Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Σπυριδάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθ. : 2810278401, email: a.spiridaki@apdkritis.gov.gr
E-mail Υπηρεσίας: tod@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο Ν. Λασιθίου
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια Αναλωσίμων ειδών (αυθεντικών και ισοδύναμων) Εκτύπωσης, ειδών Γραφικής Ύλης και Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού για τις ανάγκες των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ειδών πληροφορικής, τηλεπικοινω

Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων
Προμήθεια τεσσάρων (4) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων τύπου pick up με τετρακίνηση (4Χ4) χωρητικότητας πεντακοσίων λίτρων (500 lt) νερού» στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας ΙNTERREG V-A “ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» MIS 5050567 υποέργο 1 της πράξης: «Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών» με το ακρωνύμιο «ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ».