Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη

Προϊστάμενος: Τζιάβας Περικλής
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου στον πολίτη.
  2. Οργανώνει και αναπαριστά τα πληροφοριακά δεδομένα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι αναγκαία ή ζητούνται από άλλους δημόσιους φορείς, για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών μίας στάσης στον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
  3. Μεριμνά σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο μετασχηματισμό και την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, μέσω των οποίων παρέχονται προβλεπόμενες από το νόμο υπηρεσίες και παροχές προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
  4. Έχει την ευθύνη εκπλήρωσης του έργου των «Κομβικών Σημείων Επαφής» (ΚΟΣΕ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  5. Διαχείριση, επικαιροποίηση και συντήρηση του Καταλόγου Ανοιχτών Δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
  6. Διαχείριση, επικαιροποίηση και συντήρηση της Γεωπύλης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.:  2813.404 114
e-mail:   p.tziavas@apdkritis.gov.gr
ΚΟ. Σ.Ε.kose@apdkritis.gov.gr

Προσωπικό:

Δουλγεράκη Κων/να
Τηλ. 2813.404159
Email. c.doulgeraki@apdkritis.gov.gr

Κατάλογος Ανοιχτών Δεδομένων

Κατάλογος Ανοιχτών Δεδομένων

Χάρτες και Εφαρμογές στη Γεωπύλη

Γεωπύλη