Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΟΞΧΟΡ1Θ-ΕΜΛ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 340,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 1311 `ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ`.
22-10-2018 13:52:14    22-10-2018 13:52:14      6786
6ΩΩ9ΟΡ1Θ-ΥΑ1
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 998,82 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 1311 ` ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ`.
22-10-2018 13:48:29    22-10-2018 13:48:29      6785
6Ζ44ΟΡ1Θ-ΛΟΞ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 124,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 0879 ` ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ`.
22-10-2018 13:42:18    22-10-2018 13:42:18      6784
ΩΣΜΖΟΡ1Θ-ΜΧ5
Μη έγκριση της αριθμ. 117/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας
22-10-2018 13:19:41    22-10-2018 13:19:41      13558
692ΞΟΡ1Θ-ΧΥΣ
Πρόσληψη ΙΔΟΧ ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας Δήμου Χανίων» (ΦΕΚ 1213/τ. Γ'/19-10-2018)
22-10-2018 12:05:42    22-10-2018 12:05:42      13906
ΩΕΛ1ΟΡ1Θ-0ΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 0869 ΠΟΣΟΥ 85,00 ΕΥΡΩ
19-10-2018 13:48:11    19-10-2018 13:48:11      6146
Ψ32ΙΟΡ1Θ-7ΧΥ
Τοποθέτηση ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ σε υπηρεσίες της Α.Δ.Κ.
19-10-2018 13:45:31    19-10-2018 13:45:31      14968
ΨΚΗ1ΟΡ1Θ-ΔΛΗ
Έγκριση της 94/2018 απόφασης σε ορθή επανάληψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων
19-10-2018 12:35:12    19-10-2018 12:35:12      14503
66Υ0ΟΡ1Θ-Φ21
438/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, έλεγχος νομιμότητας
19-10-2018 12:12:52    19-10-2018 12:12:52      14733
Ψ236ΟΡ1Θ-447
Συγκρότηση – Ορισμός Μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού
16-10-2018 14:26:51    16-10-2018 14:26:51      14736