υποθέσεων, τήρηση πρακτικών, διεκπεραίωση αλληλογραφίας, σύνταξης προσχεδίων αποφάσεων, κλπ.

iii. στη συλλογή -επικαιροποίηση - ανάλυση -ενημέρωση βασικών στοιχείων και δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση του ΣΔΛΑΠ, μέσω τυποποιημένης διαδικασίας και μεθοδολογίας που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο από την Διεύθυνση Υδάτων,

iv. στην εκτίμηση των επιπτώσεων στην ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των Υδατικών Συστημάτων από την λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,

v. στη σύνταξη σχεδίων διακήρυξης – τεχνικών προδιαγραφών – προεκτίμησης αμοιβών που απαιτούνται για την υλοποίηση των μέτρων/δράσεων που προβλέπονται στο ΣΔΛΑΠ,

vi. σε θέματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής νέων έργων στο άρθρο 4.7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. όπως αναφέρεται στο πεδίο 8.5 του ΣΔΛΑΠ,

vii. σε θέματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας υπολογισμού Περιβαλλοντικού Κόστους και Κόστους Πόρου όπως αναφέρεται στο πεδίο 7.4 του Σχεδίου Διαχείρισης,

viii. στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των μέτρων του ΣΔΛΑΠ προκύπτει η ανάγκη θεσμοθέτησης κανονισμών και αποφάσεων της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Διεύθυνσης Υδάτων, μέσω της σύνταξης των αντίστοιχων σχεδίων αποφάσεων,

ix. στις απαιτήσεις που θα προκύψουν ως προαπαιτούμενα για την 2η αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Κρήτης

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5029380 (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη) και από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρεια Κρήτης - Κ.Α. 2018ΕΠ00210024 της ΣΑΕΠ 0021

Περισσότερες πληροφορίες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου:

Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

  • Αγγελική Μαρτίνου, αν. προϊσταμένη Δ/νσης, τηλ. επικοινωνίας: 2813 404 136, a.martinou@apdkritis.gov.gr
  • Ιωάννα Μάρη, προϊσταμένη Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, τηλ. επικοινωνίας: 2813 404 168, i.mari@apdkritis.gov.gr