Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
750ΧΟΡ1Θ-ΟΟΟ
Λύση σχέσης εργασίας του Ιωάννη Κριαρά του Εμμανουήλ
16-08-2018 09:25:56    16-08-2018 09:25:56      10299
ΩΨΤ4ΟΡ1Θ-ΚΤΠ
Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ (ΦΕΚ 871/τ. Γ'/2-8-2018)
10-08-2018 14:07:06    10-08-2018 14:07:06      9325
ΩΛΒ6ΟΡ1Θ-ΠΛΦ
348/2018 & 381/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, έλεγχος νομιμότητας
09-08-2018 09:21:42    09-08-2018 09:21:42      11366
6ΟΧ9ΟΡ1Θ-Ψ7Χ
353/2018 & 377/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, έλεγχος νομιμότητας
09-08-2018 09:19:01    09-08-2018 09:19:01      11364
ΩΕΗΥΟΡ1Θ-Ψ3Υ
Κύρωση πίνακα προακτέων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου Ανωγείων
09-08-2018 08:02:44    09-08-2018 08:02:44      11544
6ΩΑΦΟΡ1Θ-ΧΒΕ
Κύρωση πίνακα προακτέων των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Ανωγείων
09-08-2018 08:01:13    09-08-2018 08:01:13      11558
67ΝΜΟΡ1Θ-Δ2Σ
388/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, έλεγχος νομιμότητας
09-08-2018 07:59:18    09-08-2018 07:59:18      11491
6Η02ΟΡ1Θ-ΙΘΝ
Έγκριση των αρ. 355/2018 και 375/2018 αποφάσεων του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου
09-08-2018 07:51:12    09-08-2018 07:51:12      11360
72ΣΛΟΡ1Θ-8ΣΚ
346/2018 και 376/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, έλεγχος νομιμότητας
08-08-2018 14:33:29    08-08-2018 14:33:29      11352
ΨΕ0ΑΟΡ1Θ-ΥΦΓ
385/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, έλεγχος νομιμότητας
08-08-2018 14:31:19    08-08-2018 14:31:19      11388