Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

4. Άδειες μακράς διάρκειας

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει για να δείτε δικαιολογητικά που απαιτούνται.

4.1 Επί Μακρόν Διαμένων
4.1α Επί Μακρόν Διαμένων/Αρχική Χορήγηση καθεστώτος άρθρα 89 και 90 (Ν4251/14)

Διάρκεια: 5 έτη

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων ή ταξιδιωτικών εγγράφων της τελευταίας 5ετίας
2. Άδεια διαμονής
3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107)
4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του.
5. Αντίγραφο του τελευταίου πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει εισόδημα, ίσο με τις ετήσιες απολαβές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία προσαυξημένο κατά 10% για το σύνολο των μελών της οικογένειάς του
6. Αντίγραφο Συμβολαίου αγοράς ιδιόκτητης κατοικίας ή Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ ή θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. συμβόλαιο κατοικίας σε ισχύ ή φετινή (ηλεκτρονική) υποβληθείσα φορολογική δήλωση, που θα αναγράφεστε στους ενοικιαστές ή ιδιοκτήτες με ονοματεπώνυμο & αριθμό διαβατηρίου ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας, αντίγραφα των εντύπων Ε1 και Ε2 στην οποία ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι παραχωρεί στον αιτούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα.
7. Ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Α2+)
ή Τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης από ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα (Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου συμπεριλαμβανομένου αυτού των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ)
ή Τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
ή Αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1
ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα
ή Σχετική εισήγηση από επιτροπή πολιτογράφησης του άρθρου 12 του ΚΕΙ
ή Αποδεικτικά νόμιμης δωδεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης (Δεν γίνονται αποδεκτοί προσωρινοί τίτλοι διαμονής αλλά μόνο οριστικοί, δηλαδή όχι Βεβαιώσεις, Δελτία αιτήσαντος ασύλου κλπ.)
8. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας :
(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000.
(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119).
(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του καθεστώτος του Επί Μακρόν Διαμένοντος είναι η διαρκής διαμονή στη χώρα τα τελευταία πέντε(5) τουλάχιστον έτη πριν την υποβολή της αίτησης. Τυχόν απουσίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους έξι (6) συναπτούς μήνες, για μία συνεχόμενη απουσία, και τους δέκα (10) μήνες συνολικά στην 5ετία.

4.1β Επί Μακρόν Διαμένων άρθρο 91 (Ν4251/14) / Ανανέωση

Διάρκεια: 5 έτη

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων της τελευταίας 5ετίας ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
2. Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
3. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας :
(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000.
(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119).
(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

4.2 Άδεια Δεύτερης Γενιάς
4.2α Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς / Γέννηση - Φοίτηση άρθρο108 (Ν4251/14) - Χορήγηση ή Ανανέωση / Αρχική Χορήγηση

Διάρκεια: 5 έτη

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων ή ταξιδιωτικών εγγράφων αναγνωρισμένων από την χώρα μας, που να καλύπτουν την τελευταία 5ετία.
2. Ηλεκτρονικό παράβολο 300 ευρώ (κωδ.παρ.2108)
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.)
ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
4. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην Ελλάδα ή/και
Αποδεικτικά επιτυχούς ολοκλήρωσης έξι τουλάχιστον τάξεων, σε ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας ή/ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας
5. Αποδεικτικά διαμονής στη χώρα μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης ή για την τελευταία 5ετία
6. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας :
(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000.
(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119).
(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

4.2β Άδεια διαμονής Δεύτερης Γενιάς/ Γέννηση - Φοίτηση άρθρο108 (Ν4251/14) - Ανανέωση

Διάρκεια: 5 έτη

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου που καλύπτει το διάστημα ισχύος της τελευταίας άδειας διαμονής.
2. Άδεια διαμονής
3. Ηλεκτρονικό παράβολο 300 ευρώ (κωδ.παρ.2108)
4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.)
ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
5. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας :
(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000.
(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119).
(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

4.3 Άδεια διαμονής Δεκαετούς Διάρκειας άρθρο138 παρ.1 (Ν4251/14) - Αρχική Χορήγηση

Διάρκεια : 10 έτη

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου που καλύπτει το διάστημα ισχύος της τελευταίας άδειας διαμονής.
2. Άδεια διαμονής
3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 900 ευρώ (κωδ.παρ.2110)
4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης ή έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.)
ή
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, εάν η προηγούμενη άδεια επέτρεπε ιδιωτική ασφάλιση
5. Βεβαίωση των αρμοδίων κατά περίπτωση αρχών, για τις περιπτώσεις που οι τίτλοι διαμονής δεν έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, για τον συνολικό χρόνο νόμιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια ή ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούμενων αδειών διαμονής από τις οποίες να αποδεικνύεται δεκαετής νόμιμη διαμονή του στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία
6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης εφόσον είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος ή
Αντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής υπεβλήθη για πρώτη φορά φορολογική δήλωση
7. Αποδεικτικά πλήρωσης των προϋποθέσεων ανανέωσης της άδειας διαμονής που κατείχε.
8. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας :
(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000.
(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119).
(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η άδεια διαμονής Δεκαετούς διάρκειας αποτελεί ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, δηλαδή δεν έχουν όλοι πρόσβαση στην απόκτησή της.
Συγκεκριμένα, δικαίωμα απόκτησης της άδειας αυτής έχουν μόνο όσοι κατείχαν άδεια διαμονής σε ισχύ την 01/01/2006. Όσοι έλαβαν άδεια διαμονής για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία αυτή, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη συγκεκριμένη άδεια.

Οι άδειες διαμονής δεκαετούς διάρκειας ανανεώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, τότε η άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ανανεώνεται για τρία χρόνια και επιτρέπει την πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου καθώς και στην ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με τη δραστηριότητα που ασκούσαν με την άδεια δεκαετούς διάρκειας που κατείχαν