Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια πέντε (5) επιβατηγών οχημάτων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προϋπολογισμού ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (80.645,16€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Διακύρηξη - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκτέλεση έργου "Συντήρηση κτιρίων της Δ/νσης Αλλοδαπών της ΑΔΚ στο Ηράκλειο Κρήτης"
Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης»
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για τα έτη 2021 και 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου (φυσικού και οικονομικού).
Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη Αναδόχου, για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης - θέρμανσης) και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα έτη 2021 και 2022, ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.
Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμμάτων του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, έτους 2021.
Περίληψη Διακηρυξης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών τήρησης υγειονομικού πρωτοκόλλου και απολύμανσης κτιρίων Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων - Ε.Λ.Δ.Ο. (Φαράγγι Σαμαριάς) με στόχο την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19, εντός του έτους 2021, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δασών Ν. Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας των οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και αφορά όλους τους Νομούς της Κρήτης, με κριτήριο ανάδειξης την χαμηλότερη τιμή.