Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γνήσιο της Υπογραφής

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής όταν τα έγγραφα διακινούνται ηλεκτρονικά

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας  Ν. 2690/99, άρθρο 11, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 100 του Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/Α), το οποίο προβλέπει:

  1. «Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά.» (προσθ. εδαφίου στο τέλος της  παρ. 1 του άρθρου 11  του Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/Α΄)
  2. «3. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 έως 15 του νόμου για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.» (προσθ. παρ. 3 στο άρθρο 11 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45/Α΄).

Ο ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να εκδώσει  εξουσιοδότηση και υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά: